PAŃSTWO I SPOŁECZŃSTWO

 0    83 flashcards    senso7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
siedziba główna
start learning
headquarters
podział władz
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
poprawka do konstystucji
start learning
amendment to the Constitution
władza ustawodawcza
start learning
legislature
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
władza wykonawcza
start learning
executive
władza sądownicza
start learning
judiciary
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
stosować prawo
start learning
apply the law
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy religijne
start learning
hold religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
ograniczenia ze względu na...
start learning
restrictions based on
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówkarstwo
start learning
bribery
nędza
start learning
destitution
defraudacja
start learning
embezzlement
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against someone
równouprawnienie
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
bezkarność
start learning
impunity
kumoterstwo
start learning
favoritism
spać pod gołym niebiem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security
głód
start learning
starvation
asystent
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
zdrada stanu
start learning
high treason
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
areszt śledczy
start learning
custody
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
sądzić/rozpatrywać sprawę
start learning
try
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
odwoływać się do wyroku
start learning
appeal against the conviction
skazany
start learning
convict
nakaz rewizji
start learning
search warrant
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
badanie opini publicznej
start learning
opinion poll
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
pobyt
start learning
demand
schyłek koniunktury
start learning
downturn
wydatki
start learning
expenditure
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
zamach
start learning
assassination
cywil
start learning
civilian
traktat
start learning
treaty
napaść
start learning
assault
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
żądać okupu
start learning
demand ransom
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
młodociany przestępca
start learning
teenage delinquent
zerwać negocjacje
start learning
break off negotiations
wyjść z kryzysu
start learning
come out of crisis
spłacić długi
start learning
pay off debts
zbankrutować
start learning
go bust
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
zabrać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment