Pakiet nr 3

 0    26 flashcards    pawelrusinek83
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mianować, wyznaczyć
Mianowo nowego dyrektora w szkole moje go syna.
start learning
nominate, appoint
The have appointed a new head teacher at my son's school.
kuszący, nęcący
To ciastko wygląda kusząco.
start learning
tempting
That cake looks very tempting.
konkurować, rywalizować
Kilka firm konkuruje ze sobą o kontrakt.
start learning
compete
Several companies are competing for the contract.
sterować, kierować
Ona doprowadziła swój zespół do zwycięstwa.
start learning
steer
She steered the team to victory.
oddział, filia
Ona pracuje dla zagranicznego oddziału firmy.
start learning
subsidiary
She is working for an overseas subsidiary of the company.
zapalony do czegoś
John był bardzo skory do pomocy.
start learning
keen to do something
John was very keen to help.
poprzednik, poprzedniczka
Nowy prezydent odwrócił wiele w polityce swojego poprzednika.
start learning
predecessor, the predecessor
The new president reversed many of policies of his predecessor.
spodziewany, potencjalny, przyszły
Oni martwią się spodziewanymi zmianami w prawie.
start learning
prospective
The are worying about prospective changes in the law.
osiągnięcia, historia
On ma potwierdzone osiągnięcia w marketingu.
start learning
track record
He has a proven track record in marketing.
bezlitosny, bezwzględny
On idzie po trupach do sukcesu.
start learning
ruthless
He has a ruthless determination to succeed.
egocentryczny, samolubny
Każde pokolenie myśli, że następne jest bardziej egocentryczne.
start learning
self-centered
Each generation thinks the next one is more self-centered.
rywalizacja, współzawodnictwo (=competition)
start learning
rivalry
kraść coś
Część naszych pracowników została podkradziona przez konkurencyjną firmę.
start learning
poach
Several of our employees have been poached by a rival firm.
kolejny, dalszy, późniejszy
Dalsze wydarzenia potwierdziły nasze wątpliwości.
start learning
subsequent
Subsequent events confirmed our doubts.
oszukańczy, podstępny
Obiecuję, że w tej umowie nie ma żadnych haczyków.
start learning
underhand
I promise you there is nothing underhand about this agreement.
restrukturyzować
Firma przechodzi znaczną restrukturyzację.
start learning
to restructure
The company is undergoing a major restructuring.
wrażliwy, drażliwy, poufny
Opieka zdrowotna to sprawa politycznie wrażliwa.
start learning
sensitive
Health care is a politycally sensitive issue.
polityka, zasady
Oni dokonali zdecydowanej zmiany w polityce urlopów tacierzyńskich.
start learning
policy
They have had a significant change in policy on paternity leave.
wolny, wakujący
Wolne stanowisko powstałe w lipcu nie zostało jeszcze zapełnione.
start learning
vacant
The position left vacant in July has not yet been filled.
wewnętrzny
To jest wewnętrzny dokument, także nie wysyłaj go na zewnątrz.
start learning
internal
This is an internal document, so do not send it outside.
awansować
Dobrze wykonywał swój zawód i dzięki temu szybko awansował.
start learning
to promote
He was good at his job, so very soon he got promoted.
degradować
Nauczyciele mogą wybrać degradację ucznia do niższej klasy.
start learning
to demote
Teachers can choose to demote a student to a lower grade.
powstrzymać kogoś przed czymś
Mam nadzieję, że nie powstrzymuję ciebie przed twoją pracą.
start learning
keep someone from something
I hope I am not keeping you from your work.
centrala, siedziba główna
Kilka forma ma swoje siedziby główne na tym terenie.
start learning
headquarters
Several companies have their headquaters in the area.
cecha, element, funkcja
Interesującym elementem tego miasta jest stary rynek.
start learning
feature
An interesting feature of the city is the old city.
porównywać
Drobiazgowo porównaliśmy pierwszy raport z drugim.
start learning
compare
We carefully compared the first raport with the second.

You must sign in to write a comment