prawo karne słówka

 0    135 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

w zbiegu z
start learning
in concurrence with

orzec, rozsądzić, rozstrzygnąć
start learning
adjudicate

jak w sentecji
start learning
as in the sentence

na posiedzeniu
start learning
at a session

data on

na wniosek
start learning
upon request

postępowanie wstępne
start learning
initial proceeding

stwierdzić ważnośc testamentu w celu podziału spadku
start learning
probate your estate

rachunek bankowy
start learning
bank account

zabezpieczenie
start learning
bond requirement

mieć skutek
start learning
take effect

przesłuchanie świadków
start learning
interview of witnesses

przedstawienie zarzutów
start learning
inform of the charges

pouczenie o prawach i obowiązkach
start learning
instruct of the rights and duties

przesłuchanie podejrzanego
start learning
interrogation of the suspect

badanie psychiatryczne
start learning
psychiatric examination

obserwacja psychiatryczna
start learning
psychiatric observation

konfrontacja
start learning
examination by confrontation of the parties

postanowienie o powołaniu biegłego
start learning
decision to appoint an expert witness

okazanie w celu rozpozniania
start learning
showing for identification

ogledziny ciała lub rzeczy
start learning
inspection of the body or things

wizja lokalna
start learning
crime scene investigation CSI

zastosowanie środka zapobiegawczego
start learning
imposition of preventive measure

tymczasowe aresztowanie
start learning
pre-trial detention

akt oskarżenia
start learning
indictment

mataczenie
start learning
obstruction of justice

adjudge

zarządzać
start learning
decree

dopłata wyrównawcza
start learning
distributive award

umowa o rozdzielności majątkowej
start learning
separation agreement

nakazywać
start learning
order

postępowanie wykonawcze
start learning
enforcement proceeding

czyn zabroniony z artykułu
start learning
offence against Article

postępowanie przygotowawcze
start learning
preparatory proceeding

czyn przestępczy
start learning
criminal act

czyn karalny
start learning
punishable act

czyn zbrodniczy
start learning
felonious act

czyn niedozwolony
start learning
unlawful act

zawiadomienie o przestępstwie
start learning
notification of a crime

wszczęcie postępowania
start learning
instigation of proceedings

wszczęcie
start learning
institution, initiation, commencement

pokrzywdzony
start learning
the wronged party

złożenie zeznań przez pokrzywdonego
start learning
interview of the wronged party

badanie lekarskie
start learning
medical examination

rozstrój zdrowia
start learning
disturbance of health, disorder of health

pomoc prawna
start learning
legal aid

pomoc prawna
start learning
legal assistance

provide to

oskarżyciel posiłkowy
start learning
auxiliary prosecutor

pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego
start learning
proxy of the auxiliary prosecutor

powód cywilny
start learning
claimant

oskarżyciel prywatny
start learning
private prosecutor

select

wyznaczyć
start learning
designate

polegac na
start learning
consist in

spełniać warunki
start learning
be eligible to

uniewinnienie
start learning
acquital

odwołanie od wyroku
start learning
appeal against judgement

stawiennictwo w sądzie
start learning
appearance in court

ujęcie podejrzanego
start learning
apprehension of suspect

przedstawienie zarzutów
start learning
charge of suspect

conviction

zwolnienie za kaucją
start learning
release on bail

wyrok sędziego
start learning
sentence by judge

złożyc zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
start learning
report a crime

przetrzymywać w areszcie
start learning
remand in custody

werdykt przysięgłych
start learning
decision of jury

wyrok sędziego
start learning
judgement of judge

przestępca
start learning
offender

zatrzymać
start learning
apprehend

postawić zarzuty / oskarżyć
start learning
charge

try

nałożenie kar
start learning
imposition of penalties

podważyć legalność wyroku skazującego
start learning
challenge the legality of conviction

skład ławy przysięgłych
start learning
jury panel

rzekomo popełnił przestępstwo
start learning
alleged to have commited a crime

stawia się sądzie
start learning
appears at court

w przyszłości
start learning
at a future date

ponad wszelką wątpliwość
start learning
beyond reasonable doubt

zadecydować o karze
start learning
to decide punishment

systematycznie sprawdzać
start learning
carry out systematic examination

złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa
start learning
make a claim of wrongdoinig

defendant

postawić zarzuty / przedstawić zarzuty / wnieść zarzuty
start learning
face charges

szczegółowe śledztwo
start learning
detailed enquiry

oczyścić swoje imię
start learning
to clear his name

zmniejszyć karę
start learning
to reduce the sentence

zatrzymać
start learning
to detain

sędzia wydaje postanowienie sądowe
start learning
judge makes a judicial decision

zebrać dowody
start learning
collect evidence

wyłączyć sędziego
start learning
challenge a judge

prowadzić dochodzenie
start learning
investigate

na ławie oskarżonych
start learning
in the dock

rozpatrzyć
start learning
consider

prezes sądu
start learning
president of the court

uniewinniony
start learning
accuited

discontinued

rozstrzygnąć
start learning
determine

pozbawiony wolności
start learning
deprived of freedom

postępowanie przed sądem
start learning
proceeding pending before court

rozprawa apelacyjna
start learning
appelate proceeding

trial

pełnomocnik z urzędu
start learning
attorney at law ex officio

expences

należności świadków
start learning
amounts due to whitnesses

należności biegłych
start learning
remuneration of expert whitnesses

koszt doręczenia wezwania
start learning
service cost of the summon

Krajowy Rejestr Karny
start learning
National Criminal Register

fellony

rozpatrzeć
start learning
consider

wykroczenie
start learning
minor offence

przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem
start learning
a crime is either a felony or a misdemeanor

zbrodnia w UK
start learning
indictable offence

występek w UK
start learning
summary offence

drobne przestępstwo
start learning
petty crime

postępowanie prowadzone w sprawie o wykroczenie
start learning
proceedings conducted in a petty offence case

strona w postępowaniu
start learning
party to proceedings

prokuratura
start learning
public prosecutor's office

defense attorney / defence councel

oskarżyciel
start learning
prosecutor

zawieszony
start learning
stayed

dumb / has a hearing disorder

blind / has a vision disorder

niepoczytalny
start learning
not of sound mind / non compos mentis

zagrozony karą
start learning
threatened by the punishment of

state-funded

prawomocny
start learning
final and non-appealable

doznać usczerbku
start learning
to be harmed

uszczerbek majątkowy
start learning
property loss

usczerbek zdrowotny
start learning
damage to health

sustain / experience / suffer

doznać obrażeń
start learning
sustain injuries

doznac niepowodzenia
start learning
fail / miscarry

jurisprudential

sądowy / prawniczy /
start learning
forensic


You must sign in to write a comment