Przydatne wyrażenia przy pisaniu artykułu - matura z angielskiego

 0    20 flashcards    support
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Według ostatnich badań...
Według ostatnich badań wielu ludzi umiera z powodu raka płuc.
start learning
According to the latest research...
According to the latest research, many people die from lung cancer.
Czy kiedykolwiek...?
Czy kiedykolwiek marzyłeś o zostaniu gwiazdą filmową?
start learning
Have you ever...?
Have you ever dreamt of becoming a movie star?
Załóżmy, że...
Załóżmy, że masz milion dolarów. Na co byś je wydał?
start learning
Suppose...
Suppose you had a million dollars, how would you spend it?
Wyobraź sobie, że...
Wyobraź sobie, że dostałeś wielką szansę. W jaki sposób byś ją wykorzystał?
start learning
Imagine...
Imagine you were given a big opportunity, how would you use it?
Musimy zadać sobie pytanie...
Musimy zadać sobie pytanie, czy warto próbować.
start learning
We have to ask ourselves a question...
We have to ask ourselves a question whether it is worth trying.
Jestem głęboko przekonany, że...
Jestem głęboko przekonany, że ludzie powinni zachowywać się przyzwoicie w miejscach publicznych.
start learning
I feel very strongly that...
I feel very strongly that people should behave decently in public places.
Pomimo
Pomimo działań podjętych przez społeczność lokalną rada miasta postanowiła zburzyć stary magazyn.
start learning
In spite of
In spite of actions taken by the local community, the city council decided to demolish the old warehouse.
Na przykład
Na przykład obywatele zaczynają stawać w obronie swoich praw.
start learning
For instance,
For instance, citizens start standing up for their rights.
Z powodu
Rząd zmuszony był do zmiany polityki z powodu dużego bezrobocia.
start learning
Due to
Due to high unemployment, the government was forced to change the policy.
Musimy rozważyć kilka kwestii...
Musimy rozważyć kilka kwestii, gdy chcemy stać się bardziej produktywni.
start learning
We have to consider several points...
We have to consider several points when we want to become more productive.
Moja opinia opiera się na tym, że...
Moja opinia opiera się na tym, że prowadziłem badania naukowe związane z życiem mrówki.
start learning
My opinion is based on the fact that...
My opinion is based on the fact that I've done some research on the life of an ant.
Zdecydowanie uważam, że...
Zdecydowanie uważam, że rodzice nie powinni decydować o przyszłości swoich dzieci.
start learning
I definitely believe that...
I definitely believe that parents have no right to decide their child's future.
Jest dla mnie całkiem oczywiste, że...
Jest dla mnie całkiem oczywiste, że w miejscu pracy powinna być równość płci.
start learning
It's quite clear to me that...
It's quite clear to me that there should be gender equality in the workplace.
Muszę jednak przyznać, że...
Muszę jednak przyznać, że na początku byłam zmieszana.
start learning
However, I have to admit that...
However, I have to admit that I was perplexed at first.
Z mojego punktu widzenia...
Z mojego punktu widzenia to nie jest warte zachodu.
start learning
From my point of view,
From my point of view, it doesn't seem to be worthwhile.
W świetle powyższej informacji,
W świetle powyższej informacji zaleca się zmianę wrażliwości.
start learning
In the light of the above information,
In the light of the above information, it is advisable to change your sensitivity.
Jest niezbędne, aby...
Jest niezbędne, aby wskazać najważniejsze cechy skutecznego przywództwa.
start learning
It is vital to...
It is vital to point out the most significant characteristics of effective leadership.
Reasumując,
Reasumując, pewne kroki powinny być podjęte, aby zapobiec infekcji.
start learning
To sum up,
To sum up, certain steps must be taken to prevent infection.
Moim zdaniem
Moim zdaniem nie ma jednoznacznego rozwiązania tego problemu.
start learning
To my mind,
To my mind, there is no clear-cut solution to this problem.
wziąć coś pod uwagę
Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, warto wziąć pod uwagę dobrobyt pacjentów.
start learning
to take something into consideration
When it comes to healthcare, the well-being of patients should be taken into consideration.

You must sign in to write a comment