PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

 0    171 flashcards    kihana
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zatwierdzać budżet
start learning
approve a / the budget
projekt ustawy
start learning
bill
konstytucja
start learning
constitution
kongres USA
start learning
Congress (USA)
rozwiązanie parlamentu
start learning
dissolution of the parliament
lewicowy / prawicowy
start learning
left / right wing
ustawodawczy
start learning
legislative
członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
Zgromadzenie Narodowe
start learning
National Assembly
uchwalić / przyjąć ustawę
start learning
pass / adopt a law
senat
start learning
senate
radny/a miasta
start learning
town councillor
rządzić krajem
start learning
administer the country
wykonawczy
start learning
executive
wdrażać ustawy
start learning
implement legislation
burmistrz
start learning
mayor
premier
start learning
Prime Minister
prezydent
start learning
president
reprezentować kraj za granicą
start learning
represent the country abroad
rząd / rada ministrów
start learning
the Cabinet
rada miejska
start learning
town / city council
wiceprezydent
start learning
vice-president
sąd
start learning
court
sąd apelacyjny
start learning
court of appeal
interpretować / stosować prawo
start learning
interpret / apply the law
sądowniczy
start learning
judiciary
ława przysięgłych
start learning
jury
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
Sąd Najwyższy
start learning
Supreme Court
zeznawać przeciwko sobie
start learning
be a witness against yourself
być sądzonym przez równych sobie
start learning
be judged by your peers
ciężar dowodu
start learning
burden of proof
cenzura
start learning
censorship
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
adwokat
start learning
counsel
wydać wyrok
start learning
deliver a verdict
właściwa procedura prawna, droga sądowa
start learning
due a process of law
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność słowa
start learning
freedom of speech
prawa człowieka
start learning
human rights
uznać kogoś za niewinnego
start learning
presume sb innocent
dążenie do szczęścia
start learning
pursuit of happiness
uzasadnione wątpliwości
start learning
reasonable doubt
praworządność
start learning
the rule of law
niezbywalne prawa
start learning
unalienable rights
zacięta walka
start learning
closely fought contest
dojść do władzy
start learning
come to power
skandal korupcyjny
start learning
corruption scandal
wybory powszechne
start learning
general election
polityka wewnętrzna
start learning
internal poolitics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
start learning
landslide election victory
lider partii rządzącej
start learning
leader of the governing party
utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
start learning
loss of public confidence in Parliament
główne partie
start learning
major parties
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wydarzenia polityczne
start learning
political events
złożyć rezygnację
start learning
resign
nadchodzące wybory
start learning
the forthcoming elections
przedsięwzięcie
start learning
business venture
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
ekonomiczny
start learning
economic
boom / kryzys gospodarczy
start learning
economic boom / crisis
recesja gospodarcza
start learning
economic recession / downturn
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
ekonomista
start learning
economist
oszczędzać
start learning
economise
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wydatki
start learning
expenditure
eksport
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
założyć bank
start learning
found a bank
finansowanie
start learning
funding
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
import
start learning
import
dochód
start learning
income
inwestor
start learning
investor
strata
start learning
loss
kupiec, handlowiec
start learning
merchant
sektor prywatny / publiczny
start learning
private / public sector
zysk
start learning
profit
właściciel (firmy, hotelu)
start learning
proprietor / owner
zdobyć pieniądze/ środki finansowe
start learning
raise money / funds
osadnik
start learning
settler
podaż
start learning
supply
handlowiec
start learning
trader
kryzys ogólnoświatowy
start learning
worldwide crisis
Światowa Organizacja Handlu
start learning
World Trade Organisation (WTO)
prawosławny
start learning
(Eastern) Orthodox
reinkarnacja
start learning
a cycle of rebirth
buddysta, buddyjski
start learning
Buddhist
katolik, katolicki
start learning
Catholic
chrześcijan, chrześcijański
start learning
Christian
Ewangelia
start learning
Gospel
chodzić do kościoła
start learning
go to church
hebrajski
start learning
Hebrew
Żyd
start learning
Jew
meczet
start learning
mosque
muzułmanin, muzułmański
start learning
Muslim
pielgrzymka
start learning
pilgrimage
modlić się
start learning
pray
synagoga
start learning
synagogue
świątynia
start learning
temple
Tora
start learning
Torah
znieść, obalić
start learning
abolish
kara śmierci
start learning
capital punishment
proces karny
start learning
criminal trial
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
wygnać
start learning
exile
wina
start learning
guilt
uwięzić
start learning
imprison
prawo obowiązujące w danym kraju
start learning
the law of the land
zgodny z prawem
start learning
lawful
łagodny wyrok
start learning
lenient sentence
kara dożywocia
start learning
life imprisonment
zakazywać
start learning
outlaw
oskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
start learning
prosecution
poczucie niesprawiedliwości
start learning
sense of injustice
dziesięć lat pozbawienia wolności
start learning
ten years' imprisonment
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
usiłować
start learning
attempt
szantaż, szantażować
start learning
blackmail
włamać się do
start learning
break into
łapówka
start learning
bribe
łapownictwo
start learning
bribery
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
zażądać okupu
start learning
demand ransom
wymusić
start learning
extort
porwanie
start learning
hijacking
zakładnik
start learning
hostage
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
rozbój, napaść uliczna
start learning
mugging
ujawnić poufne informacje
start learning
reveal confidential information
zamieszki
start learning
riots
obrabować kogoś grożąc pistoletem
start learning
rob at gunpoint
podpalić coś
start learning
set fire to sth
nieletni przestępca
start learning
teenage delinquent
złodziej
start learning
thief
zdrada
start learning
treason
posiadanie broni bez zezwolenia
start learning
unauthorised possession of firearms
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest sb for sth
uznać kogoś winnym
start learning
finf sb guilty of
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
odebrać komuś prawo prowadzenia pojazdów
start learning
disqualify from driving
skazać na... za (przestępstwo)
start learning
sentence to... for
podejrzewać kogoś o cos
start learning
suspect sb of sth
pomoc humanitarna
start learning
aid
położyć kres przemocy
start learning
bring an end to violence
zawieszenie broni
start learning
ceasefire
kraje rozwijające się
start learning
developing countries
niepodległość
start learning
independence
usprawiedliwione użycie siły
start learning
justified use of force
rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie
start learning
Middle East peace talks
nakreślić plan
start learning
outline a plan
rozmowy pokojowe / proces / traktat pokojowy
start learning
peace talks / process / treaty
osiągnąć trwałe porozumienie
start learning
reach a long-lasting agreement
poddać się komuś
start learning
surrender to sb
broń masowego rażenia
start learning
weapons of mass destruction (WMD)
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
dyskryminacja
start learning
discriminaction
bezdomność
start learning
homelessness
imigrant
start learning
immigrant
bieda
start learning
poverty
nierówności społeczne
start learning
social inequality

You must sign in to write a comment