Practical occupational safety.

 0    21 flashcards    marcinos94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przeszkolić załogę w zakresie bezpieczeństwa pracy przed wyjściem w morze.
start learning
Instruct crew on occupational safety before departure.
Zorganizować specjalny instruktaż na temat niebezpiecznych ładunków / sztuk ciężkich / zabezpieczania ładunku / oświetlenia / wentylacji.
start learning
Have special instruction on dangerous goods / heavy lifts / cargo securing / ilumination / ventilation.
Gdzie przewozi się ładunki niebezpieczne na statku?
start learning
Where are dangerous goods carried on board?
Ładunki niebezpieczne ... klasy IMO są przewożone: - na pokładzie (w rejonach odgrodzonych linami). - w ładowni(ach) nr ... - w ... / na...
start learning
Dangerous goods of IMO Class ... are carried: - on deck (in roped -of areas). - in no ... hold(s). - in ... / on...
Przygotować plan awaryjny.
start learning
Prepare an emergency plan.
Poinformować wszystkich członków załogi / pasażerów o objawach spowodowanych niebezpiecznymi substancjami.
start learning
Brief all crew members / passengers on the symptoms caused by dangerous substances.
Jakie sygnały / metody powiadamiania stosowane są w przypadku zagrożenia?
start learning
What signals / communications are used in case of emergency?
W przypadku zagrożenia stosowane są następujące sygnały / metody powiadamiania:...
start learning
The following signals / communications are used in case of emergency:...
Poinformować całą załogę / pasażerów: - o objętych zakazem rejonach, - jak składać meldunku
start learning
Brief all crew members / passengers: - about restricted areas, - how to report in / out.
Meldować się co ... minut przez telefon / radio /... w czasie pobytu w powierzchni (siłowni) / pomieszczeniu...
start learning
Report on telephone / radio /... while in the (engine) room /... space every ... minutes.
Pouczyć wszystkich członków załogi / pasażerów o zachowaniu w sztormie.
start learning
Brief all crew members / passengers on the storm.
Uwaga! Wychodzenie na pokład dziobowy / pokład główny / burtę nawietrzną /... statku jest zabronione / niebezpieczne (z powodu sztormu).
start learning
Attention! Entering the forecastle / mail deck / weather side /... of the vessel is prohibited / dangerous (due to storm).
Uwaga! Zamknąć wszystkie sztormklapy i drzwi wodoszczelne.
start learning
Attention! Close all dead lights and storm doors.
Uwaga! Zabezpieczyć wszystkie luźne przedmioty w kabinach / na pokładzie / w...
start learning
Attention! Secure all loose objects in your cabins / on deck / in...
Pouczyć wszystkich członków załogi / pasażerów o zachowaniu się w warunkach zimowych / tropikalnych.
start learning
Brief all crew members / passengers on winter conditions / tropical conditions.
Sprawdzić, czy sprzęt ochronny jest kompletny i dostępny, i zameldować.
start learning
Check the completenees and availability of the occupational safety equipment and report.
Sprzęt ochronny jest kompletny i dostępny.
start learning
Occupational safety equipment is complete and available.
Następujący sprzęt ochronny nie jest kompletny / dostępny.
start learning
Following occupational safety equipment is not complete / available.
Sprzęt ochronny będzie kompletny / dostępny za ... godzin(ę).
start learning
Occupational safety equipment will be complete and available in ... hour(s).
Wyznaczyć oficera / członka załogi odpowiedzialnego za bezpieczeństwo przed rozpoczęciem prac.
start learning
Appoint an officer / a crew member in charge of safety before working.
Zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa przy pracy: na masztach; za burtą; w ładowni(ach) / zbiorniku(ach); w skrajnych warunkach pogodowych /...
start learning
Take additional safety measures for the work: on masts; outboard; in hold(s) / tank(s); in extreme weather conditions /...

You must sign in to write a comment