ordynacja podatkowa

 0    188 flashcards    nataliaweg
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rada nadzorcza
start learning
supervisory board
nakaz
start learning
injunction
opłaty
start learning
charges
należności niepodatkowe
start learning
non-tax dues
opłata skarbowa
start learning
stamp duty
świadczenia pieniężne
start learning
pecuniary performances
podmiot opodatkowania
start learning
subject of taxation
przedmiot opodatkowania
start learning
object of taxation
obowiązek podatkowy
start learning
tax liability
podstawa opodatkowania
start learning
tax base
stawki podatkowe
start learning
tax rates
podatnik
start learning
taxpayer
płatnik
start learning
tax remitter
ikasent
start learning
tax collector
podatkowa księga przychodow i rozchodow
start learning
tax book of revenues and expenditures
ksiegi rachunkowe
start learning
account books
ksiegi podatkowe
start learning
tax books
zaliczki na podatki
start learning
tax advance payments
raty podatkow
start learning
tax instalments
ewidencje
start learning
records
rejestry
start learning
registers
nieodplatne swiadczenie pieniezne
start learning
gratuitous pecuniary performance
bezzwrotne swiadczenie pieniezne
start learning
non-repayable pecuniary performance
ulga podatkowa
start learning
tax relief
zwolnienia
start learning
exemptions
odliczenia
start learning
deductions
obniżki
start learning
abatements
zmniejszenia
start learning
reductions
podatek należny
start learning
output tax
podatek naliczony
start learning
input tax
zwrot podatku
start learning
tax refund
deklaracja podatkowa
start learning
tax return
zeznanie podatkowe
start learning
tax statement
osoba fizyczna
start learning
natural person
osoba prawna
start learning
legal person
zryczaltowana forma opodatkowania
start learning
lump-sum form of taxation
termin
start learning
time period
urzad skarbowy
start learning
revenue office
naczelnik urzedu skarbowego
start learning
head of revenue office
izba skarbowa
start learning
fiscal chamber
organ odwolawczy
start learning
an appeal authority
obchodzenie przepisow podatkowych
start learning
tax avoidance
uchylanie sie od placenia podatkow
start learning
tak evasion
normowac
start learning
regulate
budzet panstwa
start learning
State Budget
jednostki samorzadu terytorialnego
start learning
self-government units
ustalanie
start learning
assessment
okreslanie
start learning
determination
czynnosci sprawdzajace
start learning
inspection acts
o ktorych mowa
start learning
referred to
sprawy
start learning
cases, matters, affairs
przysluguja uprawnienia
start learning
shall enjoy the rights
stosunki cywilnoprawne
start learning
relationships under civil law
rozumie sie przez to
start learning
shall mean, shall be construed as follows
ustawy dotyczace
start learning
acts on...
okreslajace
start learning
specifying, defining
przepisy
start learning
provisions
przewidywac
start learning
stipulate, envisage
platnosc w ratach
start learning
paying by instalment
oprocz
start learning
excluding, save
dzialalnosc gospodarcza
start learning
economic activity
publicznoprawne
start learning
under civil law
bezzwrotne (swiadczenie pien)
start learning
non-repayable
jednostka organizacyjna
start learning
organisational unit
osobowosc prawna
start learning
legal personality
we wlasciwym terminie
start learning
within appropriate time limit, in due time/date
wlasciwosc
start learning
competences
stosownie do wlasciwosci
start learning
according to its competences
organy 1szej instancji
start learning
authorities of the first instance
dzien ustawowo wolny od pracy
start learning
public holiday
organ odwolawczy od
start learning
appeal authority against
z urzedu
start learning
ex officio
minister wlasciwy do
start learning
minister competent for
prokura
start learning
commercial proxy
miejsce
start learning
venue
porzadek obrad
start learning
meetings agenda
faks
start learning
facsimile
dostarczyć
start learning
service, furnish sb with sth
glosowanie jawne
start learning
open voting
glosowanie tajne
start learning
secret voting
na wniosek
start learning
(up)on a motion, at a request
odrebna opinia
start learning
dissenting opinion, votum separatum
adnotacja
start learning
endorsement
realizowac uchwałę
start learning
to implement
protokol
start learning
minutes of the meeting
zmiana
start learning
amendment
wchodzi w zycie z dniem podjecia
start learning
shall enter into force upon its adoption
przewidziane
start learning
envisaged, provided for, stipulated
ustawa
start learning
Act, statutory law
na rzecz
start learning
to the benefit of
wybierany na
start learning
elected as
zwyczajne walne zgromadzenie
start learning
ordinary General (shareholders') Meeting
nadzwyczajne walne zgromadzenie
start learning
special (us), extraordinary (uk) general meeting
na podstawie
start learning
pursuant to
oddac glosy
start learning
cast votes
kapital zakładowy
start learning
share capital
łączna liczba
start learning
total number
podział zysku
start learning
distribution of profit
przeznaczyć
start learning
designate, allocate
akt zalozycielski
start learning
founding act
uchwala obiegowa
start learning
circular resolution
po zapoznaniu sie
start learning
having familiarized, read, examined
slownie
start learning
say
kapital zapasowy
start learning
reserve, supplementary capital
udzielic absolutorium
start learning
grant a discharge of sth to sb
w glosowaniu tajnym
start learning
by way of secret ballot/voting
zwolac spotkanie
start learning
convene/call a meeting
zwołanie
start learning
convocatiom
komisja skrutacyjna
start learning
ballot/vote counting commitee
działalność spółki
start learning
company's performance
sprawozdanie
start learning
report
sprawzdanie finansowe
start learning
financial statements
rozpatrzenie
start learning
examination, consideration
w zakresie
start learning
in terms of
zgodność
start learning
compliance
księgi
start learning
books
skonsolidowane
start learning
consolidated
grupa kapitałowa
start learning
group of companies
dobre praktyki
start learning
good/best practices
gruoa notowana na giełdzie
start learning
company listed
jednolity tekst
start learning
consolidated/unified text
sklad
start learning
composition
odstapic
start learning
to forgo
sekretarz
start learning
secretary
swiadczyc uslugi
start learning
render/provide services
mniejsza całość
start learning
lesser whole
wg czyjegos uznania
start learning
in sb's discretion
w zamian
start learning
in lieu of
bez wzgledu na
start learning
notwithstanding
byc upowaznionym do
start learning
be empowered to
podjecie uchwaly
start learning
passage of the rrsolution
uchwala nadzwyczajna
start learning
special resolution
kazdy z
start learning
any one of
urzednik stanu cywilnego
start learning
Registrar
majac na uwadze
start learning
whereas
ustanawia sie co nastepuje
start learning
now therefore be it resolved that
w zakresie swiadczenia uslug
start learning
in the provision of services
stan rodzinny
start learning
familial status
legalne zrodlo dochodow
start learning
lawful source of income
dokument
start learning
instrument
sporzadzic dokument
start learning
execute instrument
akcje zwykle
start learning
common shares
akcje w obiegu
start learning
outstanding shares
akcje zwykle przed scaleniem
start learning
pre-consolidation common shares
ulamkowa liczba
start learning
fractional number
do wylacznej decyzji
start learning
in sole discretion of
w rozumieniu (przepisow)
start learning
within the meaning of
podatek od towarów i usług
start learning
goods and services tax
stanowiace (dochód)
start learning
constituting (income)
dochod budzetu pansta
start learning
state budget revenues
wynikajace z
start learning
under/arising from
na zasadach ogolnych
start learning
according to general rules
okreslony w dniach
start learning
determined i days
uplyw czasu
start learning
lapse of time
potwierdzenie odbioru
start learning
confirmation of receipt
kolegium odwolawcze
start learning
board of appeal
zastawnik
start learning
pledgee
uzytkownik
start learning
usurpatory
spoldzielni
start learning
cooperative
spolka powiazana
start learning
related company
akt notarialny
start learning
notary/ial deed
swiadczenie
start learning
performance
oświadczenie woli
start learning
declaration of intent
umorzenia
start learning
redemption
pod rygorem niewaznosci
start learning
otherwise shall be null and void
przestrzegać
start learning
comply with, observe
spółka osobowa
start learning
partnership
spółka kapitałowa
start learning
company
spółka dominująca
start learning
dominant company
w przypadku gdy
start learning
where
dysponuje większością głosów
start learning
holds the majority of votes
system obrotu
start learning
system of trading
fundusz inwestycyjny
start learning
investment fund
towarzystwo funduszy inwestycyjnych
start learning
investment fund corporation
zaklad reasekuracji
start learning
reinsurance company
towarzystwo emerytalne
start learning
retirement pension society
fundusz emerytalny
start learning
retirement pension fund
rejestr przedsiebiorcow
start learning
the register of enterpreneurs
własność niczyja
start learning
bona vacantia
uznac cos za
start learning
deem sth to be
wartosc nominalna
start learning
nominal/face value
niepodzielne akcje
start learning
indivisible shares
(umowa) okresla
start learning
lay down
sporzadzac umowe
start learning
draw up
wklad
start learning
contribution
stanowic
start learning
to provide
zawiadomienie
start learning
notice
biuletyn informacji publicznej
start learning
Gazette

You must sign in to write a comment