Podstawowe zwroty i frazy część 3

 0    150 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cała bieda w tym, że
start learning
the trouble is that
cała pociecha w tym że
start learning
all in the comfort that
cała prawda
start learning
the whole truth
cała przyjemność po mojej stronie
start learning
the pleasure is all mine
cała sprawa bokiem mi wyłazi
start learning
I'm sick of the whole business
całe swoje życie
start learning
all his life
całe szczęście że
start learning
Fortunately that
całkiem często
start learning
quite often
całkiem długo
start learning
quite a long time
całą dobę
start learning
round the clock
całkiem dobrze
start learning
quite well; pretty good
całkiem możliwe że
start learning
it's quite possible that
całkiem nieźle
start learning
pretty good
całkiem prawdopodobne że
start learning
quite likely that
całkiem się tutaj zgadzam
start learning
I quite agree here
całkiem słusznie!
start learning
quite rightly
całkiem spory zapas
start learning
pretty good supply
całkiem w porządku
start learning
quite alright
całkiem zapomniałem
start learning
I've completely forgotten
całkowicie
start learning
entirely
ciałem i duszą
start learning
body and soul
całkowicie się zgadzam
start learning
I totally agree
całkowita racja
start learning
total ration
cały boży dzień
start learning
all day long; the whole blessed day
cały dzień
start learning
all day
cały jestem podekscytowany
start learning
I'm all excited
cały jestem za
start learning
I'm all for
cały na biało
start learning
all in white
cały wczorajszy dzień
start learning
all day yesterday
całym sercem
start learning
whole-heartedly
całymi godzinami
start learning
for hours together
całymi miesiącami
start learning
for months
całymi miesiącami
start learning
for months on end
celowo
On nie zrobił tego umyślnie.
start learning
deliberately; on purpose
He hadn't done it deliberately
chcąc nie chcąc
start learning
willy-nilly
chcesz powiedzieć że
start learning
do you mean to say that
chcesz żeby cię podwieźć?
start learning
do you want a lift?
chcę podkreślić że
start learning
I want to emphasize that
chcę powiedzieć jasno że
start learning
I want to say clearly that
chcę się upewnić czy
start learning
I want to make sure whether
chciałbym ale
start learning
I'd like to but
chciałbym ci przypomnieć aby
start learning
I'd like to remind you to
chciałbym mówić z p. Johnsem (TEL)
start learning
I'd like to speak to Mr. Johns
chciałbym pana przedstawić
start learning
I'd like to introduce you to
chciałbym pani podarować tę książkę
start learning
I'd like you to give this book
chciałbym panią zaprosić na kolację
start learning
I'd like to invite you to dinner
chciałbym przedstawić
start learning
I'd like to introduce
chciałbym wiedzieć czy
start learning
I would like to know if
chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie
start learning
isI would like to clarify one munderstanding
chciałbym wyrazić moją wdzięczność za
start learning
I would like to express my gratitude for
chciałbym zaproponować
start learning
I'd like to propose
chciałbym żeby
start learning
I wish
chciałby żeby pan poznał
start learning
I'd like you to meet
chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia
start learning
I'd like to wish you every success
chciałem tylko powiedzieć
start learning
I just wanted to say
chętnie
start learning
willingly
pięcioletni chłopiec
start learning
five-year boy
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
start learning
although
My daughter went to school although she was ill.
chociaż z drugiej strony
start learning
While on the other hand
chociażby nawet
start learning
even if
choćby najlepszy
start learning
however good
chodzą słuchy że
start learning
there's a story afloat
chodzi mi o to że
start learning
what I mean is
chodzi o to czy
start learning
As to whether
chodź i pomóż mi
start learning
Come and help me
chodź i poznaj Annę
start learning
Come and meet Anna
chodź na dół
start learning
come down; come on down
cholernie chce mi się
start learning
I'm dying for
chwilami
start learning
at times
chwileczkę
start learning
one minute; just a moment
chwileczkę; zaczekaj sekundkę
start learning
hold on a sec
chwilka
start learning
a jiffy
chwyciłeś o co chodzi?
start learning
got the idea?
chyba najlepiej
start learning
it's probably best to
chyba nie mówisz poważnie!; chyba nie mówisz serio!
start learning
you can't be serious!
chyba tak
start learning
I think so
chyba żartujesz!
start learning
you must be joking!
chyba że
start learning
unless
ciąg dalszy nastąpi
start learning
to be continued
ciągle mnie ciekawi czy
start learning
I'm still wondering whether
ciągle
start learning
still
ciągle taki sam
start learning
still the same
ciekaw jestem czy
start learning
I wonder whether
ciekawe by było czy
start learning
one would wonder whether
cienko śpiewać
start learning
sing small
ciepło, ciepło, jesteś blisko
start learning
you are getting warm
cierpieć na bezsenność
start learning
to suffer from insomnia
cieszę się że ci się podoba
start learning
I'm glad you like it
cieszę się że cię widzę
start learning
I'm glad to see you
cieszę się że mogłem pomóc
start learning
I'm glad I could help
cieszę się że pan tak sądzi
start learning
I'm glad you think so
cieszę się że pana poznałem
start learning
I'm glad I met you
cieszy mnie to
start learning
I'm glad to hear it
ciężka praca
start learning
ciężka praca in English
hard work
ciężkie czasy
start learning
hard times
ciężko się zdecydować
start learning
it's hard to decide
ciut bardziej, ciut więcej
start learning
a bit more
co się stanie jeśli
start learning
what happens if
co było to było
start learning
let bygones be bygones
co byś radził?
start learning
What would you advised?
co byś zalecał?
start learning
What would you recommended?
co byś zrobił w mojej sytuacji?
start learning
What would you do in my situation?
co cię gryzie? czym się martwisz?
start learning
what's eating you?
co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje?
start learning
what has come over you?
co się z tobą dzieje!!!
start learning
What's wrong with you!
co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj?
start learning
what good wind brings you here?
odnośnie do
start learning
with regard to
co do dnia
start learning
to the day
co do jednego
start learning
to a man
co do minuty
start learning
to the minute
jeśli o mnie chodzi
start learning
if you ask me
co do sekundy
start learning
to the second
co drugi
start learning
every other
co dziesięć minut
start learning
every ten minutes
co go to obchodzi?
start learning
what does he care?
co godzina
start learning
every hour
co gorsza
start learning
what is worse
co jakiś czas
start learning
every now and then
co jest co
start learning
what's what
co jest nie w porządku?
start learning
what's wrong?
co dalej
start learning
co dalej
co jeszcze
start learning
what else
co to ma być?
start learning
What's this?
co masz na myśli?
start learning
what do you mean?
co mnie to obchodzi?
start learning
What do I care?
co mogę dla pana zrobić?
start learning
What can I do for you?
co mogę panu podać?
start learning
what can I get you?
co mówiłeś?
start learning
what did you say?
co ty mówisz?
start learning
what are you talking about?
co myślisz o
start learning
What do you think about
co najmniej
Muszę kupić co najmniej jedno ciasto
start learning
at least
I need to buy at least one cake.
co najwyżej
start learning
at most
co należy zrobić?
start learning
what should I do?
co nowego?
start learning
what's new?
co o nim sądzisz?
start learning
what you think of him?
co ona chciała przez to powiedzieć?
start learning
what she wanted to say?
co oznaczały jej słowa?
start learning
what meant her words?
co powiesz na
start learning
How about
co przez to rozumiesz?
start learning
what do you mean?
co się stało?
start learning
what happened?
w czym rzecz?
start learning
what's the matter
co słychować?
start learning
how's things?
co szczególnie lubisz
start learning
What you particularly like
co to było?
start learning
what was that?
co to ciebie właściwie obchodzi?
start learning
what you actually care?
co to za różnica?
start learning
what's the difference?
co to znaczy?
start learning
what does it mean?
co to znowu było?
start learning
what was that again?
co tu się dzieje?
start learning
What's going on here?
co ty sugerujesz?
start learning
What do you suggest?

You must sign in to write a comment