Podstawowe zwroty i frazy część 1

 0    74 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a co byś powiedział na
start learning
and what would you say to
a co dopiero
start learning
let alone
a co jeśli
start learning
what if
a co to ma znaczyć?
start learning
what is this supposed to be
a co z; a co w sprawie
start learning
what about
a co więcej
start learning
what's more
a ja miałem nadzieję na
start learning
and I had hoped for
a jakże!
start learning
surely!
a jeśli mi się zdarzy
start learning
and if I happen to
a jeśli przypadkiem
start learning
and if by chance
a jesli tak się złoży
start learning
and if so to submit
a kto dzwoni? (TEL)
start learning
who's calling, please?
a od czego ma się przyjaciół!
start learning
that's what friends are for!
a potem
start learning
and then
a po tym
start learning
and thereafter
a propos
Swoją drogą, czego szukasz? Jak sobie teraz radzisz, swoją drogą?
start learning
by the way
By the way, what are you searching for? How are you doing now, by the way?
a teraz
start learning
and now
a teraz żarty na bok
start learning
and now jokes aside
a to dlaczego?
start learning
why?
a to pech!
start learning
too bad!
a to szkoda
start learning
that’s a pity
a to zabierze dwa lata
start learning
and it will takes two years
a więc
A więc, zamiast używac pojedyńczych kabli...
start learning
therefore
Therefore, instead of using sigle cables...
a więc prowadź
start learning
so lead the way
a więc przypuszczam
start learning
so I suppose
absolutnie żadnego porównania
start learning
absolutely no comparison
absolutny szok
start learning
an absolute shock
aby, ażeby, żeby
start learning
in order to
aby dać wam przykład
start learning
to give you an example
aby zilustrować
start learning
to illustrate
adres do korespondencji
start learning
Address for correspondence
adres odbiorcy
start learning
address of the consignee
adres zwrotny
start learning
return address
adresat nieznany
start learning
addressee unknown
adresować paczkę
start learning
to address a parcel
adwokat diabła
start learning
devil's advocate
afera korupcyjna
start learning
corruption scandal
afera na wielką skalę
start learning
affair on a grand scale
aha
start learning
I see
akceptować w pełni
start learning
to accept fully
aktualny problem
Jest kilka kwestii bieżących, które powinny zostać przedyskutowane na dzisiejszym spotkaniu.
start learning
current issue
There are several current issues that need to be discussed at today's meeting.
akurat na odwrót
start learning
just the opposite
albo tak, albo nie, decyduj się
start learning
take it or leave it
ale bzdura!
start learning
what nonsense!
ale jak mówisz
start learning
but as you say
ale muszę się jeszcze dużo nauczyć
start learning
but I have a lot to learn
ale nawet wtedy
start learning
but even then
ale popatrz tylko; ale patrz
start learning
but look
ale tylko jeśli
start learning
but only if
ależ oczywiście!
start learning
but of course!
ależ skąd!
start learning
not at all!
ależ to będzie trwało wieki!
start learning
oh it will last forever!
ależ to okropieństwo!
start learning
how awful!
ależ to przyjemność
start learning
it's a pleasure
ależ ze mnie idiota
start learning
what an idiot I am
ani ciut
start learning
not in the least
ani odrobiny prawdy
start learning
not an atom of truth
ani razu
start learning
not once; never once
ani się waż!
start learning
don't you dare!
ani słowa
start learning
don't breathe a word of it
ani szmeru; ani jeden szmer
start learning
not a murmur
ani śladu
start learning
no trace
ani trochę
start learning
not a bit
ani żywej duszy
start learning
not a living soul; not a single person; not a soul
apelacja od wyroku
start learning
appeal against the judgment
argument za
start learning
argument for
autobus piętrowy
start learning
double-decker
aż do
start learning
until
aż do następnego razu
start learning
till the next time
aż do odwołania
start learning
till further notice
aż nadto dobrze
start learning
only too well
aż tyle
start learning
so much
aż za dobry
start learning
up for good
a jednak
start learning
and yet

You must sign in to write a comment