Prawo cywilne

 0    51 flashcards    ciusma
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jakie przesłanki charakteryzują osoby fizyczne
start learning
Są to ludzie – od urodzenia do naturalnej śmierci których identyfikuje: imię nazwisko rodzice data urodzenia płeć stan cywilny miejsce zamieszkania.
"Co to jest zdolność prawna
start learning
Zdolność prawna jest to zdolność bycia podmiotem praw i obowiązków. Człowiek nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia aż do śmierci. Nasciturus posiada zdolność prawną warunkową - że urodzi się żywe
"Data wejścia i uchwalenia kodeksu cywilnego
start learning
23 kwietnia 1964 r
"Co to jest zdolność do czynności prawnych
start learning
Zdolność do czynności prawnych to jest zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Np. 2 letnie dziecko nie może napisać testamentu.
"Kto ma ograniczona zdolność do czynności prawnych
start learning
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia albo ubezwłasnowolnienie częściowe
Kto nie ma zdolności do czynności prawnych
start learning
pomiędzy 13 a 18 rokiem życia albo ubezwłasnowolnienie częściowe
Kto ma pełną zdolność do czynności prawnych
start learning
powyżej 18 raku życia i nie jest ubezwłasnowolniona (I wyjątek -kobieta w wieku powyżej 16 lat której sąd opiekuńczy wydał zgodę na zawarcie związku małżeńskiego – ma tę zdolność i jej nie traci).
"Przykłady osoby prawnej
start learning
uczelnia spółka akcyjna spółka z o.o.
""Przykłady jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną której ustawa przypisuje zdolność prawną
start learning
fundacja (ustawa o fundacjach) • partia polityczna (ustawa o partiach politycznych) • stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach)
""Rodzaje spółek osobowych
start learning
1/ spółka jawna 2/ spółka partnerska 3/ spółka komandytowa 4/ spółka komandytowo-akcyjna
""Rodzaje spółek kapitałowych
start learning
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki akcyjne
"" Podział rzeczy
start learning
1 Nieruchomości• Grunty: rolne i nie rolnicze• Budynki który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej • Lokale2 Ruchomości – pieniądze Wszystko to co nie jest nieruchomością
"Co to jest przedsiębiorstwo
start learning
Przedsiębiorstwo jest to zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (definicja nie obejmuje długów przedsiębiorstwa tylko same aktywa).
"Rodzaje form szczególnych
start learning
1/ Forma pisemna formie elektronicznej 2/ Forma pisemna z datę pewną Rosnące sformalizowanie 3/ Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym 4/ Forma aktu notarialnego
""Kiedy występuje data pewna
start learning
poświadczenie daty przez notariusza dokonanie czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym od daty tego dokumentuDokonanie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie wzmianki przez organ państwowy Data śmierci
"Na czym polega poświadczenie podpisu przez Notariusza
start learning
Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu.
Forma elektroniczna jest równa formie pisemnej
start learning
Formie pisemnej jest równoznaczne oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej ale tylko wtedy gdy to jest opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem.
Jakie czynności podejmuje notariusz przy tworzeniu aktu notarialnego
start learning
Notariusz spisuje wolę stron współredaguje akt ze stronami odczytuje i razem ze stronami podpisuje oryginały aktu notarialnego. Oryginały zostają u notariusza a wypisy podpisane przez notariusza maja charakter aktów oryginalnych.
"Skutki niedochowania formy
start learning
nieważność - sprzedaż mieszkania bez aktuniewystąpienie określonych skutków prawnych - umowa przedwstępna na zakup nieruchomości nie miała formy aktu to umowa przyrzeczona nie dojdzie do skutku. dla celów dowodowych
"Skuteczność zastrzeżeń
start learning
Jeżeli w ustawie jest zapisana dla danej operacji forma pisemna z datę pewną pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym aktu notarialnego to mamy rygor nieważności. Natomiast forma pisemna to mamy rygor dla celów dowodowych
"Wymienić wady oświadczenia woli
start learning
Stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji albo i wyrażenie PozornośćBłądPodstępGroźba
""Co to jest błąd
start learning
Błąd jest to niezgodność między obiektywną rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości człowieka.- muszą dotyczyć treści czynności prawnej: ceny charakteru tej czynności- musi to być błąd istotny.
""Co to jest podstęp
start learning
PodstępPodstęp to świadome wprowadzenie osoby w błąd lub umocnienie jej pewnego mniemania w celu skłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści – celowe wprowadzenie w błąd nazywa się podstępem
""Co to jest groźba
start learning
Groźba Żeby groźba mogła być uznana za wadę oświadczenia woli musi być bezprawna i poważna. Do tego aby uchylić się od skutku czynności prawnej osoba może napisać pismo o uchyleniu się.
"Co to są czynności prawne powiernicze
start learning
W czynności prawnej powierniczej występują dwie strony: jedna – powierzająca druga - powiernik. Między nimi dochodzi do przeniesienia jakiegoś prawa np. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie kredyt samochód
Czym się rożni błąd od podstępu
start learning
celowe wprowadzenie w błąd nazywa się podstępem.
Istota przedstawicielstwa
start learning
Przedstawicielstwo jest to taki stosunek pomiędzy osobą a przedstawicielem który skutkuje tym że to co przedstawiciel w granicach umocowania dokona w imieniu osoby z osoba trzecią będzie miało skutki dla reprezentowanego. Podział przedstawicielstwa Ustawo
"Wymień instytucje podobne do przedstawicielstwa
start learning
1/ Posłańcy2/ Organ osoby prawnej. 3/ Osoba uprawniona jedynie do odbioru oświadczeń woli4/ Zastępca pośredni działa we własnym imieniu lecz na rachunek innej osoby.
""Wymień typy pełnomocnictwa i zdefiniuj je
start learning
Ad. 3/ szczególne do indywidualnie oznaczonej czynności Ad. 2/ rodzajowe do pewnej kategorii czynności prawnych np. do nabywania nieruchomości.Ad. 1/ ogólne do dokonywania czynności zwykłego zarządu
""Kiedy można ustanowić substytucję
start learning
Pełnomocnik substytucyjny to jest dalszy pełnomocnik. pełnomocników ustala sie gdy: 1. ustawy np. pełnomocnictwa procesowego 2. z treści pełnomocnictwa3. ze stosunku podstawowego
"Kiedy można dokonać czynności samym z sobą
start learning
"When you make the actions of each other
"Podaj przykłady wygaśnięcia pełnomocnictwa
start learning
1) Ziszczenie się warunków przewidzianych w treści pełnomocnictwa2) Odwołanie pełnomocnictwa3)Śmierć pełnomocnika4)Śmierć mocodawcy5) Zrzeczenie się pełnomocnictwa 6) Utrata zdolności do czynności prawnych
"" Istota przedawnienia
start learning
Przedawnienie to przekroczenie czasu– przeterminowanie. W skład dawności wchodzi zasiedzenie i przedawnienie. Najważniejsze jest przedawnienie które dotyczy tylko cywilno prawnych roszczeń majątkowych
""Ogólny termin przedawnienia
start learning
1/ ogólny 10 lat chyba że ustawa mówi inaczej2/ 3 lata dla podmiotów 3/ 3 lata dla okresowych (czynsz renta) 4/ 10 lat w jakiejkolwiek sprawie – jeśli mam wyrok sądu
"Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia
start learning
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne (zaistniał obowiązek świadczenia).
"Powody zawieszenia biegu przedawnienia
start learning
Przyczyny zawieszenia przedawnienia:- siła wyższa (powódź wojna)- określony stosunek rodzinny lub opiekuńczy (zawieszony jest bieg terminu kiedy występują dzieci przeciw rodzicom podopieczni wobec opiekunów
""Powody przerwania biegu przedawnienia
start learning
- podjęcie dochodzenia roszczenia przez uprawnionego- pozew do sądu - wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej- tzw. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej- uznanie roszczenia przez dłużnika
" Przykład terminu zawitego
start learning
termin na wykonanie jakiejś czynności np. odwołanie w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z jakąś decyzją
"Rodzaje świadczeń:
start learning
jednorazowe - np. zapłata ceny za cościągłe okresowe - dłużnik powinien spełnić na rzecz właściciela szereg świadczeń jednorazowych w określonych odstępach czasu. Przy czym suma tych świadczeń nie jest z góry określona (czynsz)
""Solidarność dłużników i solidarność wierzycieli.
start learning
Istota solidarności dłużników polega na tym że wszyscy oni są tak samo odpowiedzialni. WIERZYCIEL MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO WSZYSTKICH LUB JEDNEGO Z NICH A SPŁATA WARTOŚCI PRZEZ JEDNEGO ZWALNIA POZOSTAŁYCH.
"Umowy a osoba trzecia
start learning
polega na tym że strony mogą w umowie zastrzec ze dłużnik spełni świadczenie nie do rąk wierzyciela lecz na rzecz osoby trzeciej.
Zadatek
start learning
jest to takie dodatkowe zastrzeżenie umowne które polega na tym że strona która nie wykona swojego zobowiązania traci zadatek jeżeli sama go dala albo zobowiązana jest zwrócić go w dwukrotnej wysokości
umowne prawo odstąpienia od umowy
start learning
polega na zastrzeżeniu odstąpienia od umowy że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo do odstąpienia od umowy
odstępne
start learning
jest to dodatkowe zastrzeżenie umowne polegające na możliwości oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożone jednocześnie z zapłatą kwoty pieniężnej (odstępnego). Nie musi być określonego czasu do którego należy odstąpić.
kara umowna
start learning
takie dodatkowe zastrzeżenie umowne ze naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (ten kto buduje dom ma zobowiązania niepieniężne
Wygaśnięcie zobowiązań -Potrącenie
start learning
potracenia można dokonać kiedy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikiem i wierzycielem. Przedmiotem zaś obu tych wierzytelności są pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku tej samej jakości
Wygaśnięcie zobowiązań -Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
start learning
Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego gdy wskutek okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności nie wie kto jest wierzycielem
Wygaśnięcie zobowiązań -Zwolnienie z długu
start learning
zobowiązanie wówczas wygasa gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Ze zwolnienia z długów wyłączone są takie wierzytelności które nie są zbywalne np. alimenty).
Wygaśnięcie zobowiązań -Warunek rozwiązujący.
start learning
Zobowiązanie wygasa także gdy mamy do czynienia z umową pod warunkiem rozwiązującym można je zawrzeć z zastrzeżeniem że jeżeli spełni się jakieś świadczenie(ziszczenie się okoliczności) to ta umowa wygasa
Wygaśnięcie zobowiązań -Śmierć
start learning
śmierć dłużnika lub wierzyciela ale tylko wtedy gdy ma charakter osobisty.
pozorność
start learning
Pozorność jest to złożenie oświadczenia woli za jej zgodą dla pozoru i obie strony o tym wiedzą. (Cel uniemożliwienie prowadzenia egzekucji z nieruchomości)

You must sign in to write a comment