Phrasal Verbs 3

 0    100 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
try out
We're trying out a new computer system in our company
start learning
wypróbować
Wybróbowujemy nowy system komputerowy w naszej firmie
turn back
After two days we had no money and had to turn back
start learning
zawracać
Po dwóch dniach nie mieliśmy pieniędzy I musieliśmy zawrócić
turn down
Mark asked Susan to marry him but she turned him down
start learning
odrzucić (propozycję)
Mark poprosił Susan o ręke ale ona go odrzuciła
turn off
Turn off the radio please, I'd like to read
start learning
wyłączać
Wyłącz proszę radio, chciałbym poczytać
turn on
Turn on the TV, the game starts in few minutes
start learning
włączać
Włącz TV, gra zaczyna się za pare minut
turn out
It turned out that we've bought the same skirt
start learning
okazać się
Okazało się, że kupiłyśmy te same spódniczki
turn to
He turned to the judge to postpone the date of the trial
start learning
zwracać się (z prośbą)
Zwrócił się do sędzi aby przełożyć date rozprawy
turn up
He disappeared as quick as he had turned up
start learning
pojawić się / znaleźć się
Pojawił się tak szybko jak zniknął
identify with
Many girls try to identify with their idols
start learning
utożsamiać się
Wiele dziewczyn próbuje utożsamiać się ze swoimi idolami
wash up
I hate washing up
start learning
zmyć naczynia
Nienawidzę zmywać naczyń
watch out
Watch out! You are not allowed to walk here without proper equipment!
start learning
uważać
Uważaj! Nie jesteś upoważniony aby chodzić tu bez odpowiedniego wyposażenia!
immerse in
After having her first baby, she was totally immersed in family life
start learning
pochłaniać / zagłębiać się
Po urodzeniu dziecka totalnie pochłonęła ją rodzina
impose sth on/upon
Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans
start learning
narzucać coś
Hiszpańscy najeźdźcy narzucili swoja culture I wierzenia rdzennym Amerykanom
write down
Would you like to write down my address?
start learning
zapisywać
Czy chciałbyś zapisać sobie mój adres?
indulge in
I indulged in a cup of hot chocolate in the morning
start learning
folgować sobie / pozwalać sobie na coś
Pozwalam sobie na kubek gorącej czekolady z rana
inform on sb
The police have somebody here to inform on the terrorists' movements
start learning
informować / donosić
Policja ma tutaj kogoś informującego o ruchach terrorystów
infringe on / upon
This new law will infringe on freedom of speech, I'm afraid
start learning
naruszać / łamać
Obawiam się, że to nowe prawo naruszy jego wolność wypowiedzi
inquire into
The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail
start learning
wypytywać o coś / badać / dochodzić
Sędzia chciał aby zastępca zbadał sprawę bardziej szczegółowo
insist on / upon
Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer's questions
start learning
domagać się / upierać się
Lucy domagała się zobaczenia prawnika przed odpowiedzią na pytanie oficera
interfere with
I don't want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home
start learning
majstrować przy czymś / zakłócać
Nie chce aby moje dzieci majstrowały przy jakimkolwiek sprzęcie elektrycznym jaki mamy w domu
yank out
He fought for a while with the cord but finally yanked out the plug from the socket
start learning
wyszarpnąć / wyciągnąć
Walczył przez chwilę ze sznurem ale wreszcie wyciągnął wtyczkę z kontaktu
nail down
She told us just the news - we will need to nail her down to reveal more details
start learning
zmusić kogoś / przycisnąć
Właśnie powiedziała nam nowiny - będziemy musieli przycisnąć ją aby ujawniła więcej szczegółów
name after
Jacky was named after her grandmother
start learning
nazwać po kimś
Jacky została nazwana po babci
narrow down
We wanted to narrow down the list of candidates for the elections
start learning
zawęzić
Chcieliśmy zawęzić listę kandydatów do wyborów
nod off
He usually nods off in front of the TV
start learning
przysnąć / zdrzemnąć się
On zazwyczaj przysypia przed TV
nose about / around
Call the security! Somebody was nosing around in my office
start learning
szukać / węszyć
Dzwoń po ochronę! Ktoś węszył w moim biurze
note down
Please note down the following emergency numbers
start learning
notować / zapisywać
Proszę zanotuj następujący numer awaryjny
object to
The President objected to the idea of further cuts in defence spending
start learning
sprzeciwiać się / oponować
Prezydent sprzeciwił się pomysłowi przyszłych cięć kosztów przeznaczonych na obronę
adhere to
If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled
start learning
trzymać się (np. zasad)
Jeśli odmawiasz trzymania się zasad klubu, możesz zostać wydalony
aim at
Most of his books are aimed at teenager readers
start learning
dążyć do czegoś / być skierowanym na coś
Większość książek jest skierowana do nastoletnich czytelników
associate with
It's ridiculous to associate happiness with full bank account...
start learning
łączyć / wiązać coś z czymś
To jest śmiesne żeby łączyć szczęście z pełnym kontem w banku...
bank on
Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn't get it
start learning
liczyć na coś
Tom jest bardzo zawiedziony ponieważ liczył na podwyżkę a jej nie dostał
beat sb up
He was dragged out of the car and beaten up by the street gang
start learning
pobić kogoś / poturbować
Został wywleczony z auta I pobity przez uliczny gang
bend down
Johnny! Bend down and do your shoelaces
start learning
pochylić się
Johnny! Pochyl się I zawiąż sznurówki
blend in / into
Chameleons can blend in with their surroundings
start learning
wtapiać się
Kameleony mogą wtopić się w otoczenie
boss about / round
I hate when somebody wants to boss me around!
start learning
rządzić / dyrygować kimś
Nienawidze kiedy ktoś chce mną rządzić!
break away
He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio
start learning
wyłamać się
On chciał wyłamać się od tradycyjnego postrzegania artystów I zawsze nosił garniture w swoim studio
break out
The anthrax epidemic was prevented form breaking out / He broke out of the state prison last night
start learning
wybuchać / uciec z więzienia
Epidemia wągliku została powstrzymana od wybuchnięcia / Zeszłej nocy uciekł ze stanowego więzienia
break through
The soldiers are reported to successfully break through the enemy's trenches
start learning
przełamać coś / przedrzeć się
Żołnierzom udało się przedrzeć przez okopy wroga
breeze into (the building, etc)
She usually breezes into the meeting and shares her opinions with everybody present
start learning
wchodzić gdzieś pewnie
Ona zazwyczaj wchodzi pewnie na spotkanie I dzieli się swoją opinią ze wszystkimi obecnymi
breeze through
He breezed through the university entrance exams
start learning
przejść przez coś z łatwością
On z łatwością przeszedł przez egz
brighten up
She put some flowers to the vase to brighten the room up
start learning
rozjaśnić / upiększyć
Włożyła trochę kwiatów do wazonu aby upiększyć pokój
bring about
Now we can just wait what these changes will bring about
start learning
spowodować
Teraz możemy tylko czekać na to co spowodują te zmiany
bring sb around / round
We tried to bring her round but in vain
start learning
ocucić
Na próżno próbowaliśmy ją ocucić
bring back
The photos we watched together brought back a lot of memories
start learning
przywrócić
Zdjęcia które wspólnie przeglądaliśmy przywróciły wiele wspomnień
bring down
The present acute crisis in economy may bring the government down
start learning
obalić
Aktualny ostry kryzys ekonomiczny może obalić rząd
bring together
The disaster brought the local community together
start learning
pogodzić / polepszyć stosunki
Katastrofa polepszyła stosunki lokalnej społeczności
bring up
She was brought up to respect other people
start learning
wychować
Została wychowana w szacunku do innych ludzi
brush aside
He brushed aside his advisor's ideas and consequently lost the campaign
start learning
zignorować / odrzucić
Odrzucił pomysł swojego doradcy i w konsekwencji stracił kampanie
brush up
He went to France to brush up on his French before the exam
start learning
podszlifować / odświeżyć (umiejętności)
Pojechał do Francji aby podszlifować swój Francuski przed egzaminem
bump into
I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed
start learning
spotkać / 'wpaść' na kogoś
Wpadłam na swoją mamę gdy próbowałam wyjść z domu niepostrzeżenie
bundle up
She bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet
start learning
opatulić
Opatuliła kotki kocem przed zabraniem ich do weterynarza
burst in
The crowd burst in the palace and started the plunder
start learning
wtargnąć
Tłum wtargnął do pałacu i zaczął plądrować
butt in
She got mad as he butted in once again with his stupid remarks
start learning
wtrącać się / mieszać do czegoś
Wkurzyła się gdy on znowu wtrącał się ze swoimi głupimi uwagami
button up
Button up Billy, will you? It's quite cold today
start learning
zapiąć guziki
Billy czy możesz zapiąć guziki? Jest dziś całkiem zimno
call in
Call in for a cup of coffee when you are in town
start learning
wpaść do kogoś
Wpadnij na filiżankę kawy kiedy będziesz w mieście
calm down
They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down
start learning
uspokoić się
Mieli trudny okres w związku ale teraz wydaje się, że wszystko się uspokoiło
carry on
The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation
start learning
kontynuować
Światła zgasły ale chirurg nalegał aby kontynuować operację
catch up
You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team
start learning
dogonić / dorównać
Musisz ciężej pracować aby dogonić resztę zespołu
cheat on
She had a nervous breakdown when she discovered that her husband has been cheating on her
start learning
zdradzać (żonę/męża)
Miała załamanie nerwowe po tym jak dowiedziała się, że jej mąż ją zdradza
cheer up
She went to the hairdresser to cheer herself up after the test
start learning
rozchmurzyć się / poweseleć
Poszła do fryzjera aby rozchmurzyć się po teście
chew sth over
OK. There is no need to hurry - you can just chew it over and give the answer next week
start learning
rozgryźć coś / 'przeżuć'
Ok. Nie ma powodu do pośpiechu - możesz po prostu to rozgryźć i dać odpowiedź w przyszłym tygodniu
chill out
Oh, come on! Get a drink and chill out!
start learning
wyluzować
Oh, daj spokój! Weź drinka i wyluzuj!
chip in
We all chipped in for our parents' present
start learning
zrzucić się
Zrzuciliśmy się wszyscy na prezent dla rodziców
come down
This shelf is overloaded! It may come down any minute!
start learning
spaść
Ta półka jest przeciążona! Może spaść w każdej chwili!
come around / round
As she was the only witness of the accident, the police officer waited till she came round to ask her some questions
start learning
odzyskać przytomność
Ponieważ ona była jedynym świadkiem wypadku, policja czekała aż odzyska przytomność aby zadać jej kilka pytań
come down on
The press came down on his new play
start learning
ostro coś krytykować / 'zjechać'
Prasa zjechałą jego nową sztukę
come down with
He came down with flu and had to stay in bed
start learning
zachorować
On zachorował na grypę i musiał zostać w łóżku
wind down
I like to wind down watching movies with my friends
start learning
rozluźnić się / zrelaksować
Lubiłem zrelaksować się oglądając film z przyjaciółmi
come out with
She came out with her accusations quite unexpectedly
start learning
wyskakiwać z czymś
Ona wyskoczyła ze swoimi oskarżeniami całkiem nieoczekiwanie
count on
You can always count on Jim in situation like this
start learning
liczyć na kogoś
Zawsze możesz liczyć na Jima w takich sytuacjach
cross out
Your essay is too long - cross some sentences out
start learning
skreślić / wykreślić
Twój esej jest za długi - wykreśl parę zdań
cuddle up
I often cuddle up to my pony when I feel unhappy
start learning
przytulić się
Często gdy jestem nieszczęśliwa przytulam się do swojego kucyka
cut down on
I try to cut down on sweets and coffee
start learning
ograniczyć coś
Próbuje ograniczyć słodyczę i kawę
cut down
I think you should cut down hours you spend in front of computer screen
start learning
ograniczyć / skrócić
Myślę, że powinieneś ograniczyć ilość godzin spędzanych przed monitorem
cut in
He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him
start learning
zajechać drogę
Zaklął i walnął w hamulce gdy auto nagle zajechało mu drogę
cut in
She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking
start learning
wtrącić się / przerwać
Ona nikomu nie okazuje szacunku - zwsze się wtrąca! Nie zależnie kto mówi
cut off
Electricity has been cut off for the whole week
start learning
odciąć
Elektryczność została odcięta na cały tydzień
deal with
Do you think you can deal with this sort of problem?
start learning
zajmować się / radzić sobie z czymś
Czy uważasz że poradzisz sobie z tego rodzaju problemem?
decide on
We have decided on holiday in Spain
start learning
zdecydować się na coś
Zdecydowaliśmy się na wakacje w Hiszpanii
delve into
I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful
start learning
zagłębiać się
Nie chcę zagłębiać się w szczegóły jeżeli chodzi o jego śmierć. To zbyt bolesne
deprive of
Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much
start learning
pozbawić czegoś
Życie na wsi pozbawi Cię życia nocnego które tak lubisz
devote to
She devoted all her life to fighting for human rights
start learning
poświęcać się
Poświęciła całe swoje życie na walkę o prawa człowieka
dig out
I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed
start learning
'dokopać się' do informacji
Spędziłem godziny w bibliotece i w rezultacie dokopałem się do wszystkich informacji jakich porzebowałem
do up
Could you help me do up my dress?
start learning
zapiąć / zasunąć
Czy mógłbyś mi pomóc zapiąć sukienkę?
drag away
Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise
start learning
odwlec / odciągnąć
Odciągnij go jakoś od TV! On potrzebuje więcej ćwiczeń
drop off
I'm going to the city centre now, so if you want I can drop you off to the library
start learning
podrzucić kogoś gdzieś po drodze
Wybieram się teraz do centrum, więc jeśli chcesz to mogę podrzucić Cię do biblioteki
dwell on
Jimmy! Stop moaning and dwelling on your past mistakes! The show must go on!
start learning
rozpamiętywać coś
Jimmy! przestań rozpamiętywać swoje błedy z przeszłości! Show musi trwać!
fade away
The ink writing has faded away and now it is barely visible
start learning
zanikać
Napisy z tuszu zaniknęły i teraz są ledwie widoczne
fall behind
Tom has fallen behind in his English recently
start learning
zostawać z tyłu
Tom ostatnio zostaje w tyle ze swoim angielskim
fall out
I haven't seen him since we fell out last week
start learning
pokłócić się (i zerwać znajomość)
Nie widziałem go od czasu gdy w zeszłym miesiącu zerwaliśmy znajomość
feel for
We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts
start learning
współczuć
Wpółczuliśmy jej gdy jej mąż zniknął i zostawił ją z długami
focus on / upon
His research focuses on developing new information technologies
start learning
koncentrować się
Jego badania koncentrowały się na stworzeniu nowej technologii informacyjnej
fold up
You can fold the map up - I know where we are
start learning
składać
Możesz złożyć mapę - wiem gdzie jesteśmy
frolic about / around
He loves frolicking around with his dog
start learning
wygłupiać się / bawić
On uwielbia wygłupiać się ze swoim psem.
hang out
In summer a lot of young people hang out here
start learning
spędzać czas
W lecie mnóstwo młodych osób spędza tutaj czas
have on
Do you have any money on you?
start learning
mieć przy sobie
Czy masz przy sobie jakieś pieniądze?
heat up
Heat the dish up before serving
start learning
podgrzać
Podgrzej danie przed podaniem
hold up
The flight to London was held up due to bad weather conditions
start learning
opóźniać
Lot do Londynu był opóźniony z względu na kiepskie warunki atmosferyczne
hook up
Have you hooked up to the Internet yet?
start learning
podłączyć
Czy podłączyłeś już internet?

You must sign in to write a comment