pskit - medycyna i prawo

 0    558 flashcards    gola90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Inter alia
start learning
między innymi
Bona FIDE
start learning
prawdziwy
Caveat emptor
start learning
niech kupujący się strzeże ((zasada oznaczająca, że kupujący ponosi ryzyko zakupu)
Sane
start learning
zdrowy psychicznie, przy zdrowych zmysłach insane- niepoczytalny, chory
Campos mentis
start learning
poczytalny
Doli habeas capas
start learning
zdolny do popełnienia przestępstwa
Capable of doing sth
start learning
zdolny do zrobienia czegoś
Vice versa
start learning
na odwrót
Prima facie
start learning
na pierwszy rzut oka, bez wgłębiania się w sprawę
Ipso facto
start learning
tym samym
Sui Generis
start learning
swego rodzaju, swoisty osobliwy
Obiter dicta
start learning
elementy nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy
Inter vivos
start learning
czynności prawne między żyjącymi
Per capita
start learning
na głowę, dla każdej osoby
Viva voce
start learning
ustnie
Referendum pl. Referenda
start learning
referendum
Preservation order
start learning
nakaz ochrony
Bureau
start learning
biuro
Corpus pl. Corpora
start learning
kodeks, zbiór
Notary public pl. notaries nəʊt(ə)ri
start learning
a person authorized to perform certain legal formalities, especially to draw up or certify contracts, deeds, and other documents for use in other jurisdictions. Notariusz
Memorandum mɛməˈrandəm - he told them of his decision in a memorandum
start learning
notatka slużbowa, akt założycielski, warunki porozumienia stron, statut, umowa a written message in business or diplomacy: • a note recording something for future use: the two countries signed a memorandum of understanding on economic cooperation • Law a document recording the terms of a contract or other legal details: articles of association must be signed by subscribers to the ****
Juryman
start learning
przysięgły, członek ławy przysiegłych
Rejoinder ridżoinda
start learning
replika, riposta, odpowiedź na replikę oskarżonego
Moratorium mɒrətɔrɪəm (plural moratoriums or moratoria
start learning
zawieszenie, wstrzymanie, a temporary prohibition of an activity
Appendix plural appendixes or appendices
start learning
dodatek, załącznik, wyrostek robaczkowy
Injunktion ɪndʒʌŋ(k)ʃ(ə)n
start learning
zalecenie, nakaz sądowy
Provision prəvɪʒ(ə)n
start learning
zapas żywnosci, klauzula, provision of health care- zapewnienie opieki zdrowotnej.- w tym znaczeniu nie ma liczby mnogiej
Corrigendum plural – corrigenda
start learning
poprawka
Quango kwaŋgəʊ The quango has run out of money (Tej orga-nizacji skończyły się pieniądze)
start learning
Organizacja częściowo pozarządowa (utworzona i finansowana przez władze, lecz działająca niezależnie i autonomicznie); organizacja quasi-poza-rządowa
Dictum
start learning
powiedzenie
Assault
start learning
acting in such a way as to make someone believe he or she will be hurt – napaść
Treason
start learning
betraying your country to a foreign power – zdrada
Piracy
start learning
copying patented inventions or copyrighted works – piractwo
Burglary
start learning
entering a building illegally and stealing things – kradzież/włamania
Blackmail
start learning
getting money from people by threatening to publicise facts they do not want revealed – szantaż
Extortion
start learning
getting money from people by using threats – wymuszenie
Fraud
start learning
getting property or money from people by making them believe untrue things – oszustwo
Bigamy
start learning
going through a ceremony of marriage when you are still married to someone else – wielożeństwo
Assassination
start learning
killing a public figure illegally or intentionally – zamach
Murder
start learning
killing someone illegally and intentionally – morderstwo
Manslaughter
start learning
killing someone unintentionally or in mitigating circumstances – zabójstwo
Forgery
start learning
making an illegal copy od a banknote or document – fałszerstwo
Bribery
start learning
offering money corruptly to get someone to do something – korupcja
Slander
start learning
saying something which damages someone’s character – pomówienie
Arson
start learning
setting fire to a building – podpalenie
Robbery
start learning
stealing something by using force or threatening to use force – rabunek
Theft
start learning
stealing, taking property which belongs to someone else – kradzież
Smuggling
start learning
taking goods illegally into or out of a country – przemyt
Perjury
start learning
telling lies when you have sworn an oath to say what is true in court – krzywoprzysięstwo
Espionage
start learning
trying to find out secrets by illegal means – szpiegostwo
Embezzlement
start learning
using illegally or stealing money which you are looking after for someone else – defraudacja
Libel
start learning
writing, publishing or broadcasting a statement which damages someone’s character – zniesławienie pisemne
Bankrupt
start learning
zbankrutowany
Preliminary hearing
start learning
wstępne przesłuchanie
Conduct
start learning
zachowanie
Exemplary igzempleri
start learning
wzorowy
She was complimented by sb
start learning
została pochwalona przez kogoś
Compliment sb on sth
start learning
pochwalić kogoś za coś
boast about sth
start learning
chwalic się czymś
chairman
start learning
prezes, przewodniczący
liable for sth
start learning
odpowiedzialny za coś
joint bank account
start learning
wspólne konto bankowe
out of court settlement
start learning
polubowna ugoda poza sądem
concurrent sentence
start learning
wyrok łączny – równoczesny
flagrant case of coruption
start learning
rażący przypadek korupcji
interest payments on the debt are three weeks overdue
start learning
płatnośc odsetek jest spóżniona o 3 tygodnie, – spóźniony, zaległy
bring a civil action against Sb
start learning
wnieśc sprawe cywilną przeciw komuś
exempt from
start learning
zwolniony od
defendant
start learning
pozwany
hostile witness
start learning
świadek zaznający na niekorzyśc
prosecution
start learning
oskarżenie, postępowanie sądowe, sprawa sądowa też jako prokurator
abusive treatment of the child
start learning
znęcanie się nad dzieckiem intentional – zamierzony
momentary passion
start learning
działanie w afekcie
crime of passion
start learning
zbrodnia w afekcie
consecutive jail sentence
start learning
następujace po sobie wyroki
consecutive
start learning
kolejny
to be germane to sth (dże’mein)
start learning
mieć związek z czymś
motion
start learning
wniosek, sprawa, uchwała
dual nationality
start learning
podwójne obywatelstwo
looter
start learning
szabrownik
heavy sentence
start learning
długi wyrok
ostensible partner ostensible – rzekomy, pozorny
start learning
on investigation we discovered that his ostensible partner – podczas śledztwa odkryliśmy że jego rzekomy partner
conditional on +Ing
start learning
uzależniony od
unlimited credit
start learning
kredyt nieograniczony
excuse for
start learning
wytlumaczenie na...
misconduct
start learning
niewłaściwe postępowanie - świadome zaniedbanie obowiązków
wilful
start learning
świadomy
Served the domestic market
start learning
obsługiwac rynek krajowy
Biased against sth/Sb
start learning
uprzedzony do kogoś/czegoś
Reciprocal
start learning
wzajemny, obustronny
Final payment
start learning
ostatnia płatnośc
The law now states
start learning
prawo teraz określa...
constitution
start learning
konstytucja, struktura
spokesman government spokesman
start learning
rzecznik rzecznik rządu
treaty triti
start learning
umowa
conclude from What do you conclude from that?
start learning
wnioskowac z...
opinion poll
start learning
sondaż
application for
start learning
wniosek o
membership of the EU
start learning
członkostwo w uni
devolution of power from...
start learning
przekazywanie władzy
legislation (introduced legislation to control the sale ......
start learning
regulacje prawne
bill
start learning
ustawa
the bill was passed by both houses
start learning
ustawa została przyjęta(uchwalona) przez obie izby
summer recess
start learning
urlop
parlament had to be recalled
start learning
zebrany ponownie
leak (leak of documents)
start learning
przeciek przeciek dokumentów
spy spai spy trial
start learning
szpieg, szpiegowac – proces o szpiegostwo
is running
start learning
prowadzi
tight monetary Policy
start learning
sztywna politykę monetarną
criticised the Prime Minister for his failure to act
start learning
skrytykował Ministar za brak działania
the motion was carried by 200 votes to 150
start learning
uchwała poparta przez200
abstentions from
start learning
wstrzymujacy się od głosu
power of veto over sth
start learning
prawo veta wobec czegoś
to put veto on sth
start learning
wetowac coś
consensus
start learning
porozumienie
he put forward a budget aimed at slowing down the economy
start learning
przedłożył, przedstawił budżet nakierunkowany(którego celem jest spowolninie gospodarki
to reach
start learning
osiągnąc
unanimous decision -junenimes
start learning
jednogłośna, jednomyślna decyzja
landlord
start learning
właściciel
start proceedings to evict
start learning
wszcząć postępowanie aby eksmitowac(wyrzucic)...
tenant
start learning
dzierżawca
Withold
start learning
zatajać np. evidence
to bribe the policeman to get the charge dropped
start learning
przekupic żeby wycofal zarzuty
rescind
start learning
uchylać, uniważniać (decision)
Adjourn -əˈʤɜ:n
start learning
odraczać zamykać posiedzenie
Testify
start learning
zeznawać
Tribunal
start learning
sąd, trybunał
The company is going public
start learning
firma wchodzi na giełdę and they are going to issue 25.000 shares – I zamierzają wypuścić 25 tys akcji
Obligate sb to
start learning
zobowiązywać kogoś do czegoś
Hearsay -hiesei
start learning
pogłoski
Dismiss
start learning
odrzucać
Parole
start learning
zwolnienie warunkowe pereul
Management
start learning
kierownictwo
Union
start learning
związek
Industrial tribunal
start learning
sąd pracy
Arbitrate
start learning
rozstrzygać
Call in an industrial tribunal to arbitrate
start learning
wezwali sąd do rozstrzygnięcia
The accused man confessed
start learning
oskarżony męszczyzna przyznał się
Questioning
start learning
przesłuchanie
The goverment granted an amnesty to
start learning
ogłosił (Udzielił) amnestię
Grant
start learning
darownizna przyzanć (obywatelstwo, kredyt)
Accuse sb of sth Ing
start learning
oskarżyc o coś
Imprisoned sb for six months
start learning
uwięziony na 6 lat
Engage
start learning
zaangażować
Lost the case
start learning
przegrać sprawę
Plead guilty to
start learning
przyznać się do
Charges
start learning
zarzuty
Charge sb with sth
start learning
oskarżyć kogoś o coś
Release sb from ... rilis
start learning
uwolnić, zwolnić
Fine sb for + Ing
start learning
ukarać za coś
Obtaining money by false pretences
start learning
uzyskanie pieniędzy na podstawie pozoru
After consideration
start learning
po zastanowieniu
Plaintif
start learning
powód
Drop the case against
start learning
wycofać sprawę przeciwko
Shipment of sth
start learning
wysyłka, dostawa
Seize (Si:z) the custom seized
start learning
skonfiskować, zająć
He served 6 mounths In a local prison
start learning
odbył .......
The crown court
start learning
sąd koronny
Award 23 tys in damages
start learning
przyznał 23 tys odszkodowania
Acquit
start learning
uniewinnić
Disclaim sth
start learning
wypierać się czegoś
Disclaim all knowledge of sth
start learning
zaprzeczać że się o czymś wiedziało
Appeal to the supreme Cort against
start learning
złożyć apelację
Sent to prison for
start learning
uwięziony za...
Value sth at
start learning
wyceniać na
The court has followed the precedent set in...
start learning
sąd posłużył sie precedensem...
Imposed a fine of 23 tys
start learning
nałożyć karę
Preclude sb from doing sth
start learning
uniemożliwić komuś zrobienie czegoś
Preclude
start learning
zapobiegać
Undertake to do sth
start learning
podjąć się zrobienia czegoś
Refrain from
start learning
powstrzymać się od czegoś
Higher Court
start learning
sąd wyższej instancji
Overturn
start learning
unieważnić
Corroborate
start learning
potwierdzać
To be Sentenced to
start learning
zostać skazanym na
Imprisonment
start learning
pozbawienie wolności
Sue Sb for sth
start learning
pozywać do sadu for 50 tys in damages
Convict of sth
start learning
skazany za
Forfeit fo: fit
start learning
– stracić, utracić
Find him guilty on
start learning
uznać za winnego czegoś
Infringe
start learning
naruszać
Recovered
start learning
odzyskany
Blackmail Sb with sth
start learning
szantażować czymś
Arrange
start learning
układać też organizować planować ustalać
Exonerate from Igzanereit
start learning
oczyścić z ... uwolnić od...
Overlock
start learning
przeoczyć
constable
start learning
policjant, posterunkowy
ask for
start learning
pytać, prosić o coś
ask sb to do sth
start learning
zapraszać do zrobienia czegoś
issue a writ
start learning
wydać, wystawić pismo issue także wyemitować
itemize
start learning
wyszczególniać coś
pleading
start learning
obrona
call In
start learning
wezwać
applicant
start learning
ten co składa apelacje
is seeking
start learning
domaga się
judical review
start learning
sadowa rewizji wyroku ponowne rozpatrzenie sprawy
to quash the order
start learning
unieważnić, odwołać wyrok
evade sth
start learning
uchylać się od czegoś
prosecution
start learning
oskarżyciel
dis credit sb
start learning
kompromitować
on behalf of Sb
start learning
w imieniu kogoś
report sth
start learning
zgłosić
compensate sb for sth
start learning
wypłacać komuś odszkodowanie, rekompensować
compensate for loss
start learning
zrekompensować stratę
insider
start learning
osoba dobrze poinformowana, dopuszczona do tajemnic
insider information
start learning
poufne informacje
withhold evidence
start learning
zatajenie dowodów
In view of your failure to pay
start learning
w związku z uchylaniem się od płacenia
Introduce sb to do sth
start learning
polecić komuś zrobić coś
Eligible for
start learning
uprawniony do
Fall on
start learning
przypada w poniedziałek np
Failure to maintain property
start learning
zaniedbanie nieruchomości posiadłości
Original Judge
start learning
sędzia pierwszej instancji wydający wyrok jak o pierwszy
to be biased on favour of sb
start learning
być stronniczym na korzyść...
Defendant
start learning
oskarżony
Trustee
start learning
członek zarządu
Declare
start learning
ogłosić
To be in a state of insolvency
start learning
stan upadłości
Disagree with
start learning
niezgadzać się z...
Clause 6 in the contract
start learning
punkt 6 umowy
Expressly forbid sth
start learning
wyraźnie zakazuje, wprost
The judge ruled
start learning
sędzia zadecydował
Evidence was inadmissible
start learning
dowód był niedopuszczalny
expunged from
start learning
wykreślony z
imposed a fine on sb
start learning
ukarał kogoś
acquittal
start learning
uniewinnienie
forensic
start learning
sądowy, adwokacki
disapproved of the decision
start learning
zakwestionował wyrok, nie przychylił się
indictment
start learning
akt oskarżenia
the director of the accounts department
start learning
główny księgowy
prosecute do you thin they will prosecute?
start learning
oskarżać Czy oni będa oskarżać, wnosić oskarżenie
argued with sb over sth
start learning
spierać się z kimś o coś
Get into an argument with
start learning
wejść w spór z
Induce sb to do sth
start learning
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
Indu cement
start learning
zachęta motywacja
The terms of the contract will be enforced
start learning
warunki umowy zostaną wyegzekwowane
Enforcement of sth
start learning
wymuszenie, wyegzekwowanie
Authorized to
start learning
upoważniony
Authorization
start learning
upoważnienie
Rescind
start learning
unieważniać
Rescission of sth risyszyn
start learning
– unieważnienie
Punish for
start learning
ukarany za
Prosecute for
start learning
postawić zarzuty, oskarżyc o coś
Irregularities In share dealings
start learning
nieprawidłowości w obrocie udziałami
Inherit
start learning
dziedziczyć
Inheritance
start learning
spadek
Cancellation of sth
start learning
odwołanie
Legitimacy legitimacy of the claim
start learning
zasadnośc – zasadnośc roszczenia
Legitimate
start learning
zasadny
Legality
start learning
zgodność z prawem
Tax exemption
start learning
zwolnienie z podatku
To be fit to plead
start learning
być zdolnym do przyznania się
Non-profit ma king organization
start learning
organizacje pożytku publicznego
To be intoxicate
start learning
być pod wpływem narkotyków
Fitness to do sth...
start learning
zdolność do zrobienia czegoś
To be in a state of intoxification
start learning
być pod wpływem narkotyków
Incompetence
start learning
niekompetencja
incompetent
start learning
niekompetentny
Break the law
start learning
naruszać prawo, łamać przepisy prawne
Merger
start learning
fuzja, połączenie
Negotiate terms
start learning
negocjować warunki
Deliberation
start learning
debata dyskusja
Enter the market with
start learning
wejść na rynek z czymś
To evade tax
start learning
unikać podatku
Hear the case for the prosecution
start learning
wysłuchać oskarżenia, rozpoznać sprawę oskarżenia
To be cross examine
start learning
być rzuconym w krzyżowy ogień pytań
Testimony
start learning
zeznania (niepoliczalny)
charge a fee for sth
start learning
rządać opłaty za coś
abrogation
start learning
uchylenie
to abrogate
start learning
uchylić
abstention
start learning
wstrzemięźliwość
to abstain from
start learning
unikać, powstrzymać się od czegoś
adjournment
start learning
odroczenie sprawy
to adjourn
start learning
odroczyć
brief
start learning
akta sprawy, dosłownie w teczce
to brief
start learning
informować, streścić skrócić
confinement
start learning
ograniczenie
confine
start learning
ograniczać
corroboration
start learning
potwierdzenie
declare
start learning
oświadczać
declaration
start learning
oświadczenie
deferment
start learning
odroczenie
defer
start learning
odraczać, wstrzymywać
exlusion from
start learning
wykluczenie (z)
exlude
start learning
wykluczać
incitement
start learning
podrzeganie podbużanie
incite
start learning
podburzać
justification
start learning
usprawiedliwienie, wytłumaczenie
justify
start learning
tłumaczyć, usprawiedliwiać
misappropriation
start learning
przywłaszczenie
misappropriate
start learning
przywłaszczać
poll
start learning
sondaż, frekwencja
to poll
start learning
przeprowadzać badanie
prosecution
start learning
postępowanie sadowe, oskarzenie
prosecute
start learning
oskarżac wnosić oskarżenie
provocation
start learning
prowokacja
provoke
start learning
wywoływać
termination
start learning
wygaśnięcie
violation wajelejszyn
start learning
– pogwałcenie naruszenie, wykroczenie
violate
start learning
łamać, naruszać, bezcześcić
imprison
start learning
wiezić
accidential
start learning
przypadkowy
bring forward
start learning
przekładać
Demence
start learning
obrona
bitter
start learning
gorzki
painkiller (safe painkiller
start learning
tabletka przeciwbólowa)
side effect
start learning
skutek uboczny
poisonous
start learning
trujący
compatible with
start learning
zgodny z
inoperable
start learning
nie nadający sie do operacji
left-handed people
start learning
leworęczni
inborn inborn tendency to...
start learning
wrodzony inborn tendency to...
Resist
start learning
odrzucać
Transplanted organs
start learning
przeszczepy
Inadequate
start learning
niewystarczający
Serum
start learning
surowica
Serum makes the poison inactive
start learning
neutralizuje truciznę
Liable to
start learning
narażony na
Digestive problems
start learning
problem trawienne
Catatonic patient
start learning
pacjent chorujacy na katatonie – otępiały
Motionless
start learning
nieruchomy
To be predisposed to
start learning
mając predyspozycje do czegoś
Vascular
start learning
naczynia krwionośne
Quinnie kinin
start learning
chinina
Skull (skal)
start learning
czaszka
Insanitary conditions insenitry
start learning
– niesanitarne warunki
Highly-strung
start learning
w ciągłym napięciu, nerwowy
Are your qualification recognized In
start learning
czy twoje kwalifikacje są uznawane w...
To become intoxicated
start learning
odurzony, upojony
Hoarse ho:s
start learning
ochrypły
To be hoarse
start learning
mieć chrypę
Blister
start learning
pęcherz
Infectious infekszys
start learning
– zakaźny
Inflammation
start learning
zapalenie
Itchy
start learning
swędzący
Malformation
start learning
zniekształcenie
Rash
start learning
pokrzywka wysypka
Resistance
start learning
oporność np bacteria is resistant to...
Sneeze
start learning
kichać, kichnięcie
Spot
start learning
znamie krosta, pryszcz
Stillbirth
start learning
poród martwego płodu
Swell
start learning
puchnąc
Swollen
start learning
opuchnięty
Nasal passage
start learning
drogi oddechowe
Influenza
start learning
grypa
Viral disease
start learning
choroba wirusowa
Mild fever
start learning
łagodna temperature
Lymph nodes
start learning
ślinianki
Rubella, german measleas
start learning
różyczka
Coryza
start learning
koryza – korajza
Herpes
start learning
opryszczka (no pl) hepi:z
Varicella, chickenpox
start learning
ospa wietrzna
It can weaken the body’s resistance
start learning
może osłabić odporność organizmu
Autonomic nervous system
start learning
wegetatywny układ nerwowy
Inhibit
start learning
powstrzymuje zapobiega
Blood clot
start learning
zator
Mutate
start learning
zmutować się
Cartilage ka; tilidz
start learning
– chrząstka
Blood vessel
start learning
naczynia krwionośne
Pituitary gland (pitjuiteri)
start learning
przysadka mózgowa
Secretion of hormones
start learning
wydzielanie hormonów
Femur [fime]
start learning
kość udowa
Fit into
start learning
wpasowywać się w coś, wchodzić w coś
Pelvis
start learning
miednica
Socket
start learning
panewka stawu
Pulmonary [palmeneri]
start learning
płucny
Atery [Ateri]
start learning
- tętnica
Deoxygenated blood
start learning
nienasycona tlenem krew
Oxygenation
start learning
natlenienie
Bile [bajl]
start learning
żółć
Intestines
start learning
jelito
Circulate via
start learning
krąży przez
Bile duct
start learning
kanał żółciowy
Distinct sections
start learning
odrębne sekcje
Breath in
start learning
wdychać
cell
start learning
komórka
Disintegrate
start learning
rozpadać się
Secrete[sikrit]
start learning
– wydzielina
Enlarge
start learning
powiększać się
Neural pathways
start learning
drogi nerwowe
Ultrasound (scanning
start learning
badanie USG
Oxygen
start learning
tlen
Carotid
start learning
tętnica szyjna
Nasal congestion
start learning
zator nosa
Antihistamines
start learning
preparat antyhistaminowy
Rubeolla – measleas
start learning
odra
salivary glands
start learning
wezły ślinowe
infectious parotitis – mumphs
start learning
paratajtis – świnka
pertussis
start learning
whooping cough – ksztusiec
reaction to
start learning
reakcja na...
scent
start learning
zapach, woń
allaergic rhimitis
start learning
hey fever – katar sienny
intolerance to
start learning
nietolerancja na
paroxysm of sth perksizym
start learning
– atak czegoś (coughing)
to do into a coma
start learning
zapaśc w śpiączkę
overdose of sth
start learning
przedawkowanie
surgery on
start learning
operacja na coś
to undergo surgery
start learning
poddac się operacji
major (minor) surgery
start learning
poważna operacja (drobna)
to hale a reccurence of sth rikarens
start learning
– nawrót
tendency to
start learning
tendencja do......
X –ray examination
start learning
prześwietlenie RTG
presence
start learning
obecnośc
take exercise
start learning
cwiczyc
intake of sth
start learning
ograniczenie
tissue
start learning
tkanka
growth
start learning
guz (nowotwór) jako coś obcego, narośc
consent for sb to do sth
start learning
zgoda na
benign
start learning
niezłośliwy
malignant
start learning
złośliwy
excess of sth
start learning
nadmiar czegos
vaccination (against) weksinejszyn
start learning
– szczepienie przeciwko
vaccine
start learning
szczepiony
haemorrhagehemridż
start learning
krwotok, krwawic
reassure rieszor
start learning
– uspokoic, rozwjac obawy
diagnose
start learning
diagnoza
to be treated
start learning
byc leczonym
smallpox
start learning
ospa
to be vaccinated against
start learning
zostac zaszczepionym przeciwko
cure Sb of sth
start learning
wyleczyc kogoś z czegoś
calamine lotion
start learning
kosmetyczny płyn kalaminowy(do leczenia pokrzywek)
soothe suth
start learning
) – koic, łagodzić np. pain
the doctor diagnosed
start learning
zdiagnozował
course of sth
start learning
seria czegoś np. course of antibiotics
suppress se: pres)
start learning
– tłumic, tuszowac
endanger
start learning
zagrażac
dosage of sth deusidż
start learning
dawka
depends on
start learning
potzrebowac czegoś, liczyc na coś
probe
start learning
sonda
cavity keweti
start learning
– otwór, jama ubytek w zębie
forceps (fo: seps)
start learning
kleszcze
curette (kjueret)
start learning
– łyżeczka
pipette
start learning
pipeta
tourniquet ternikejt
start learning
– opaska uciskowa
hook
start learning
hak
drain
start learning
sączek
Gag
start learning
rozwieracz (wkładany pomiędzy zęby
syringe sirejdż
start learning
– strzykawka
sling
start learning
temblak
stretcher
start learning
nosze z czasownikiem “is”
splint
start learning
szyna
stiff
start learning
mocny
stethoscope
start learning
stetoskop
pick up the disease
start learning
złapac chorobę
strain
start learning
nadwyrężyc, naciągnąc
concussion kenkaszyn
start learning
– wstrząs mózgu
recovered from sth
start learning
przychodzic do siebie po czymś
pelvis
start learning
miednica
rebuilt
start learning
odbudowany
undergo sth
start learning
poddać się czemuś
she adapted well to Her diet
start learning
przyzwyczaiła się do swojej diety, zaakceptowała
fall off a Wall
start learning
spaśc z muru
burn
start learning
poparzyc
burn sb with sth
start learning
poparzyc kogoś czymś
bronchodilator
start learning
lek rozszerzający oskrzela
meningitis mennindżajtis
start learning
– zapalenie opon mózgowych
sore throat
start learning
ból gardła
develop into
start learning
przeradzac się w coś, rozwijac się w coś
exacerbateigzesebejt
start learning
– spotęgowac, zaostrzyc
tibia
start learning
kość piszczelowa (tibie)
fracture
start learning
łamac, złamanie, pęknięcie
fractured
start learning
złamany
weaken
start learning
słabnąc
He was weakened by sth
start learning
był osłabiony przez
resist
start learning
stawiac opór, bronic się
prolong
start learning
przedłużac
aggravate egrewejt
start learning
– pogarszac aggravated – pogorszony
tremble with sth
start learning
drzeć z powodu czegoś
carry out
start learning
przeprowadzać, wykonywać, np. badania, prace
injected with they injected Her with morphine She was injected with morphine
start learning
– wstrzyknęli jej morfinę. wstzryknięto jej morfinę
inspect
start learning
badac, kontrolowac
misuse
start learning
nadużywanie
refer
start learning
odsyłac (the patient to a consultant)
trace
start learning
ślad
trace of drugs
start learning
śladowa ilość narkotyków
set In if gangrene set In toes
start learning
wdac się w cos
therapist
start learning
terapeuta
solution
start learning
roztwór
medical record
start learning
karta chorobowa
lethal (lithel)
start learning
– zabójczy, śmiertelny
crippled
start learning
sparaliżowany
cripple (sb)
start learning
kaleka, paraliżowac, uszkadzac, – czynic kogoś kaleką
persistant cough
start learning
ciągły, przewlekły kaszel
return from
start learning
powrót z
to be subject to
start learning
być narażonym na coś, podatnym
to be infested with sth
start learning
roic się od czegoś
inflamed
start learning
zaogniony
foetus (fjutes)
start learning
płód
to be viable by
start learning
być zdolnym do utrzymania się przy życiu
premature
start learning
przedwcześnie
aware of sth
start learning
świadomy czegoś
premature baby
start learning
wcześniak
to be bedridden
start learning
być przykutym do łóżka
to be lame
start learning
być kulawym
obsesive desire
start learning
obsesyjne pragnienie
to be tender
start learning
być czułym, wrażliwym
sew back
start learning
przyszyć
conserve
start learning
chronic
embolism (embelizem)
start learning
zator zatorowośc?
thrombosis
start learning
zakrzepica
fluid
start learning
płyn
dropsy
start learning
obrzęk
extract from
start learning
wyciągac, wyrywac z czegoś
arenal gland
start learning
nadnercze
suture (sucze)
start learning
szew, zszywac
dissolve
start learning
rozpuszczać się
shingles (szinglz)
start learning
– półpasiec
Vision
start learning
wzrok
embolization
start learning
tworzenie się zatoru
haemoptysis moptysijs)
start learning
krwioplucie –
calcified (kelsyfied)
start learning
utwardzony
connective tissue
start learning
tkanka łączna
precipitate (prisipitejt) np. caseine is precipitaed when...
start learning
– wytrącać
acid (ejsid)
start learning
kwas
connected to
start learning
połączony z
connected with
start learning
zwiazany z czymś
hair falls out
start learning
włosy wypadają
trachea (trekel)
start learning
– tchawica
to radiate (reidiejt
start learning
)promieniowac
acute sens of touch
start learning
wyostrzony zmysł dotyku (Keen – ostry, wyostrzony)
shoulder joint
start learning
staw barkowy
dislocate
start learning
przemieszczać, zwichnąć
sublingual region (sablingual)
start learning
obszar podjęzykowy
to be derived from
start learning
pochodzić od czegoś
to derive from
start learning
pochodzić z czegoś
derive sth from sth
start learning
czerpać coś z czegoś
expiration (ekspirejszyn)
start learning
upływ
diagnose (dajegnouz)
start learning
rozpoznawać
diagnoses dajegnosis
start learning
- diagnoza
suffering
start learning
cierpienie
cure (kjuer)
start learning
leczyć i lekarstwo
recover recover oneself(recovery of debts
start learning
odzyskiwać, recover oneself – dochodzić do siebie, zdrowieć, wracać do normy, – ściągnięcie długów
recovery
start learning
wyzdrowienie, powrót do zdrowia, odzyskanie czegoś, regeneracja
degenerate [didżenerejt]
start learning
pogarszać sie
degeneration of
start learning
pogorszenie
referal [riferal]
start learning
kierowanie, odsyłanie skierowanie (to) do
exceed [iksi: d]
start learning
– przekraczać (to cross)
Excess (ikses)
start learning
nadmiar, nadwyżka
withdraw withdraw money
start learning
cofać, wycofywać, odwoływać, usuwać tez - wypłacać pieniądze
withdrawal [withdroel]
start learning
- wycofanie, odwołanie, wypłata pieniędzy, odwrót
deteriorate /dɪˈtɪə. ri.ə. reɪt/ditiriereit –
start learning
pogarszac sie
deterioration [ditirieurejszyn]
start learning
pogorszenie
rough raf
start learning
– szorstki
appendix
start learning
wyrostek
ligemant
start learning
wiązadło
Thorax
start learning
klatka piersiowa, tułów
Clavicle [klevikel]
start learning
– obojczyk
Collar bone
start learning
obojczyk
Cheekbone
start learning
kość policzkowa
Limb
start learning
kończyna
Skeleton skeliten
start learning
– szkielet
Sinew [sinju]
start learning
-ścięgno
Retina [Retine]
start learning
siatkówka
Back
start learning
grzbiet, plecy
Bronchus
start learning
oskrzela
Rib
start learning
żebro
Septum nasal septum
start learning
przegroda np. przegroda nosowa
Pectoral
start learning
piersiowy

You must sign in to write a comment