Project Managment

 0    122 flashcards    aniagsm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
członek zespołu
start learning
team members
delegowac zadania
start learning
delegate tasks
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zatrudnienie
start learning
employment
nienormowany czas pracy
start learning
flexitime
praca w pełnym wymiarze
start learning
full-time job
praktyka
start learning
internship / work placement
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
związek zawodowy
start learning
labour / trade union
urlop
start learning
leave
podanie o prace
start learning
letter of application
nadgodziny
start learning
overtime
płatny urlop
start learning
paid leave
praca na pół etatu
start learning
part-time job
rozliczenie pensji za dany miesiąc
start learning
payslip
podwyżka
start learning
payrise
dodatki
start learning
perks
stała praca
start learning
permanent job
praca na zmiany
start learning
shift work
chorobowe (wypłata)
start learning
sick pay
personel
start learning
staff
praca tymczasowa
start learning
temporary job
szkolenie
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
urlop bezpłatny
start learning
unpaid leave
wypłata (np. tygodniowa)
start learning
wage
pozwolenie na pracę
start learning
work permit
warunki pracy
start learning
working conditions
wdrażać
start learning
implement
uwaga, skupienie
start learning
focus
wydajny, sprawnie działający
start learning
efficient
główne zadanie
start learning
main task
zamierzać
start learning
intend
zwiększać
start learning
increase
cel
start learning
objective / aim
szczegółowo badać, analizować
start learning
scrutinize
docelowa grupa odbiorców
start learning
target audience
etap, faza
start learning
stage / phase
przedsięwzięcie
start learning
venture
podzielić coś na coś
start learning
divide into
pozyskiwać (np. klientów)
start learning
source
podwykonawca
start learning
subcontractor
sporządzić (np. umowę)
start learning
draw up
łańcuch dostaw
start learning
supply chain
wyniki
start learning
performance
rezultat
start learning
upshot
zysk brutto
start learning
gross margin
zakończyć się
start learning
be due for completion
netto
start learning
net
cykl życia
start learning
project life cycle
planowanie
start learning
planning
harmonogram
start learning
project schedule
zgodnie z zakresem
start learning
within scope
zgodnie z budżetem
start learning
within budget
ryzyko
start learning
risk
zmiany w projekcie
start learning
project changes
odpowiednie narzędzia
start learning
appropiette tools
ocena ryzyka
start learning
risk assessment
ocena pracy
start learning
work assessment
opis produktu
start learning
product desctription
raport okresowy
start learning
periodic report
raportowanie etapowe
start learning
stage reporting
sterowanie procesami
start learning
process control
dziennik projektu
start learning
project diary
dokumentacja projektu
start learning
project documentation
ścieżka krytyczna
start learning
critical path
narzędzia pracy
start learning
working tools
formalne ustalenia
start learning
formal arrangements
podążać za planem
start learning
follow the plan
potrzeby biznesowe
start learning
Business needs
uzasadnienie biznesowe
start learning
Business Justification
priorytety
start learning
priorities
ostateczny termin
start learning
deadline
poziom jakości
start learning
level of quality
testowanie produktów
start learning
test products
lider zespołu
start learning
team leader
dostepność środków
start learning
availability of funds
koszty
start learning
costs
cechy
start learning
attributes/features
jakość
start learning
quality
wymagania
start learning
requirements
rezerwa
start learning
reserve
monitorowanie postępów
start learning
monitoring of progress
procedury
start learning
procedures
procesy biznesowe
start learning
Business Processes
ocena wykonalności
start learning
feasibility
potwierdzenie
start learning
confirmation
wydajność
start learning
efficiency
korzyści biznesowe
start learning
Business Benefits
wdrożenie rozwiązania
start learning
implementation of the solution
zasadność projektu
start learning
relevance of the project
działania
start learning
activities /operations
formalne zamknicie projektu
start learning
be due for completion
organizacja
start learning
organization
działania
start learning
activities
realizacja
start learning
implementation
rozwiązanie
start learning
solution
wartości
start learning
values
wartość
start learning
value
rezultat
start learning
result
władza
start learning
power, authority
konsekwencje
start learning
consequences
doprowadzić do
start learning
to lead to
podsumowanie
start learning
summary
podwładny
start learning
junior, subordinate
na podstawie
start learning
on the grounds of, based on
analiza
start learning
analysis
dobiorca
start learning
receiver
poszczególne
start learning
individual
przypadek
start learning
case
efekty
start learning
effects
funkcjonalności
start learning
feature
w odniesieniu do
start learning
with reference to
dojrzałość
start learning
maturity
trudności z
start learning
difficulty in
konstruktywny
start learning
constructive, meaningful
podstawowe
start learning
basic
rozbieżności
start learning
discrepancies
kompromis
start learning
compromise
prawdopodobieństwo
start learning
likelihood, probability
aktualizować, aktualizacja, ostatnie doniesienia
start learning
update

You must sign in to write a comment