Pisanie - Raport

 0    24 flashcards    kamilmordziak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Celem niniejszego raprotu jest... przedstawić skutki; przedstawić kwestię; analiza przyczyn
start learning
The aim of this report is to... present the consequences of; present the issue of; analyze the reasons of
Raport oparty jest na... sondarzu przeprowadzonym wsród zarówno żołnierzy jak I cywili, debacie telewizjnej, analizie udziału w misji, informacjach otrzymanych z jednostki wojskowej
start learning
The report is based on... the poll conducted among both men in service an civilians, TV debate, analysis of the participation in mission, the information received from military units
o polakach mówi się że są
start learning
People in Poland is said to
mowi się, że
start learning
It is said
większość reprezentantów twierdzi że
start learning
The majority of the respondents claim that
jeśli chodzi o sprawność żołnierzy
start learning
As far as soldiers’ fitness is concerned
jak pokazuje sytuacja wspomniana powyżej polska armia...
start learning
As the above-mentioned situation shows, Polish army
to jest spowodwane faktem, że
start learning
This is caused by the fact that
Na podstawie wyżej wymienionych punktów, wydaje się, że
start learning
On the basis of the point mentioned above, it would seem that
podsumowująć
start learning
In conclusion
Biorąc pod uwagę to co powyżej, należy podjąć kilka kroków w celu poprawy sytuacji.
start learning
Considering all the above, several steps should be taken to improve the situation.
Należy podjąć pewne środki, aby temu zaradzić.
start learning
Several measures must be taken to remedy it.
Po pierwsze zalecam modernizację
start learning
First of all, I recommended upgrading
Po pierwsze byłoby praktyczne
start learning
First of all, It would be practical to
dodatkowo
start learning
In addition
co więcej
start learning
Moreover
Ostatecznie, byłoby praktyczne...
start learning
Finally, it would be practical
Jeśli zostały podjęte wymienione kroki, stan zdrowia żołnierzy prawdopodobnie poprawi się.
start learning
If the-above mentioned steps are taken, soldiers’ health condition is likely to improve.
to prowadzi do
start learning
This leads to
z tego powodu
start learning
For this reason
z tego faktu
start learning
Due to this fact
to jest spowodowane faktem, że
start learning
This is caused by the fact that
To wynika z faktu, że
start learning
It results from
Kilka czynników się do tego przyczynia. Po pierwsze...
start learning
Several factors contribute to it. First of all...

You must sign in to write a comment