Repetytorium dział 3 School (2lo)

 0    180 flashcards    kajawa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wychowanie plastyczne
start learning
art
biologia
start learning
biology
zarządzanie i administracja
start learning
business studies
chemia
start learning
chemistry
obywatelstwo
start learning
citizenship
zajęcia teatralne
start learning
drama
literatura angielska
start learning
English literature
historia
start learning
history
język włoski
start learning
Italian
matematyka
start learning
maths
fizyka
start learning
physics
edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
start learning
PSHE
audytorium, aula, sala
start learning
auditorium
teren szkoły
start learning
school grounds
zadanie
start learning
assignment
kara zatrzymania po lekcjach (koza)
start learning
detention
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
sprawdzanie obecności
start learning
roll call
zebranie szkolne
start learning
school assembly
brać udział (w zajęciach)
start learning
attend (class)
przyciągać (czyjąś uwagę)
start learning
attract (sb's attention)
oszukiwać, ściągać na egzaminie
start learning
cheat
nie zdać, oblać
start learning
fail
poprawiać, powtarzać (egzamin)
start learning
resit
powtarzać egzamin
start learning
retake
opuścić (zajęcia)
start learning
skip (a lesson)
przygotowywać się (do egzaminu)
start learning
study (for an exam)
oddać (wypracowanie)
start learning
submit (an essay)
nadążać (z czymś)
start learning
catch up (with sth/sb)
rzucić (szkołę)
start learning
drop out (of school)
mieć zaległości (szkolne)
start learning
fall behind (with schoolwork)
wpaść w (długi)
start learning
get into (debt)
oddać (pracę)
start learning
hand in (an assignment)
być na bieżąco (z nauką w szkole)
start learning
keep up (with schoolwork)
przejrzeć (notatki)
start learning
look over (notes)
sprawdzić coś
start learning
look sth up
uzyskać (pożyczkę)
start learning
take out (a loan)
upomnieć (kogoś)
start learning
tell (sb) off
pojawić się
start learning
turn up
przedszkolny
start learning
pre-school
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
podyplomowy
start learning
postgraduate
licencjacki
start learning
undergraduate
szkolnictwo wyższe
start learning
university/ tertiary education
certyfikat
start learning
certificate
tytuł (licencjata)
start learning
(Bachelor of Arts) degree
dyplom
start learning
diploma
wydatki
start learning
expenses
opłaty, czesne
start learning
fees
wsparcie finansowe
start learning
financial support
uroczystość wręczenia świadectw/ dyplomów
start learning
graduation ceremony
wyróżnienie
start learning
honours
raty
start learning
instalments
staż
start learning
internship
nauka na odległość
start learning
long-distance learning
jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
start learning
lump sum
tytuł magistra
start learning
Master's
okres
start learning
period
kurs dokształcający
start learning
refresher course
opłata wpisowa
start learning
registration fee
stypendium
start learning
scholarship
student(ka) ostatniego roku
start learning
senior
pożyczka studencka
start learning
student loan
semestr
start learning
term
rozkład zajęć, harmonogram
start learning
timetable
czesne, opłata za studia
start learning
tuition
przyznać (tytuł)
start learning
award(a degree)
naliczyć (opłaty)
start learning
charge (fees)
finansować (studia)
start learning
finance (studies)
upoważniony (do czegoś)
start learning
entitled (to sth)
nauczyć się (czegoś) na pamięć
start learning
learn (sth) by heart
udzielić potrzebnych informacji
start learning
provide the requireddetails
udać się gdzieś
start learning
head off
wprowadzenie, uruchomienie
start learning
launch
schemat
start learning
scheme
łącznie
start learning
including
sztandarowy
start learning
flagship
obowiązujący
start learning
stand for
fundusze współpracy
start learning
funds co-operation
rozległy, olbrzymi, ogromny
start learning
vast
zapisać się
start learning
sign up
rok kontynuowanych studiów
start learning
validated
granty unijne
start learning
grants
dostęne
start learning
available
uprzywilejowany
start learning
privileged
bez wątpienia
start learning
undoubttedly
wzbogacać
start learning
enrich
polegać na sobie samym
start learning
self- reliance
kręgosłup
start learning
backbone
ogólnoeuropejski
start learning
pan-European
idywidualne
start learning
one-to-one
dyplom z wyróżnieniem
start learning
degree with honours
matura rozszerzona
start learning
A-level exams
apel
start learning
assembly
wydalony ze szkoły
start learning
expelled from school
wagary
start learning
(to) play truant (to) cut classes
wspólny
start learning
common
korzyść
start learning
benefit
przyrost
start learning
gain
przysługa
start learning
favour
zysk
start learning
profit
zachęcać
start learning
encourage
wbrew
start learning
despite
wymagać
start learning
require
wprawić w zakłopotanie
start learning
perplexities
wahanie
start learning
hesitation
monotonny
start learning
monotonously
zniechęcony
start learning
discouraged
wtrącanie się
start learning
interference
zakaz
start learning
prohibition
dotyczyć
start learning
relative
niepewny
start learning
uncertain
wznowić
start learning
resumed
błagać
start learning
pleaded
mądrzejszy od-i-o
start learning
wiser by-and-by
gorliwie
start learning
eagerly
trwożnie
start learning
timidly
powściągliwie
start learning
reserve
pomyślny
start learning
prosperous
kwitnący
start learning
thriving
wycierać
start learning
wiping
ogromny
start learning
immense
zagłodzony
start learning
starve
spostrzec
start learning
remark
jąkanie
start learning
stutter
bogactwo
start learning
wealth
mroczny
start learning
dull
szef/dyrektor wydziału
start learning
head of departament
zastępca dyrektora
start learning
deputy head
dyrektor szkoły
start learning
headteacher
ciągłe ocenianie
start learning
continuous assessment
iść na wykłady
start learning
go to lectures/ seminars/ tutorials
dostać dyplom
start learning
get a degree
zrobić kurs w
start learning
do a course in
ukończyć szkołę, absolwent
start learning
graduate
prowadzić badania
start learning
do research
przemysł (wypoczynkowy)
start learning
the leisure industry
niezależnie od
start learning
regardless of
zawodowy
start learning
vacational
uczęszczać na wykłady
start learning
attending lectures
wykonywanie zadań
start learning
completing assignments
najlepsze uniwersytety
start learning
Ivy League
odpowiednik matury
start learning
General Certificate of Education (G.C.E)
sztuki piękne
start learning
fine arts-related
przeprowadzić
start learning
administer organize and manage
przyjęcie, wstęp
start learning
admission permission to enter
ocenianie
start learning
assessment evaluation
księgowość
start learning
bookkeeping accountancy
rachunek różniczkowy i całkowity
start learning
calculus a branch of mathematics
wszechstronny
start learning
comprehensive complete
zewnętrzny
start learning
externally
przedstawiony w zarysie
start learning
outlined described generally
równoległy, podobny
start learning
parallel similar
przede wszystkim
start learning
primarily first and foremost
organizować
start learning
set up
stenografia
start learning
shorthand
zmuszający do rywalizacji
start learning
competitive
zezwolenie
start learning
incorporation
wiązać się z czymś, wymagać
start learning
involve require
dojeżdżający do pracy
start learning
commuter
zespół zabytkowy
start learning
conservation area
mieszkaniec
start learning
dweller inhabitant
skrzydło, przybudówka
start learning
extension
bez ścianek działowych
start learning
open-plan
dach dwuspadowy
start learning
pitched sloping
salon
start learning
reception living room
wyrwać
start learning
rip out
wiejski
start learning
rural
stromo
start learning
steeply at a high angle
przeźroczysty
start learning
transparent
zużycie
start learning
wear and tear
stowarzyszony
start learning
affiliated
wynieść, równać się
start learning
amount to sth add up to sth
zaspokajać potrzeby
start learning
cater for be addressed to
wos
start learning
civis
program nauczania
start learning
the teaching programme curriculum
wymagający opłaty
start learning
fee-charging
wybierać
start learning
choose opt for

You must sign in to write a comment