paremie ił 46-60

 0    15 flashcards    ddusik24
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
LEGEM BREVEM ESSE OPORTET.
start learning
Ustawa powinna być zwięzła. - Ustawa w swoim brzmieniu powinna zawierać wszelkie przypadki możliwe do zaistnienia, ujęte w jak najmniejszym wymiarze słów.
LEGES AB OMNIBUS INTELLEGI DEBENT.
start learning
. Ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich. - Ustawy powinny być napisane językiem, który gwarantuje ich rozumienie przez wszystkich odbiorców. s AB OMNIBUS INTELLEGI DEBENT.
LEGES BONAE EX MALIS MORIBUS PROCREANTUR.
start learning
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów. - Ustawa, która przeciwdziała „złemu obyczajowi”, jest uważana za dobrą, gdyż ma na celu redukcję występowania danego zjawiska wskutek opatrzenia czynu konkretną
LEGES OMNIUM SALUTEM SINGULORUM SALUTI ANTEPONUNT.
start learning
Ustawy przedkładają dobro ogółu nad dobro jednostek. - Ustawa w swoim założeniu ma gwarantować dobro ogółu, nawet gdy godzi ona w położenie jednostki.
LEX LEGE TOLLITUR
start learning
Ustawę uchyla się ustawą. - ustawę może zmienić tylko organ ustawodawczy, poprzez zastąpienie starej ustawy nową
LEX NON DISTINQUIT
start learning
Ustawa nie rozróżnia. - każdy obywatel jest równy wobec prawa, niezależnie od stanu posiadania czy pozycji społecznej.
LEX NON OBLIGAT NISI PROMULGATA.
start learning
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona. - warunkiem obowiązywania uchwał jest ich ogłoszenie w celu zapoznania się z nią przez podmioty.
LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI.
start learning
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. - w momencie pojawienia się nowelizacji danej ustawy, ustalenia jej poprzedniczki, które uległy zmianie tracą swoją moc.
LEX PROSPICIT, NON RESPICIT.
start learning
Ustawa patrzy na przód, a nie wstecz. - ustawa, która wchodzi w życie nie powinna rozpatrywać przypadków mających miejsce w przeszłości. Regulować będzie ona stosunki w danej dziedzinie od momentu jej wejścia w życie.
LEX RETRO NON AGIT.
start learning
Prawo/Ustawa nie działa wstecz. - ustawa, która weszła w życie nie może być podstawą dla ujemnych skutków prawnych wynikających z czynów popełnionych przed jej wydaniem. Pozwala jednak na stosowanie pewnych przywilejów, które wnosi wobec osób nie obję
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI.
start learning
Ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną. - w przypadku określenia specjalnych warunków działania ustawy wyłączona zostaje moc prawna ustaleń ogólnych ustawy.
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI.
start learning
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi. - patrz: hierarchia aktów prawnych; Ustalenia wyższego szczebla są istotniejsze od ustaleń szczebla niższego.
LIBERA MATRIMONIA ESSE ANTIQUITUS PLACUIT.
start learning
Z dawna już postanowiono, że małżeństwa są wolne. - przy zawieraniu małżeństwa nie należy stosować przymusu – tzw. małżeństwa aranżowane; relacja ta powinna się opierać na bezsprzecznej woli obu stron.
LIBERTAS INAESTIMABILIS RES EST
start learning
Wolność jest rzeczą bezcenną. - Wolność winna być najwyższą wartością, którą zapewnia prawo i organy państwowe.
MAGNA NEGLEGENTIA CULPA EST, MAGNA CULPA DOLUS EST
start learning
Wielkie niedbalstwo jest winą, wielką winą jest oszustwo/podstęp. - niedopełnienie swoich obowiązków stanowi winę, jednak świadome oszustwo czy stosowanie podstępu w danej sprawie stanowi o dużo większej odpowiedzialności.

You must sign in to write a comment