Paremie łacina

 0    50 flashcards    k.kapica
print play test yourself
 
Question Answer
Alimenty kończą się wraz z życiem
start learning
Alimenta cum vita finiuntur
To co jasne nie wymaga interpretacji
start learning
Clara non sunt interpretanda
Konstytucja mierzy w przyszłość a nie przeszłość
start learning
Constitutio respicit futura et non praeterita
Praktyka jest najlepszą wykładnią przepisów prawa
start learning
Consuetudo est optima legum interpres
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale wykonanie przymusowe
start learning
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto neccessitatis
Kto ma prawo stanowić prawo, może je uchylić
start learning
Cuius est condere, eius est abrogare
Daj mi fakt, a powiem Ci jakie zastosować prawo
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius
Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
start learning
Delicta parentum liberis non nocent
Zarzutów procesowych nie należy interpretować rozszerzająco
start learning
Exceptiones non sunt extendendae
Rzeczy korzystne należy interpretować rozszerzająco, niekorzystne w sposób zwężający
start learning
Favores ampliandi, odia restringenda
Wszystkie pożytki zwiększają spadek
start learning
Fractus autem omnes augent hereditatem
Chory umysłowo nie ma woli
start learning
Furiosi voluntas nulla est
Nie dziedziczy się po osobie żyjącej
start learning
Hereditas viventis non datur
Wszelkie prawo zostało ustanowione dla ludzi
start learning
Hominum causa omne ius constitutum est
Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Sprawiedliwość jest podporą rządów
start learning
Iustitia est fundamentum regnorum
Sprawiedliwość jest panią i królową cnot
start learning
Iustitia omnium set domina et regina virtutum
Prawo powinno być zrozumiałe dla wszystkich
start learning
Leges ab omnibus intelligi debent
Prawo jest zasadą o charakterze ogólnym
start learning
Lex est commune praeceptum
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
start learning
Lex non obligat nisi promulgata
Sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa
start learning
Lex iusta libertati aequalitati et fraternitati praesidio est
Nie powinniśmy posługiwać się źle naszym prawem
start learning
Male iure nostro uti non debemus
Lepsze jakieś prawo niż żadne
start learning
Melior aliqu/a quam nulla lex
Zobowiązanie, które raz wygasło, nie odżywa
start learning
Obligatio semel extincta non reviviscit
Wszyscy ludzie są równi
start learning
Omnes homines aequales sunt
Ryzyko ponosi kupujący
start learning
Periculum est emptoris
Ci, którzy chcą oskarżać, muszą mieć dowody
start learning
Qui accusare volunt, probationes habere debent
Kto sam podlega kurateli, nie może jej sprawować nad inną osobą
start learning
Qui curat, non curatur
Kto działa przez inną osobę, działa osobiście
start learning
Qui facit per alium, facit per se
Kto stosuje przemoc, działa bezprawnie
start learning
Qui vim facit, dolo malo facit
Raz dziedzicem, na zawsze dziedzicem
start learning
Semel heres semper heres
Raz uniewinniony, na zawsze uniewinniony
start learning
Semel absolutus semper absolutus
Opiekun zajmuje miejsce rodzica
start learning
Tutor loco parientis habetur
Gdzie prawo tam i obowiązek
start learning
Ubi ius, ibi onus
Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji
start learning
Ubi ius, ibi remedium
Nikt nie jest zobowiązany ponad swoje możliwości
start learning
Ultra posse nemo obligatur
Siłę wolno odeprzeć siłą
start learning
Vim vi repellere licet
Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
start learning
Absentem in criminibus damnari non oportet
Czynność pozorna jest nieważna
start learning
Actus simulatus nullius est momenti
Sprawcy i przyzwalający na ich działanie podlegają tej samej karze
start learning
Agentes et consentientes pari poenna plecuntur
Pomylony, obłąkany
start learning
Mente captus
Nic nie stoi na przeszkodzie
start learning
Nihil obstat
Za i przeciw
start learning
Za i przeciw in Latin
Pro et contra
Dla formalności
start learning
Pro forma
Dla pamięci
start learning
Pro memoris
Kto za kogo?
start learning
Qui pro quo?
Ziemia nieznana
start learning
Terra incognita
Pójdź za mną, przewodnik
start learning
Vade mecum
Siła komizmu
start learning
Vis comica
Zdanie odrębne, odrębny wniosek
start learning
Votum separatum

You must sign in to write a comment