Popularne słowa

 0    219 flashcards    asystentka21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opuścić
start learning
leave, abandon
błąd; pomyłka
start learning
error, mistake
trwać | rezydować | pozostawać
start learning
last | reside | stay
trwały
start learning
permanent
wyrzekać
start learning
renounce
zdolny
start learning
capable
domostwo | siedziba
start learning
property | headquarters
poroniony | nieudany
start learning
stillborn | unsuccessful
odnośnie | o | wokół; dookoła; około
start learning
regarding | about | around, around, around
o | około
start learning
about | about
przede wszystkim
start learning
first of all
skrócić
start learning
shorten
za granicą
start learning
abroad
brak, nieobecność
start learning
absence, the absence
nieobecny
start learning
absent
usunąć
start learning
remove
absolutny; bezwzględny
start learning
absolute, absolute
rzeczywiście | koniecznie | rzeczywiście
start learning
indeed | necessarily | actually
pochłaniać
start learning
absorb
streszczać | podsumować
start learning
summarize | summarize
niezrozumiały | zawiły
start learning
incomprehensible | knotty
obrażać | nadużywać
start learning
insult | abuse
bezdenny, fatalny
start learning
abysmal, disastrous
akademicki | wykładowca akademicki | teoretyczny
start learning
academic | academic lecturer | theoretical
uczelnia; szkoła wyższa
start learning
university, college
zgadzać się
start learning
agree
przyjmować
start learning
take
wypadek
start learning
accident
przypadkowy
start learning
random
zakwaterowanie
start learning
Accommodation
dostosować | zakwaterować się
start learning
adapt | accommodate the
towarzyszyć; odprowadzać
start learning
accompany; pay
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | wykonać; spełnić
start learning
achieve; obtain | realize; accomplish | to perform, fulfill
spełniony | doświadczony
start learning
fulfilled | experienced
wykonanie; spełnienie
start learning
execution, fulfillment
zgoda
start learning
agreement
według | zgodnie z
start learning
by | in accordance with the
stosownie do; przeto; więc; zatem
start learning
according to, therefore, so, therefore,
akordeon
start learning
accordion
rachunek | konto
start learning
account | Sign in
wyjaśniać | rozliczać | opiewać na sumę
start learning
explain | to settle | be for a sum
akredytować | przyznawać
start learning
accredit | grant
rosnąć; róść | zwiększyć się
start learning
grow, grow together | increase
nagromadzenie | zbiór
start learning
accumulation | collection
dokładny; precyzyjny
start learning
accurate, precise
przyzwyczajać się
start learning
to acclimate
ostry | zgryźliwy | cierpki
start learning
sharp | snappy | tart
boleć; dolegać
start learning
hurt, hurt
osiągalny
start learning
achievable
osiągać; uzyskać | urzeczywistniać; zrealizować | robić; czynić | wykonać; spełnić
start learning
achieve; obtain | realize, realize | do; do | perform, fulfill
sukces; powodzenie
start learning
success, success
uznawać | przyznawać się
start learning
recognize | admit
wyznanie; przyznanie się
start learning
confession, admission
zapoznawać się
start learning
familiarize themselves
znajomy
start learning
friend
nabyć | zdobyć
start learning
acquire | get
osiągnięcie
start learning
achievement
nabywanie
start learning
acquisition
uniewinnienie
start learning
acquittal
po drugiej stronie; poprzez
start learning
on the other side, by
przeciw; naprzeciw
start learning
against, opposite
robić; czynić | wpływać
start learning
do; do | influence
aktywować, uaktywniać
start learning
activate activate
aktywny, czynny | radioaktywny
start learning
active, active | radioactive
zajęcie
start learning
occupation
aktor
start learning
actor
urzeczywistniać; zrealizować
start learning
realize, realize
realny; rzeczywisty
start learning
real, actual
rzeczywiście | faktycznie
start learning
really | actually
uruchamiać
start learning
run
przysłowie, powiedzienie, porzekadło
start learning
proverb said, the adage
dodawać
start learning
add
dodatek, uzupełnienie
start learning
supplement, supplement
dodatkowy
start learning
additional
otumaniony | zepsuty
start learning
bemused | broken
adres
start learning
address
biegły, zręczny
start learning
proficient, skillful
żegnaj
start learning
goodbye
odkładać; przesuwać
start learning
put off, move
regulacja
start learning
regulation
zarząd
start learning
management
podziw
start learning
admiration
podziwiać
start learning
admire
przyjęcie, wstęp
start learning
party admission
dopuścić | wyznawać; przyznawać się | pozwalać
start learning
Prevent | profess; admit | to let
ozdabiać
start learning
decorating
zaleta; korzyść
start learning
advantage, benefit
przeciwnik | nieprzyjaciel
start learning
enemy | enemy
przeciwny
start learning
opposed
ogłoszenie
start learning
ad
niewielkie lotnisko, aerodrom
start learning
small airport, aerodrome
samolot
start learning
plane
jacyś; kilka; kilkoro
start learning
some, several, several
uprzejmy
start learning
kind
sprawa; afera
start learning
matter; affair
wpływać | udawać
start learning
influence | pretend
uczucie
start learning
feeling
umocować
start learning
fix
zamożny
start learning
wealthy
pozwalać
start learning
let
w trakcie
start learning
under
za | potem; za
start learning
for | then, for
popołudnie
start learning
afternoon
potem
start learning
then
znowu; ponownie; od nowa | znowu; ponownie
start learning
Again, again, again | again and again
przeciw; naprzeciw; w zamian
start learning
against, opposite, and in return
wiek
start learning
age
agent, pośrednik
start learning
agent, broker
potrząsać | agitować
start learning
shake | agitate
wzburzony, poruszony
start learning
agitated, disturbed
zaciekawiony, w napięciu, podniecony
start learning
curiously, anxiously excited
zamęczać, cierpieć
start learning
torment, suffering
uzgodnić | zgadzać się
start learning
agree | disagree
miły; przyjemny | zgodny
start learning
pleasant, agreeable | compatible
naprzód
start learning
forward
pomagać | pomoc
start learning
help | help
dolegliwość
start learning
ailment
cel | starać się
start learning
target | seek
bezcelowy
start learning
pointless
powietrze
start learning
air
aerodrom
start learning
airdrome
lotnisko np wojskowe, polowe; pole startowe
start learning
airport such military field; pole position
lotnisko
start learning
airport
album
start learning
album
rodzaj piwa (piwo angielskie)
start learning
kind of beer (ale)
obcy | cudzoziemiec
start learning
alien | alien
trochę; ileś | troszeczkę
start learning
little, write a number of | a little bit
wszelki; wszelaki | wszystko | wszyscy
start learning
all; wszelaki | all | all
zostawić; puścić | pozwalać
start learning
leave; let go | let
tym bardziej
start learning
the more
przez cały czas
start learning
throughout
migdał
start learning
almond
prawie; niemal
start learning
almost, almost
sam
start learning
alone
długo
start learning
long
dużo
start learning
much
alfabet; abecadło
start learning
alphabet, alphabet
już
start learning
already
także; też; również
start learning
Also, also, also
ołtarz
start learning
altar
choć
start learning
though
wysokość
start learning
height
razem, całkiem
start learning
together, quite
zawsze
start learning
always
zadziwiać
start learning
amaze
Amerykanin | Amerykanin
start learning
American | American
między
start learning
between
suma; ilość
start learning
sum, the amount of
amfiteatr
start learning
amphitheater
zabawny
start learning
funny
i; a; oraz; zaś
start learning
and, and, and, and
znowu; ponownie; od nowa
start learning
again and again, from scratch
anioł
start learning
angel
angina (dusznica)
start learning
Angina (angina)
róg; kąt
start learning
corner, angle
rozgniewany
start learning
irate
zwierzak; zwierzę
start learning
pet, animal
rocznica
start learning
anniversary
przypis, adnotacja
start learning
footnote, annotation
inny
start learning
other
odpowiadać | odpowiedź
start learning
reply | reply
pieśń, hymn
start learning
song, anthem
antybiotyk
start learning
antibiotic
odtrutka
start learning
antidote
ktoś | jacyś; kilka; kilkoro
start learning
somebody | some, few, a few
ktoś
start learning
someone
coś
start learning
something
w każdym razie, tak czy owak
start learning
anyway, anyhow
gdzieś
start learning
somewhere
osobno; oddzielnie; szczególnie
start learning
separately, separately, especially
oprócz
start learning
except
najwyraźniej, prawdopodobnie
start learning
apparently, probably
pojawiać się
start learning
appear
zdawać się
start learning
seem to
apelacja
start learning
appeal
jabłko
start learning
apple
jabłoń
start learning
apple-tree
oceniać
start learning
evaluate
doceniać
start learning
appreciate
zbliżyć się
start learning
get closer
kwiecień
start learning
April
talent
start learning
talent
architekt
start learning
architect
architektura
start learning
architecture
archiwum
start learning
archives
zbiory archiwalne
start learning
archive
spierać się
start learning
argue
podnosić się
start learning
rise
ramię
start learning
arm
armia; wojsko
start learning
army, military
wokół; dookoła; około
start learning
around, about, about
urządzać; organizować | porządkować
start learning
arrange, organize | organize
porządek, ułożenie
start learning
order routing
przyjazd; wjazd
start learning
arrival; entry
przyjechać; przyjść
start learning
come, come
sztuka
start learning
art
artykuł | przedmiot; obiekt | rodzajnik
start learning
Article | subject, object | definite
ubranie
start learning
clothes
artysta
start learning
artist
jak | jak | według | w ten sposób | ponieważ; bo
start learning
as | like | by | in this way | because, because
faktycznie
start learning
actually
iść w górę
start learning
go up
upewniać się
start learning
make sure
popielniczka
start learning
ashtray
Azjata
start learning
Asiatic
pytać | prosić
start learning
ask | ask
prosić
start learning
ask
prosić o przebaczenie
start learning
ask for forgiveness
zebranie; konwent
start learning
meeting, convention
pomagać
start learning
help
niby; jakby
start learning
like, if
ku; do | obok | po
start learning
to, for | next | after
zupełnie
start learning
quite
początkowo
start learning
initially
w końcu | koniec końców
start learning
finally | in the end
przynajmniej
start learning
at least
koniec końców
start learning
in the end
atmosfera, nastrój
start learning
atmosphere, the mood
najbardziej
start learning
most

You must sign in to write a comment