podstawowe słowa 2

 0    25 flashcards    aleksandralepkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W panice wyskoczył przez okno.
start learning
In a panic, he jumped out of the window.
Jest dla ciebie paczka.
start learning
There’s a parcel for you.
Każdy rodzic musi podpisać formularz.
start learning
Each parent must sign the form.
Poszli na spacer do parku.
start learning
They went for a walk in the park.
Tłumy zebrały się wokół budynku parlamentu.
start learning
Crowds gathered around the Parliament building.
Formularz ma dwie części.
start learning
The form has two parts.
Nie mam szczególnego powodu.
start learning
I have no particular reason.
Proszę pozwolić mi przedstawić moich wspólników.
start learning
Let me introduce my partners.
Wydajemy przyjęcie w piątek.
start learning
We’re having a party on Friday.
Simon zdał egzamin na prawo jazdy.
start learning
Simon passed his driving test
Przeczytaj fragment (tekstu) i odpowiedz na pytania.
start learning
Read the passage and answer the questions.
Wszystkich pasażerów wzięto za zakładników.
start learning
All the passengers were taken hostage.
Mogę zobaczyć pana paszport?
start learning
May I see your passport?
Ona często myśli o przeszłości.
start learning
She often thinks about the past.
Ta ścieżka prowadzi do rzeki.
start learning
This path leads to the river.
Jest bardzo cierpliwy wobec dzieciach.
start learning
He’s very patient with children
Podoba mi się wzór na twojej sukience.
start learning
I like the pattern on your dress.
Muszę zapłacić rachunek za elektryczność/prąd.
start learning
I have to pay my electricity bill.
Wymagają zapłaty z góry.
start learning
They require payment in advance.
Zawarli pokój.
start learning
They made peace.
Sue napełniła pióro atramentem.
start learning
Sue filled her pen with ink.
Wpisz odpowiedzi ołówkiem.
start learning
Write the answers in pencil.
Potrzebuję 50 pensów.
start learning
I need 50 pens.
Wiele ludzi tu przychodzi.
start learning
A lot of people come here
To kosztuje 10 dolarów od osoby.
start learning
It costs 10 dollars per person.

You must sign in to write a comment