preparing and presentation

 0    21 flashcards    trzynastymaja
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdecyduj co chcesz powiedzieć do twojej publiczności
start learning
Decide what you want to say to your audience
wybierz odpowiedni sprzęt aby przekaz był interesujący
start learning
choose the right equipment to help make your talk interesting
dowiedz się, z kim rozmawiasz
start learning
find out who you're talking to
przećwicz prezentacje ustne z wyprzedzeniem
start learning
practise your presentation in advance
upewnij się, że prezentacja ma jasną strukturę
start learning
make sure your presentation has a clear structure
dowiedz się, w której sali wystepujesz
start learning
find out about the room you are talking in
wybierz pomoce audiowizualne
start learning
choose audiovisual aids
wybierz pomoce audiowizualne, które są odpowiednie dla odbiorców
start learning
choose audiovisual aids that are appropriate for your audience
sporządź notatki z najważniejszych punktów
start learning
make notes of the most important points
przećwicz czytając głośno i sprawdź ile czasu to zajmuje
start learning
practise giving your talk out loud and check how much time it takes
Możesz użyć wykresu
start learning
You can use a simple chart
pokaż slajdy na rzutniku
start learning
show slides on an overhead projector
upewnij się, że mówisz do odbiorców - nie czytaj
start learning
make sure you talk to your audience - don't read to them
dac wiadomość zwrotną
start learning
give you feedback
materiał jest pouczający i interesujący
start learning
material is informative and interesting
umieścić swój sprzęt
start learning
put your equipment
twoja prezentacja wygląda profesjonalnie
start learning
your presentation look professional
istnieje wiele różnych pomocy audiowizualnych
start learning
There are many different of audiovisual aids
dobrze przygotowana prezentacja jest łatwiejsza do zrozumienia
start learning
a well-organized presentation is easier to understand
twoja publiczność chce dowiedzieć się czegoś czego nie wie
start learning
You want your audience to learning something they don't know
odwiedzić miejsce wydarzenia przed prezentacją
start learning
visit the venue before your presentation

You must sign in to write a comment