pierwsze słówka

 0    415 flashcards    brzuch102
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

wynik

powtarzać

i changed my mind
start learning
Zmieniłem zdanie

rówieśnik

to be able to
start learning
być w stanie

mieć z czymś do czynienia / radzić sobie z czymś

radzić sobie z czymść

irreplacable
start learning
niezastąpiony

przepraszać / usprawiedliwiać się

limited means
start learning
ograniczone środki

olbrzymi / ogromny

odbijać / odzwierciedlać

więcej / dalej / dalszy

dostosowac / krawiec / dostosowywac

encouraged
start learning
ośmielony / zachęcony

unprofitable
start learning
nierentowny

wyprowadzić się / wyruszyć w podróż

dywidenda

wypłacać / wydawać

first of all
start learning
po pierwsze / przede wszystkim

taki jak

oszczędności

wydatki

expenditures
start learning
wydatki

wydatki

ogłaszać / zapowiadać / komunikować

spadek / obnizka

drop of sales
start learning
spadek sprzedaży

odzyskać

rescue plan
start learning
plan naprawczy

it is fine with me
start learning
pasuje mi to

cel / zamiar / powód

discourage
start learning
zniechęcać / zrazić / odstraszać

zachęcać / dodawać odwagi / popierać

remotely controlled
start learning
sterowany na odległość

remote control
start learning
pilot / zdalne sterowanie

sterować / kierować / dążyć w kierunku

gałąź / oddział / filia

bezzałogowy

consideration
start learning
rozwaga / namysł / zrozumienie / wyrozumiałość

wyremontować / restruktyzować / przejrzeć / remont

additional fees
start learning
dodatkowe opłaty

so far so good
start learning
jak na razie jest dobrze

do tej pory

So far
as of yet)
start learning
this year has been excellent for business. (up to now

to be aware of
start learning
być świadomym

zdawać sobie sprawę

zdać sobie sprawę

put up (with)
start learning
tolerować

wynik / rezultat / skutek

wynik / rezultat / skutek / konsekwencja

precondition
start learning
warunek wstepny

uczciwy / rzetelny / szczery

enterpreneur
start learning
przedsiębiorca

rywalizacja / konkurs / kwestionować

be in favor of
start learning
być za / być zwolennikiem

iść wzdłuż

let me get back to you
start learning
odezwę się

wraps it up
start learning
to się "domyka"

guidelines
start learning
wytyczne / wskazówki / instrukcja

ujawnić

sooner or later
start learning
wcześniej czy później

umieszczać w szeregu

wskazówka / rada


a piece of advice
start learning
jedna rada

ciasny / obcisły / szczelny

dotacja / stypendium / grant / nagroda

premia / nagroda

disassemble
start learning
demontować / rozmontować


czuwać / nie spać w nocy

anesthesiologist
start learning
anestezjolog

naruszać / zakłócać / pogwałcić

record holder
start learning
rekordzista

wykuć / podrobić / fałszować / fabrykować

to fabricate
start learning
fałszować

contract of specific work
start learning
umowa o dzieło

labour code
start learning
kodeks pracy

guarantee benefits
start learning
zapewnić świadczenia

rejestrować / ewidencjonować

non observance
start learning
nieprzestrzeganie

overworked
start learning
przeciążony / przepracowany

zajęty

civil contract
start learning
umowa cywilna

post employment job
start learning
drugi etat

nadgodziny / dogrywka

jakość

cnota / zaleta / walor

wonder of technology
start learning
cud techniki

wilgotność

oświetlenie

przestrzenny / przestronny / obszerny

chwalić

inclination
start learning
nachylenie / skłonność

przewoźnik / transporter / nosicielka czegoć / linia lotnicza / przewoźnik

podbój

napęd

szybowiec

zagiąć

wydłużać

innovative
start learning
nowatorski

obserwować / zauważyć / przestrzegać

mandat / grzywna / kara

przejście pomiędzy rzędami w samolocie

pod rząd / z rzędu

broke down
start learning
zepsuć

strata / ubytek / przegrana

przeznaczenie / los

los / przeznaczenie / wiara

the same time
start learning
w tym samym czasie

wyświetlić

less powerfull
start learning
o mniejszej mocy

nareszcie / w końcu

co najmniej / przynajmniej


odnosić się do czegoś

opinion pool
start learning
badanie opini publicznej

to apply for sth
start learning
ubiegać się o coś

belongings
start learning
rzeczy osobiste / dobytek

bind bound bound
start learning
powiazac / zwiazac

wiązać / granica / ograniczać / związany

większość

discrepancy
start learning
rozbieżność / sprzeczność / niezgodność

jestem spłukany / nie mam kasy.

być winnym / być dłużnym (np. pieniądze) / zawdzięczać coś komuś

popołudnie

wielki


opakowanie / pakowanie

keep fingers crossed
start learning
trzymać kciuki

wystarczający / odpowiedni / adekwatny / właściwy / dostateczny

adres / skierować / uroczyste przemówienie / wystosować / przemawiać


brutto

break even point (bep)
start learning
próg rentowności

set up company
start learning
założyć firmę

constant
nieustanny
start learning
ciągły

nieustanny

poświęcać się czemuś / komuś

konieczny / niezbędny

announcement
start learning
ogłoszenie

uwalniać

aktywa / majątek / atut

twierdzić / żądać / rościć

prawie / niemal

enterprise
start learning
przedsiębiorstwo / przedsięwzięcie / przedsiębiorczość / inicjatywa

enterprising
start learning
przedsiębiorczy / pomysłowy / obrotny

found company
start learning
założyć firmę

set up (a company)
start learning
założyć (firmę)

wzbogacić się

regularny / stały

średni / przeciętny

benefit from
start learning
korzystać z / odnosić korzyści z

attract attention
start learning
przyciągnąć uwagę

dissapoint
start learning
rozczarować

let somebody down
start learning
zawieść kogoś

let down somebody
start learning
zawiesić kogoś

association
start learning
skojarzenie

kojarzć / łączyć / zrzeszać / współpracownik

zgłosić coś / donieść o czymś

zarejestrować / zapisać / wskazać

financial support
start learning
wsparcie finansowe

ofiarować / oddać

darczyńca

zbierać / zebrać / odbierać / kolekcjonować

niepełnosprawny / wyłączony

fulfill dreams
start learning
spełnić marzenia

fulfill duties
start learning
wypełniać obowiązki

make dreams come true
start learning
spełniać marzenia

it depends on you
start learning
to zależy od Ciebie

it is up to you
start learning
to zależy od Ciebie

udowadniać / wykazać / dowieść

wypróbować / dowód

he succeed
start learning
on odniósł sukces

udać się / odnieść sukces w robieniu czegoś

on condition
start learning
pod warunkiem

warunek

cel / obiektywny

cel / dążyć do / celować

cel / gol / bramka

violate rules
start learning
naruszać / łamać przepisy / zasady

break rules
start learning
łamać reguły / zasady

bodybuilder
start learning
kulturysta

uciekać

escape
uciekać
start learning
ucieczka

stand in line/queue
start learning
stać/czekać w kolejce

linia / lina / kolejka / rząd

kolejka

konieczność / zobowiązanie

obligation
start learning
zobowiązanie / konieczność

zakazywać

prohibition
start learning
zakaz / prohibicja

confirmation
start learning
potwierdzenie

acknowledgement
start learning
potwierdzenie

potwierdzać

acknowledge
start learning
uznawać / przyznawać / potwierdzać

bring down
start learning
strącać / obsunąć / doprowadzać do upadku / spowodować / dopytać się / zestrzelić

nastrój / humor

it depends on
start learning
to zależy od

krótko / zwięźle / w skrócie

przeszkadzać / przerywać

to beat about the bush
start learning
owijać w bawełnę

keep to the point
start learning
trzymać się głównego tematu

get straight to the piont
start learning
zmierzać prosto do celu / przejść do głównego tematu

stick to the point
start learning
trzymać się punktu/tematu

nosić / dźwigać / przenosić / mieć przy sobie / przewodzić (prąd)

rzadki / rzadko spotykany

rzadko / sporadycznie

rarely rzadko / sporadycznie / niespotykanie
start learning
rzadko rzadko / sporadycznie / niespotykanie

nationality
start learning
narodowość

difference
start learning
różnica

wskaźnik / współczynnik

tempo / krok / kroczyć / iść

unreasonable
start learning
nierozsądny

powód / przyczyna

reasonable
start learning
rozsądny / sensowny / uzasadniony

utrzymywać / konserwować

rozległy / obszerny / szczegółowy / rozbudowany

suffer (from)
start learning
cierpieć / chorować (na)

sidetracked
start learning
zjechać / zchodzić na boczny tor (temat)

świadomy czegoś

świadomość / wiedza

brak czegoś

willingness
start learning
ochota / chęć / gotowość

brak / brakować / niedostatek

ujawniać / wyjawiać

złość

powodować / przyczyniać się (do czegoś)

zdarzać się / wydarzać się / dziać / przytrafiać się

szef / przełożony / zwierzchik

przełożony

fall apart
start learning
rozpaść się / psuć się

wadliwy / uszkodzony / niesprawny / szkodliwy

wadliwy / uszkodzony / szkodliwy

wadliwy / uszkodzony / szkodliwy

performance based bonus
start learning
premia za wyniki/wydajność

classified
start learning
tajny

confidential
start learning
poufny

self confident
start learning
pewny siebie

ufny / pewny siebie / pewny czegoś

przyjęcie / partia / strona w umowie

bezstronny / obiektywny

life jacket
start learning
kamizelka ratunkowa

poprzedni / wcześniejszy

dawny / były / poprzedni

chociaż / mimo że / aczkolwiek

chociaż / mimo że

neither ... nor...
start learning
ani ... ani...

either ... or
start learning
albo ... albo

private label
start learning
marka własna

render a service
start learning
świadczyć usługi

rozpoczynać / uruchamiać / wprowadzić (na rynek)

discount brand
start learning
marka dskontowa

change my mind
start learning
zmienić zdanie (własne)

obciążenie pracą / nawał pracy

what was his idea about
start learning
na czym polegał jego pomysł

pojemność / przepustowość / zdolność / wydajność

magazyn / hurtownia

rozwijać / rozbudować / opracować

ogromny / olbrzymi / potężny

sprzedaż hurtowa

sprzedaż hurtowa

mail order
start learning
sprzedaż wysyłkowa

countryside
start learning
wieś

ambitny

challanging
start learning
ambitny / stawiający wyzwania

stworzyć

wynaleźć / wymyślić

umiejętność / zdolność

odwrotny / przeciwny

liabilities
start learning
pasywa

aktywa / majątek

number of new projects
start learning
duża ilość nowych projektów

podaż / dostarczyć / zaopatrywać

żądać / domagać się / żądanie / popyt

consequently
start learning
w rezultacie / wskutek tego

competitor
start learning
konkurent / rywal / zawodnik

rywalizowac / wspolzawodniczyc / konkurowac

highly competitive business
start learning
bardzo konkurencyjna firma

problem / wydanie / emisja / kwestia / zagadnienie

issue shares
start learning
emitować akcje

stock exchange
start learning
giełda papierów wartościowych

stock market
start learning
giełda

we are doing well
start learning
dobrze nam idzie / wiedzie się

i'm pleased to say that...
że...
start learning
z przyjemnością zawiadamiam

performance
start learning
wyniki / wydajność / przedstawienie

prawy / właściwy / poprawny / zdrowy / dobry

appropiate
start learning
właściwy / odpowiedni

wyciąg / fragment / część

period of time
start learning
okres czasu

ostatni

wymówka / wybaczyć / usprawiedliwiać / tłumaczyć się

as a result
start learning
w rezultacie/w wyniku czegoś

zamiast / natomiast / w zamian

przyspieszyć / zwiększyć

sour stomach
start learning
nadkwasota

particular
start learning
konkretny / szczególny / ściśle związany z / dziwny / dziwaczny / osobliwy

market share
start learning
udział w rynku

subsidiary
start learning
fila / spółka / córka / przedsiębiorstwo

obrót handlowy / obrót finansowy

prcownicy zatrudnieni / siła robocza

share price
start learning
cena akcji

it doesn't pay off
start learning
to się nie opłaca

opłacać się / spłacać / procentować

profitable
start learning
rentowny / zyskowny / przynoszący zysk

whole sale
start learning
sprzedaż hurtowa

retail sales
start learning
sprzedaż detaliczna

sprzedaż detaliczna

conditions
start learning
warunki

opportunitty
start learning
szansa

stand still
start learning
stać w miejscu / nie ruszać się

przysłowie

dept collector
start learning
komornik

okazało się

obecny / bieżący

up to date
start learning
aktualny / bieżący / obecny

wskazany / rozsądny / słuszny / zalecany

ilość / suma / kwota / być równoznacznym z / wynosić

awansować

prezes / przewodniczący

prezes / przewodniczący

since that time / od tamtego momentu
start learning
od tego czasu / od tamtego momentu

od oznaczonego czasu / odkąd

sila / moc / zmuszać / narzucać

in majority
start learning
w większości / przeważającej części

financial liquidity
start learning
płynność finansowa

płynnie

płynność / biegłość

rada / porada

radzić

my honour is
start learning
tutaj chodzi o mój honor / wizerunek

renovation
start learning
remont

to be in charge
start learning
być odpowiedzialnym za coś / zarządzać czymś

przeciwko

obiekt / lokal / budynki / teren / pomieszczenie

polepszać / poprawiać / uwydatniać / ulepszać / usprawniać

doskonalić / poprawić / ulepszyć

wymagać / dotyczyć / angażować / wymaga (coś czegoś)

pasować

odpowiedni

accountancy
start learning
księgowość

rachunek / konto / rozliczać

przejąć kontrolę / obowiązki

we don't get on
start learning
nie dogadujemy się

get on with somebody
start learning
dogadywać się z kimś

casual clothes
start learning
codzienne ubranie / swobodny ubiór

smart clothes
start learning
eleganckie ubranie

smart
strój) / sprytny / cwaniacki
start learning
mądry / bystry / elegancki / wytworny (np. wygląd

anti-social hours
start learning
"nieludzkie" godziny

expression
start learning
wyrażenie

what does this abbreviation stand for?
start learning
co kryje się za tym skrótem?

abbreviation
start learning
skrót

abbreviate
start learning
streszczać / skracać

i will do my best
start learning
postaram się / dam z siebie wszystko

do your best
start learning
daj z siebie wszystko

get the sack
start learning
zostać wylanym z pracy

how do you make a living
start learning
Jak zarabiasz na życie / czym się zajmujesz zawodowo?

make a living
start learning
zarabiac na utrzymanie

kolega z pracy

wola / chęć / testament

willing to
start learning
chętny do wykonania czegoś

chief executive officer (ceo)
start learning
dyrektor wykonawczy

personal assistant (pa)
start learning
asystent

maternity leave
start learning
urlop macierzyński

przejść na emeryturę

retirement
start learning
emerytura

płynąć

wyzwanie

quote price
start learning
podawać cenę

cytować

notowanie / cytat / wycena

i had puncture
start learning
złapałem gumę

i had flat tyre
start learning
złapałem gumę

there was a traffic jam
start learning
był duży korek drogowy

there was heavy traffic
start learning
był duży korek drogowy

sorry i'm late
start learning
przepraszam za spóźnienie

sorry for being late
start learning
przepraszam za spóźnienie

pomiędzy / pośród / wśród (wielu)

miedzy / pomiedzy (2 rzeczy)

miedzy / pomiedzy (wiecej niz 2 rzeczy)

powyżej / ponad / nad


obok

za / z tyłu

in front of
z przodu
start learning
przed

markowy


pachnieć / wąchać / zapach

biegun / maszt / słup / Polak

reklamacja / skarga / zażalenie

complain about
start learning
skarżyć się na

uczęszczać / przychodzić / uczestniczyć w

Jako tako.

how are you doing?
start learning
jak sie masz? jak leci?

how is it going?
start learning
jak Ci idzie?

look after
start learning
zajmować się (kimś) / troszczyć się (o kogoś) / pilnować

poszukiwać / spodziewać się

oglądać / przyglądać się / patrzeć

mieć zaufanie / powierzyć / zaufanie

kolejność / rozkaz / polecenie / porządek / ład / zamówienie / zamawiać / nakazać / rozkazać

1/3

chain market
start learning
sieciówki / markety / restauracje sieciowe

make up for something
start learning
nadrobić / wynagrodzić coś komuś

pisownia / literowanie

I had to give up chinese lessons
start learning
Musiałem zrezygnować z lekcji chińskiego

musiałem

ja muszę

poddawać się / rezygnować / rzucić np. palenie

rzucać (np. palenie) / odchodzić (np. z pracy) / rezygnować

rzucać (np. palenie) / odchodzić (np. z pracy) / rezygnować


You must sign in to write a comment