PNJA: Education/Ethical Issues 3

 0    244 flashcards    marta89mu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
korespondent (np. prasowy)
start learning
correspondent
przytulać się do siebie, lgnąć do siebie
start learning
to cuddle up to somebody
z siedzibą główną w (Zurychu)
start learning
(Zurich)-based
wprowadzić kogoś w sztuczną śpiączkę
start learning
to put somebody into an artificial coma
śpiączka
start learning
coma
sztuczny
start learning
artificial
umierać na
start learning
to die from
choroba jelit
start learning
intestinal disease
rozpaczliwy, niepokojący, alarmujący, denerwujący, smutny
start learning
distressing
reakcja; odpowiedź (na coś)
start learning
reaction (to)
uniemożliwiać, zamykać drogę, torować
start learning
to block out (something)
zaskoczyć, zrobić niespodziankę
start learning
to surprise
wzruszać ramionami
start learning
to shrug
odczuwać ból
start learning
to be in pain
przyjacielski gest/akt/uczynek
start learning
a friendly act
przyłączyć się do
start learning
to join
członek
start learning
member (of)
wyszkolony, wykwalifikowany
start learning
trained
schronisko turystyczne, hospicjum, przytułek
start learning
hospice
personel, pracownicy, grono (pedagogiczne)
start learning
staff
liczny
start learning
numerous
składać wizytę, odwiedzać
start learning
to pay a visit to
być prowadzonym przez (o firmie)
start learning
to be run by
prawnik
start learning
lawyer
śmiertelnie chory
start learning
terminally ill
odebrać czyjeś życie
start learning
to take one's life
aż do śmierci, na śmierć
start learning
to death
dusić (się), zadusić
start learning
to suffocate
zawalać się, zapadać się, rozpadać się, upadać, rozkładać, runąć, skracać, załamywać się, mdleć, składać się; opadać z sił
start learning
to collapse (about lungs)
bez godności, zachowujący się niegodnie, niegodny
start learning
undignified (end)
konkretny, rzeczywisty, określony; betonowy
start learning
concrete
kodeks karny
start learning
penal code
samobójstwo wspomagane
start learning
assisted suicide
praktyka; ćwiczenia, praktyka, próba, trening
start learning
practice
być powszechnie uważanym za
start learning
to be widely recognised as
czyn humanitarny
start learning
a humane act
działać nie z własnej woli
start learning
to act out of self
oskarżenie, wniesienie oskarżenia, strona oskarżająca, sprawa sądowa (dochodzenie), kroki sądowe, kontynuowanie, sprawowanie, wykonywanie
start learning
prosecution
pobudka, (pl.) motywy (powód), uzasadnienie
start learning
motive
obcy, cudzoziemiec, obcokrajowiec
start learning
foreigner
popaść w kłopoty z prawem
start learning
to fall foul of the law
wspomagać, pomagać
start learning
to assist
władze lokalne
start learning
the local authorities
być poinformowanym; być uzasadnionym
start learning
to be informed
świadek
start learning
witness
działać, czynić, robić, operować, obsługiwać, manipulować, prowadzić
start learning
to operate (in)
iść dalej
start learning
to go further
rak kości
start learning
bone cancer
śmiertelny, końcowy, ostateczny, graniczny
start learning
terminal
dostać (święty) spokój (?)
start learning
to get peace
morfina
start learning
morphine
zabójczy, śmiercionośny, śmiertelny
start learning
lethal
tabletki nasenne
start learning
sleeping pills
zapewnić, zagwarantować
start learning
to guarantee
być na stopie pokojowej z; ze spokojem, spokojny
start learning
to be at peace with something
z/badać
start learning
to examine somebody
powrót do zdrowia
start learning
recovery
racjonalny, rozsądny, rozumny, sensowny, wymierny (mat.); obdarzony rozumem
start learning
rational
przemyślany, obmyślany, zaplanowany, z góry obmyślony; z premedytacją
start learning
premeditated (decision)
konsultacja, narada, porada; wizyta (u lekarza)
start learning
consultation
środek nasenny/uspokajający
start learning
barbiturate
być właścicielem czegoś, psiadać coś
start learning
to own
rzadki; rzadko rosnący (występujący); rozrzucony; nie-liczny
start learning
sparse
funkcjonalny, działający, pracujący
start learning
functional
zapalić papierosa
start learning
to light up a cigarette
wskazywać, pokazywać, ukazywać, sygnalizować
start learning
to indicate that
połknąć
start learning
to swallow
końcowy, ostatni; ostateczny; nieodwołalny, najwyższy
start learning
final
zaciągnąć się (kilka razy)
start learning
to draw on a cigarette (for a few breaths)
skinąć głową (na znak czegoś)
start learning
to nod (to do)
rozpuszczony
start learning
diluted drug
kończyć; finalizować
start learning
to finalise
zakończenie, koniec, wygaśnięcie (umowy), przerwanie (ciąży), aborcja; wypowiedzenie
start learning
termination
raport, sprawozdanie
start learning
report (in)
byś wyświetlonym na
start learning
to be screened on
być dotkniętym czymś
start learning
to be affected by
poruszyć kwestię (np. w przemówieniu)
start learning
to raise an issue
czynny (o linii telefonicznej)
start learning
to be open (about telephone line)
północ
start learning
midnight
eutanazja
start learning
euthanasia
osoby z depresją
start learning
the depressed
wpaść na coś; wymyślać, proponować; oferować
start learning
to come up with (a solution)
depresja
start learning
depression
lekarstwo
start learning
cure (for)
założyciel
start learning
founder
klinika
start learning
clinic
rozszerzać (się); poszerzać (się)(ponad)
start learning
to widen (beyond)
chorować na, cierpieć na
start learning
to suffer from
Sąd Najwyższy
start learning
the Supreme Court
najwyższy; ostateczny; najwspanialszy
start learning
supreme
odsłaniać; objawiać; ujawniać
start learning
to reveal
starać się, usiłować; szukać, przeszukiwać
start learning
to seek (to do)
obalać; przewracać, wywracać; doprowadzać do upadku
start learning
to overturn (a law)
skrajny, marginalny; grzywka, frędzle; skraj, brzeg, obrzeże, peryferie, kraniec, margines (działalności); frakcja, odłam
start learning
fringe
obwiniać, winić
start learning
to blame sb for (doing/something)
założyć (np. organizację)
start learning
to set up
piętnować, napiętnować
start learning
to stigmatise
kościelny, dot. duchowieństwa
start learning
ecclesiastical
atakować
start learning
to attack
samobójstwo
start learning
suicide
być dostępnym dla każdego
start learning
to be open to everyone
przesąd; zabobon
start learning
superstition
w zasadzie, zasadniczo
start learning
in principle
zdumiewający, cudowny, wspaniały
start learning
marvellous
sumienie, przekonanie
start learning
conscience
autonomia, niezależność
start learning
autonomy
spotkanie frakcji politycznych (?)
start learning
a fringe meeting (at)
warunek; warunki; stan (np. zdrowia)
start learning
condition
członek brytyjskiej socjalliberalnej partii politycznej
start learning
Liberal Democrat
konferencja; narada, zebranie
start learning
conference
warunek wstępny/konieczny
start learning
pre-condition
pojemność (zbiornika, silnika samochodu), zdolność, możliwości, wydajność (maszyny), przepustowość (urządzenia, drogi), ładowność (wagonu
start learning
capacity (of)
orientacja, zdolność rozpoznawania; wnikliwość, bystrość.
start learning
discernment
mieć sens
start learning
to make sense
zbrodnia
start learning
murder
alkoholizm
start learning
alcoholism
dyrektor wykonawczy
start learning
executive director
koalicja;
start learning
coalition
zapobieganie; prewencja; uchronienie (przed)
start learning
prevention
ogólnoświatowy
start learning
worldwide
przyjeżdżanie do kraju, aby popełnić samobójstwo (?)
start learning
suicide tourism
uruchomić, rozpoczynać, lansować, wprowadzać; wodować, (wy)startować, wystrzeliwać,
start learning
to launch
mieszkaniec
start learning
resident
ekonomicznie, oszczędnie
start learning
economically
być pokrzywdzonym; o mniejszych szansach, w niekorzystnej sytuacji, upośledzony
start learning
to be disadvantaged
sąsiedztwo
start learning
neighbourhood
pokrowiec na zwłoki
start learning
body bag
wynieść coś skądś
start learning
to carry something out of somewhere
blok mieszkalny
start learning
apartment block
siedziba, teren, posesja
start learning
the premises
eksmitować (z), usuwać, wysiedlać
start learning
to evict from
zysk
start learning
profit
aspekt, przejaw; wygląd, postać
start learning
aspect
finansowy drenaż (miejsce gdzie spływając wszystkie pieniądze)
start learning
financial drain (on)
system opieki zdrowotnej
start learning
health care system
rękodzielnictwo, chałupnictwo
start learning
cottage industry
przedłużenie, powiększenie, wydłużenie, dobudowa
start learning
extension
wydłużenie długości życia
start learning
extension of life
dramatyczny, gwałtowny
start learning
dramatic
wydłużyć
start learning
to prolong
kosztowny; czasochłonny, pracochłonny
start learning
costly
kosztować wiele pieniędzy?
start learning
to cost big bucks
pochwycić; ująć
start learning
to take hold (of)
technologia wydłużająca życie
start learning
life-extending technology
niemodny
start learning
out of fashion
kończyć, zakańczać, kończyć bieg (autobus, pociąg), przerywać (ciążę)
start learning
to terminate
być wysławianym jako...
start learning
to be extolled as...
filantrop; humanitarny
start learning
humanitarian
występować, zdarzać się, wydarzać się, następować, pojawiać się, mieć miejsce, przychodzić na myśl
start learning
to occur
państwo opiekuńcze
start learning
welfare state
z prędkością...
start learning
at the rate (of)
motywować; pobudzać do działania
start learning
to motivate
fiskalny, podatkowy
start learning
fiscal
nadęty; odęty; opasły;(med)spuchnięty; nabrzmiały; nadziany (forsą)
start learning
bloated
deficyt; niedobór
start learning
deficit
dobro; dobrobyt; szczęście; (organized provision for social needs) opieka społeczna
start learning
welfare
racjonować, przydzielać, wydzielać; przydział, racja, porcja
start learning
to ration
przeznaczać (coś na), asygnować, rozdzielać, przydzielać
start learning
to allocate (to/for)
opieka zdrowotna
start learning
health care
rozciągać (się), wyciągać (się), ciągnąć (się), rozprzestrzeniać (się), rozpościerać (się), powiększać (się), przedłużać (się), wydłużać (się), wyprostowywać (się), przedstawiać
start learning
to extend
wydłużać długość życia
start learning
to extend life
zachęta; bodziec; podnieta
start learning
incentive (for)
lekarz, medyk.
start learning
physician
iść w przeciwnym kierunku?
start learning
to run in the opposite direction
balansowanie/równoważenie budżetu (państwowego)?
start learning
budget-balancing
klinika prywatna, dom spokojnej starości.
start learning
nursing home
sprawiać, aby koszty nie wzrastały
start learning
to keep costs down
być pod presją/naciskiem
start learning
to be under pressure
rzeczywiście, właściwie, na dobrą sprawę, pozornie; praktycznie
start learning
virtually
bezradny, bezbronny
start learning
helpless (against)
skutecznie; efektywnie
start learning
effectively
pozbawić władzy
start learning
to disempower
stać w obliczu (czegoś)
start learning
to be faced with
technika; sposób np. wykonania czegoś
start learning
technique
śliska sprawa (niebezpieczna sprawa, ryzykowna sprawa)
start learning
slippery slope (argument)
śliski; chwiejny, niestały; nierzetelny; niepewny
start learning
slippery
propagujący życie; określenie organizacji i ruchów społecznych prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą i naukową służącą obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
start learning
pro-life
przynoszący zysk; rentowny
start learning
profitable
wysiłek, próba; przedsięwzięcie
start learning
endeavour
wystarczający
start learning
sufficient
a place where something ends or is complete, the final point in a process
start learning
the end point
wartość; cena
start learning
value
do diabła z
start learning
to hell with
mentalność
start learning
mindset
po sąsiedzku
start learning
next door
stereofoniczny
start learning
stereo
leczyć
start learning
to cure
głośna muzyka
start learning
loud music
uzależnienie (od)
start learning
addiction (to)
sukinsyn
start learning
son-of-a-bitch
osoby chore
start learning
the sick
troszczyć się o; dbać o
start learning
to care for
iracjonalność; absurdalność
start learning
irrationality
świętość; nienaruszalność.
start learning
sanctity
osoba podkładająca bomby
start learning
bomber
niewinny
start learning
innocent
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
poślizgnąć się, ślizgać się; sunąć; zsuwać się; posuwać, wsuwać
start learning
to slide (down)
pogarda, lekceważenie, obraza, wzgarda
start learning
contempt (for)
poradzić sobie z
start learning
to cope with
cierpienie
start learning
suffering
poradzić sobie z; zajmować się; robić interesy z
start learning
to deal with
śmiertelna choroba
start learning
terminal disease
ból psychiczny
start learning
psychological pain
zaprzestanie oddychania na skutek niewydolności płuc
start learning
respiratory arrest
chroniczny; przewlekły; nieustający, ustawiczny, nieprzerwany, długotrwały
start learning
chronic
Stwardnienie rozsiane
start learning
multiple sclerosis
postępowy; progresywny; stopniowy; gram. ciągły
start learning
progressive
wielokrotność; wielokrotny, wieloraki, złożony
start learning
multiple
dwa razy; podwójnie; dwukrotnie
start learning
twice
być powiązanym z; być kojarzonym z
start learning
to be associated with
łatwość, zdolność, udogodnienie, ułatwienie; możliwość; zaplecze
start learning
facility
rozgrzewka
start learning
warm-up
następnie; później; potem
start learning
subsequently
immunosupresja (hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne)
start learning
immunosupression
wywoływać, powodować, zachęcać, perswadować, nakłaniać, indukować
start learning
to induce
zakończyć się w pewien sposób
start learning
to end up with something
przejść przez (operację); przejść przez coś; doświadczyć czegoś
start learning
to go through
śmiertelny; śmiercionośny
start learning
deadly (form of cancer)
promieniowanie; napromienienie
start learning
radiation
chirurgia, operacja, zabieg, przychodnia, gabinet lekarski
start learning
surgery
chemioterapia
start learning
chemotherapy
radykalny; radykał; zasadniczy, podstawowy
start learning
radical
przypadek (czegoś); wypadek, przypadek; przykład
start learning
instance (of)
potępiony, skazany na wiekuiste potępienie, przeklęty; (pot.) cholerny
start learning
damned
post (na blogu); notka
start learning
post
napuszona mowa, tyrada
start learning
rant
wkurzyć się
start learning
to get pissed off
wytrzymywać, trwać, przetrwać
start learning
to endure
z wyjątkiem
start learning
except for
cały, całkowity, zupełny, kompletny
start learning
entire
mieć dzieci
start learning
to have kids
stuknięty, wariat
start learning
nutcase
daj spokój!; spadaj!
start learning
Give me a break!
Bądź realistą!, Nie bujaj w obłokach!, Zejdź na ziemię!
start learning
Get real!
prowadzić; kierować; prowadzić do
start learning
to lead (to)
parada
start learning
parade
być ogłupionym; być oszukanym
start learning
to be fooled
jelito
start learning
intestine
humanitarny, ludzki
start learning
humane
wyświetlać, filmować, pokazywać, osłaniać, zasłaniać, zabezpieczać, ekranować, (od)izolować, badać, sprawdzać, przesiewać, odsiewać
start learning
to screen
wychwalać, wysławiać, wywyższać
start learning
to extol
nie pozwalać się podnieść; być pochylonym; tłumić; trzymać w ryzach
start learning
to keep down
zbocze, stok, skarpa, nachylenie, pochylenie, pochyłość, ukos, spadek, spadzistość, tangens kąta nachyleni
start learning
slope

You must sign in to write a comment