PNJA: Journalism 1

 0    268 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
?
start learning
citizen journalism
?
start learning
(G8) summit
?
start learning
to cover (an event)
sponsorować
start learning
to sponsor
miejscowy; lokalny; tubylczy
start learning
local
?
start learning
project
?
start learning
leader
?
start learning
to gather
omawiać; przedyskutować
start learning
to discuss
?
start learning
international security
?
start learning
welfare
?
start learning
to draw from
?
start learning
to address something
?
start learning
to raise issues
?
start learning
discipline
?
start learning
political science
?
start learning
economics
dziennikarstwo
start learning
journalism
?
start learning
environmental science
sociologia
start learning
sociology
?
start learning
to be recruited to do something
uczestniczyć; brać udział
start learning
to participate (in)
?
start learning
to deal with
?
start learning
to post on a Web
studium; analiza
start learning
study
?
start learning
to research something
?
start learning
agenda (for)
przeprowadzić wywiad; przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
start learning
to interview
?
start learning
to raise awereness
protestować
start learning
to protest
?
start learning
shortcomings (in)
podejście (do czegoś)
start learning
approach (to)
?
start learning
range
umożliwić dostęp do
start learning
to give access to
?
start learning
the throngs of
główny nurt; dominujący trend
start learning
mainstream
?
start learning
understanding (of)
?
start learning
to obtain
?
start learning
to get under way
?
start learning
department
oświadczenie; zdanie
start learning
statement
?
start learning
to incorporate
?
start learning
subject-matter expertise
?
start learning
expertise
?
start learning
precise
kontekst
start learning
context
?
start learning
coverage
?
start learning
ongoing
użytkownik internetowy
start learning
Internet user
komentarz; uwaga
start learning
comment (on)
?
start learning
to spark a debate
?
start learning
lengthy debate
czytelnik
start learning
reader
społeczność
start learning
community
?
start learning
to submit angry
osoba protestująca
start learning
protester
?
start learning
hostile
?
start learning
to stand as part of
?
start learning
to violate
zakaz; prohibicja
start learning
prohibition (against)
?
start learning
obscenity
?
start learning
libel
?
start learning
to paint a broad picture
?
start learning
to pick up a story
osoba prowadząca bloga
start learning
blogger
?
start learning
readership
?
start learning
sharply
?
start learning
to submit a comment
?
start learning
to make a contribution to
?
start learning
insightful
obserwacja; spostrzeżenie
start learning
observation
być opartym na
start learning
to be based on
?
start learning
discipline-specific knowledge
?
start learning
to commiunicate ideas
?
start learning
general audience
?
start learning
keen
?
start learning
to refer to
szeroki zakres
start learning
a wide range of
?
start learning
to contribute information/commentary
?
start learning
activity
codzienny
start learning
everyday
?
start learning
commentary
?
start learning
to benefit from
różny; rozmaity
start learning
various
?
start learning
the printing press
?
start learning
to provide something for something
?
start learning
medium
?
start learning
pamphleteer
?
start learning
tape recorder
?
start learning
telegraph
oferowań nowe możliwości
start learning
to offer new opportunities for
?
start learning
with the birth of something...
narzędzie
start learning
tool
produkcja; wytwarzanie
start learning
production
?
start learning
dissemination
?
start learning
to encompass
?
start learning
ranging from
?
start learning
content
?
start learning
user-submitted
recenzja; przegląd
start learning
review
?
start learning
wiki-based news
?
start learning
to run a story
?
start learning
outlet
?
start learning
notion
?
start learning
to imply a difference
?
start learning
one's musing (on a topic)
zrównoważony; wyważony
start learning
balanced
prawdziwie; rdzennie; oryginalnie; szczerze; autentycznie
start learning
genuinely
nieprofesjonalny; amatorski
start learning
nonprofessional
być ograniczonym do
start learning
to be limited to
?
start learning
reporting
dziennikarz
start learning
cyber
?
start learning
journalist
podział; rozdział
start learning
division
reporter; sprawozdawca
start learning
reporter
blog
start learning
blog
?
start learning
wiki
cyfrowy
start learning
digital
opowiadanie (historii)
start learning
storytelling
program komputerowy; aplikacja
start learning
application
strona dzieląca się filmikami wideo?
start learning
video-sharing site
podłączony do internetu
start learning
online
środki (masowego przekazu)
start learning
media
pojazd, środek lokomocji, wehikuł, nośnik, środek/narzędzie (do uzyskania czegoś, przekazywania itp.)
start learning
vehicle (for)
koncentrować się (na), skupić się (na)
start learning
to centre on something
określony, specyficzny; swoisty, szcze-gólny; charakterystyczny; szczegółowy
start learning
specific
sąsiedztwo; okolica
start learning
neighbourhood
?
start learning
special-interest topic
inicjatywa, przewaga, przedsiębiorczość, samodzielność, prowadzenie
start learning
initiative (for)
instytucja
start learning
institution
zawartość stworzona przez użytkownika
start learning
user-created content
być poświęconym czemuś
start learning
to be devoted to
być założonym przez
start learning
to be founded by
wybory prezydenckie
start learning
presidential election
?
start learning
to bill oneself as
?
start learning
daily newspaper
nigdy dotąd niespotykany
start learning
first-ever
polityka (sposób postępowania); polisa
start learning
policy
termin, okres, czas trwania, kadencja, semestr, kwartał, trymestr, (mat.) składnik, (mat.) człon, wyrażenie, określenie, kategoria
start learning
term
uosabiać, ucieleśniać, wcielać, obejmować; urzeczywistniać; zawierać
start learning
to embody
?
start learning
to rest with
współpracownik, osoba wspierająca, ofiarodawca, czynnik składający się (na), wkład
start learning
contributor
redakcyjny, wydawniczy; artykuł redakcyjny/wstępny
start learning
editorial
przeoczenie, niedopatrzenie; nadzór
start learning
oversight
wpływać (na), wywierać nacisk; stosować
start learning
to exert (on/upon)
redagować, wydawać, przygotowywać do publikacji (książkę, film itp.; edytować
start learning
to edit
posłuszeństwo, uległość, wysunięcie (propozycji), wysuwanie, przedkładanie, przedłożenie, przedstawienie
start learning
submission
wiarygodność; autentyczność
start learning
credibility
dotykać; wpływać na
start learning
to affect
ustanawiać, nawiązywać (kontakt), zakładać, uznawać, ustalać
start learning
to establish
uzyskać dostęp do
start learning
to access
uwierzytelnienie, zalegalizowanie; poświadczenie
start learning
authentication
protokół (reguły postępowania)
start learning
protocol
ograniczać
start learning
to restrict
ułatwić; udogodnić;
start learning
to facilitate
wydajny, skuteczny; zdolny, sprawny.
start learning
efficient
wspólnie wykonany, wspólnie opracowany
start learning
collaborative
łączyć, wiązać (z sobą), przyczepiać
start learning
to link to
zasoby, bogactwa naturalne, środki (pieniężne)
start learning
resources
cechować, uosabiać, zawierać w sobie, obrazować; streszczać
start learning
to epitomise
być osobiście uwikłanym/zaangażowanym w
start learning
to be personally involved with
obraz wydarzeń?
start learning
picture of events
pochodzić (z), wywodzić się, czerpać, ciągnąć (np. zyski), otrzymywać, znajdować (przyjemność)
start learning
to derive from
osoba z zewnątrz; obcy
start learning
outsider
ograniczenie; zastrzeżenie
start learning
limitation
ukryte motywy/powody
start learning
ulterior motives
pobudka, motywuk (powód), uzasadnienie
start learning
motive
?
start learning
to report risks at
(s)postrzeganie, postrzegalność, dostrzeganie, wnikliwość, percepcja
start learning
perception
wypaczony, skrzywiony, odchylony; zdeformowany
start learning
to be skewed
użyczać; spełniać (prośbę); udzielać (wizy); przyznawać (rację)
start learning
to grant (access to)
?
start learning
nuanced view of
mieć potencjał/możliwości (aby coś zrobić)
start learning
to have the potential to
uprawiać, kultywować, utrzymywać dobre stosunki, zaskarbiać czyjąś przyjaźń
start learning
to cultivate
wspólne zainteresowanie
start learning
common interest
korupcja; zepsucie; przekupstwo; rozkład moralny
start learning
corruption
brutalność
start learning
brutality
?
start learning
something of concern
udział; uczestnictwo
start learning
participation (in)
mieć zwyczaj coś robić
start learning
to tend to do something
objektywnie
start learning
objectively
badać, zgłębiać, zajmować się czymś; sondować
start learning
to probe (a question)
przedstawienie, reprezentacja, przedstawicielstwo, wyobrażenie
start learning
representation
uwikłać się w; zaangażować się w; wplątać się w
start learning
to get involved in
połączenie; związek
start learning
connection (with)
uformować; utworzyć; stworzyć
start learning
to form
osoba (badana); badany; ankietowany; tema; przedmiot; podmiot; obywatel
start learning
subject
badanie, dochodzenie, śledztwo
start learning
investigation
kolektywny, zbiorowy, wspólny
start learning
collective (understanding)
prowadzić do
start learning
to lead to
minus (czegoś); wada
start learning
downside
odzwierciedlać; odbijać
start learning
to reflect
przystań, schronienie, port; raj (podatkowy)
start learning
a haven for
banał; frazes; błahość; znikomość.
start learning
triviality
zawodny; niegodny zaufania
start learning
unreliable
skłonny (do czegoś); mający tendencję (do czegoś)
start learning
to be inclined to do something
bezwarunkowo; domyślnie; bezwzlęgnie
start learning
implicitly
nadawać ważność; potwierdzać, uprawomocniać, zatwierdzać, ratyfikować; uprawniać
start learning
to validate
niedokładny, nieścisły
start learning
inaccurate
zaczepny, napastliwy; obraźliwy; odrażający; ofensywa
start learning
offensive
nie mieć czegoś; coś brakuje czemuś
start learning
to lack something
zamierzać, zamyślać; przeznaczać
start learning
to intend to do something
pobudzać; zwiększać, podnosić, dodawać; lansować (za pomocą reklamy); podnosić wartość (znaczenie)
start learning
to boost
wiarygodność; pewność; solidność
start learning
trustworthiness
zaufanie, ufność, wiara, śmiałość, pewność (siebie), przeświadczenie, zwierzenie, tajemnica, sekret
start learning
confidence
utrata (czegoś); strata
start learning
loss of
sumienny, staranny, skrupulatny
start learning
conscientious
dopuszczalny; znośny
start learning
supportable (evidence)
spekulacja, domysł(y), rozważania
start learning
speculation
profesjonalny; zawodowy; fachowy
start learning
professional
stanowić, tworzyć, składać (się na), konstytuować, mieć kształty
start learning
to constitute something
niezawodny; godny zaufania
start learning
reliable
przypuszczenie, domniemanie, domysł
start learning
conjecture
konsument; klient
start learning
consumer
z najlepszymi intencjami (osoba, czyn), w dobrej wierze
start learning
well-intentioned
przeczytać coś sceptycznie?
start learning
to read something with a skeptical eye
sceptyczny
start learning
skeptical/sceptical
oceniać; oszacować
start learning
to evaluate
prawdomówność; wiarygodność; prawdziwość.
start learning
veracity
zawartość wyprodukowana przez użytkownika?
start learning
user-produced content
kosiarka do trawy
start learning
lawnmower
wskaźnik, ocena, wartości/dane znamionowe, wydajność, charakterystyka, szacunek, zaszeregowanie, klasa, marynarz; oglądalność (-s)
start learning
rating
strona znajdująca się na odwrocie strony redakcyjnej (zawierająca zwykle komentarze)
start learning
op-ed (column)
amator; amatorski
start learning
amateur
wiec; zjazd, zlot; rajd; poprawa (zdrowia); wymiana piłek (w tenisie)
start learning
rally
nieprzeszkolony, niewykwalifikowany, niedoświadczony, niewytresowany
start learning
untrained
celny, stosowny, trafny; związany z tematem, odnoszący się
start learning
pertinent (to)
mechanizm
start learning
mechanism
urzeczywistniać, wprowadzać w życie, realizować
start learning
to implement
ciało (ludzkie, niebieskie), zwłoki, rodzaj bielizny damskiej "body", organizacja, grupa, grono, korpus, bryła, główna część, powierzchnia, instytucja, nadwozie, karoseria (samochodu); mocny
start learning
body (of content)
?
start learning
to be applied to
nisza; niszowy
start learning
niche (audience)
konferencja
start learning
conference
Osoba uczęszczająca (na kurs, itp.); uczestnik
start learning
attendee
niebędący w stanie zrobić, niezdolny (do zrobienia czegoś)
start learning
to be unable to do something
kolega/koleżanka (z pracy)
start learning
colleague
?
start learning
recruiting tool
przyciągać; zachęcać; rozbudzać pożądanie
start learning
to attract
zawód, profesja
start learning
profession
wtajemniczony; osoba dobrze poinformowana
start learning
insider
perspektywa, pogląd, punkt widzenia, pojęcie, wyobrażenie; perspektywiczny
start learning
perspective
pole, boisko, złoże, zagłębie, teren, dziedzina, zakres, obszar, tło, tor
start learning
field
implikacje, następstwa, konsekwencje, wplątanie, wmieszanie, domniemanie, domysł, aluzja
start learning
implication (for)
następstwo, skutek, wynik.
start learning
corollary
?
start learning
video-capture
narzędzie do publikowania w internecie?
start learning
online publishing tool
myśleć o czymś krytycznie
start learning
to think critically about
zachęcać; podniecać (jakieś czyny)
start learning
to encourage
bezstronny, nieuprzedzony
start learning
unbiased
konkurujące ze sobą poglądy
start learning
competing viewpoints
punkt widzenia, stanowisko, punkt widowkowy
start learning
viewpoint
rywalizować, współzawodniczyć, konkurować
start learning
to compete
zaskarbić sobie czyjeś zaufanie
start learning
to earn one's trust
oddzielać, rozdzielać
start learning
to separate from
zwykły, czczy, zwyczajny; tylko; pusty (np. puste słowa)
start learning
mere
anegdota
start learning
anecdote
prawny; prawowity; prawidłowy; legalny; ślubny
start learning
legitimate
wyostrzyć; udoskonalić jakąś umiejętność
start learning
to hone a skill
oceniać
start learning
to assess
odpowiedni
start learning
appropriate
otrzymać uwagi
start learning
to receive feedback on
informacja zwrotna; reakcja; opinia zwrotna
start learning
feedback
mierzyć; szacować; o-kreślać, oceniać
start learning
to gauge
zrozumienie, rozumowanie, zdolność pojmowania; zasięg, zakres.
start learning
comprehension
autentyczny
start learning
authentic
zapewniać coś komuś, zaopatrywać kogoś w coś
start learning
to provide someone with something
angażować (się) (w), angażować (kogoś), zatrudniać, zajmować się,
start learning
to engage with/in
poza, za, z drugiej strony, wyżej, dalej, w oddali, prócz tego
start learning
beyond

You must sign in to write a comment