Popularne slowka (B)

 0    88 flashcards    rafazzo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
start learning
back
Please lie down on your back.
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
start learning
backwards
I took a step backwards.
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
start learning
bad
He’s a very bad driver.
bagaż
Masz dużo bagażu?
start learning
baggage
Do you have a lot of baggage?
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
start learning
bake
Will you bake a cake for me?
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
start learning
balance
I lost my balance and fell on the ground.
baza
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
start learning
base
The company I work for is based in Singapore.
podstawowy
Co jest podstawą twojej teorii?
start learning
basis
What is the basis of your theory?
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
start learning
basket
Put it in the basket.
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
start learning
Bath,
I need to take a bath.
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
start learning
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
start learning
battle
They lost the first battle.
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
start learning
beans
Every day we had beans for breakfast.
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
start learning
bear
I can’t bear her.
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
start learning
beard
My uncle has a thick beard.
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
start learning
beat
He says he has been beaten by the police.
piękno
Uroda Jenny przyciąga mężczyzn.
start learning
beauty
Jenny's beauty attracts men.
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
start learning
become
We’ve become best friends.
przed, zanim
Wrócę przed północą.
start learning
before
I’ll be back before midnight.
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
start learning
beg
I beg you not to tell him.
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
start learning
begin
My next class begins in half an hour.
początek
Proszę zacząć od początku.
start learning
beginning
Start from the beginning, please.
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
start learning
behave
My daughter sometimes behaves badly.
zachowanie
Po prostu nie możemy tolerować tego rodzaju zachowania
start learning
behavior
We simply can't tolerate that kind of behaviour
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
start learning
behind
The sun disappeared behind a cloud.
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
start learning
belief
It is against my religious beliefs.
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
start learning
believe
Do you believe in God?
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
start learning
bell
The bell doesn’t work.
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
start learning
belong
Does this pen belong to you?
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
start learning
below
The temperature is 10 degrees below zero.
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
start learning
belt
Fasten your seat belt.
zgiąć
Nie mogę zgiąć ramienia.
start learning
bend
I can’t bend my arm.
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
start learning
benefit
I think you will benefit a lot from that.
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
start learning
beside
Come and sit beside me.
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
start learning
besides
Besides, I don’t like crowded places.
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
start learning
better
This computer is better than mine.
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
start learning
between
He’s sitting between the two girls.
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
start learning
beyond
Don’t go beyond the town.
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
start learning
bike
He goes to work by bike.
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
start learning
bill
I have a stack of bills to pay.
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
start learning
bind
The hijackers bound his hands.
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
start learning
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
start learning
birth
What’s your date of birth?
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
start learning
birthday
My birthday is coming soon.
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
start learning
bit
Give me a bit of chocolate.
gryźć, kąsać
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
start learning
bite
On my way home I was bitten by a dog.
gorzki
To ma gorzki smak.
start learning
bitter
It has a bitter taste.
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
start learning
blame
He blames me for his problems.
krwawić
Krwawi mi nos.
start learning
bleed
My nose is bleeding.
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
start learning
blind
He’s been blind since birth.
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
start learning
block
A fallen tree was blocking the road.
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
start learning
blow
He blew the dust off the old book.
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
start learning
board
There are a lot of notices on the board.
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
start learning
boat
The boat started to rock.
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
start learning
body
His body was covered in mud.
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
start learning
boil
I boiled potatoes for dinner.
kość
Dała psu kość.
start learning
bone
She gave the dog a bone.
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
start learning
book
I booked two tickets to Dublin.
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
start learning
boot
The shopping is in the boot of my car.
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
start learning
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
start learning
borrow
Can I borrow your car?
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
start learning
both
Both my sisters are older than me.
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
start learning
bottle
Pull the cork from the bottle.
dno
Pieniądze były na dnie pudełka.
start learning
bottom
The money was at the bottom of the box.
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
start learning
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
mózg
Ludzki mózg ma bardzo duże możliwości.
start learning
brain
The human brain is very powerful.
odważny
Jest odważny jak lew.
start learning
brave
He’s as brave as a lion.
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
start learning
bread
Buy 2 loaves of bread
oddech
Muszę złapać oddech.
start learning
breath
I need to get my breath back.
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
start learning
breathe
Breathe slowly and deeply.
most
Przejdź przez most i skręć w lewo.
start learning
bridge
Walk across the bridge and turn left.
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
start learning
brief
His speech was very brief.
jasny
Lubię jasne kolory.
start learning
bright
I like bright colours.
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
start learning
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
start learning
broad
He has broad shoulders.
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
start learning
broadcast
The program is broadcast on the radio.
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
start learning
build
They built a house near the lake.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
start learning
building
Several buildings were destroyed.
palić
Spalili wszystkie śmieci.
start learning
burn
They burnt all the rubbish.
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
start learning
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
start learning
bus
I always go to work by bus.
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
start learning
business
It’s none of your business.
biznesmen
On wygląda na biznesmena.
start learning
businessman
He looks like a businessman.
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
start learning
busy
Are you busy tonight?
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
start learning
but
I called him but he wasn’t at home.
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
start learning
button
Click the right mouse button.
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
start learning
buy
I went to the shop to buy some sweets.
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
start learning
by
She was sitting by the fire.

You must sign in to write a comment