Państwo i społeczeństwo

 0    243 flashcards    maciejcichecki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gałęzie władzy
start learning
branches of government
monarchia konstytucyjna
start learning
constitutional monarchy
demokracja
start learning
democracy
siedziba główna
start learning
headquarters
System wielopartyjny
start learning
multi-party system
oficjalna rezydencja
start learning
official residence
podział władzy
start learning
separation of powers
nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb
Poprawka do Konstytucji
start learning
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
start learning
control the budget
Władza ustawodawcza
start learning
legislative power, legislature
Członek parlamentu
start learning
Member of Parliament (MP)
Parlament
start learning
Parliament
uchwalać nowe ustawy
start learning
pass new laws
ratyfikować
start learning
ratify
Senat
start learning
the Senate
Kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
United States Congress
rządzić krajem
start learning
administer the country
administracja
start learning
administration
rząd
start learning
cabinet, government
Władza wykonawcza
start learning
executive power
wdrażać ustawy
start learning
implement laws
monarcha
start learning
monarch
Prezydent
start learning
President
Premier
start learning
Prime Minister (PM)
Sekretarz Stanu
start learning
Secretary of the State
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court of law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
Moc sądownicza
start learning
judiciary power
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać/ wstępować do/ występować z organizacji
start learning
form/join/leave organisations
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność wyznania
start learning
freedom of religion
wolność słowa i wypowiedzi
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
mieć poglądy moralne/ religijne
start learning
hold moral/ religious views
uważać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
start learning
prove sb guilty
reprezentować
start learning
represent
ograniczenia (ze względu na rasę / status społeczny / bogactwo)
start learning
restrictions (based on race/ social status/ wealth)
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
prawa oskarżonego
start learning
right of the accused
Karta Praw
start learning
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
pomoc humanitarna
start learning
aid
łapówka, przekupić
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
skorumpowany, korumpować
start learning
corrupt
korupcja
start learning
corruption
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
nędza, ubóstwo
start learning
destitution
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discrimination
defraudacja, sprzeniewierzenie
start learning
embezzlement
zdefraudować
start learning
embezzle
równouprawnienie, równe szanse
start learning
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
start learning
ethnic prejudice
wyeksmitować
start learning
evict
faworyzowanie, kumoterstwo
start learning
favouritism
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
brak przejrzystości
start learning
lack of transparency
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia społeczne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
start learning
social security
głód
start learning
starvation
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
asystent
start learning
aide
poufny
start learning
confidential
spisek
start learning
conspiracy/ plot
zatuszować coś
start learning
cover sth up
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
wybory powszechne
start learning
general election
wysłuchać zeznań
start learning
hear evidence
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
polityka wewnętrzna
start learning
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybierać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
boom gospodarczy
start learning
boom
przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
corporate sector
spaść, zmniejszyć się (o 50%)
start learning
decrease/ drop/ go down/ fall (by 50%)
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
spadek koniunktury
start learning
downturn
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
ożywienie gospodarcze
start learning
economic recovery
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać
start learning
economise
ekonomista
start learning
economist
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
PKB (produkt krajowy brutto)
start learning
GDP (gross domestic product)
zbankrutować
start learning
go bankrupt
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
increase/ rise
wzrosnąć/ zwiększyć się (o 50%)
start learning
increase/ grow/ go up/ rise (by 50%)
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor prywatny/ publiczny
start learning
private/ public sector
zysk
start learning
profit
dług publiczny
start learning
public debt
wydatki publiczne
start learning
public spending/ government spending
recesja
start learning
recession
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
podaż
start learning
supply
podatek
start learning
tax
Wielki Kryzys
start learning
the Great Depression
związek zawodowy
start learning
trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
ofiara
start learning
casualty
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
wojna domowa
start learning
civil war
obrona
start learning
defence
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
traktat (pokojowy)
start learning
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
usiłowanie zabójstwa / włamania
start learning
attempted murder/ burglary
szantaż, szantażować
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować, prześladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
cyberprzemoc
start learning
cyberbullying
zażądac okup
start learning
demand ransom
sfałszować
start learning
falsify
wyważyć okno/drzwi
start learning
force a window/ a door
fałszerstwo, falsyfikat
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
oszustwo, oszust
start learning
fraud
porwanie (np. samolotu)
start learning
hijacking
uprowadzać
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
występek
start learning
misdeed
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
przestępca
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pienądze
start learning
siphon (off) money
nastoletni przestępca
start learning
teenage delinquent
terrorysta
start learning
terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
dewastować
start learning
vandalise
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
alibi
start learning
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
start learning
appeal against (the conviction)
aresztować
start learning
arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict sb of sth
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym/ niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty/ innocent of sth
trzymać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
okazanie
start learning
identity parade
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
wszcząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać/ nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/ not guilty/ innocent
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
przeszukać (dom/ mieszkanie/ osobę)
start learning
search (a house/ a flat/ a person)
nakaz przeszukania
start learning
search warrant
kamera bezpieczeństwa
start learning
security camera
skazać na... za...
start learning
sentence to... for
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try
organizacja charytatywna
start learning
charity organisation
UE (Unia Europejska)
start learning
EU (the European Union)
fundacja
start learning
foundation
NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego)
start learning
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)
NGO (organizacja pozarządowa)
start learning
NGO (non-governmental organisation)
organizacja non-profit / niedochodowa
start learning
non-profit organisation
(Organizacja Narodów Zjednoczonych) ONZ
start learning
UN (the United Nations)
UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
start learning
UNESCO (the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNICEF (Międzynarodowy Dziecięcy Fundusz Narodów Zjednoczonych awaryjny)
start learning
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
start learning
WHO (World Health Organisation)
zerwać (rozmowy / negocjacje)
start learning
break off (talks/negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z (recesji, kryzysu)
start learning
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacać (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć (firmę)
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wychodzić na jaw
start learning
come to light
splajtować
start learning
go bust
zabierać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment