on screen 1

 0    181 flashcards    randr
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aplikować
start learning
apply
zaplanować
start learning
arrange
opiekunka do dziecka mieszkajàca okresowo u rodziny i pomagajàca w domu z zamian za wy˝ywienie, kieszonkowe i nauk´ j´zyka
start learning
au pair
budowniczy
start learning
builder
perspetktywa rozwoju zawodowego
start learning
career prospects
dyplom
start learning
degree
załączyć, dołączyć
start learning
enclose
pośrednik w obrocie nieruchomościami
start learning
estate agent
doświadczenie
start learning
experience
projektant mody
start learning
fashion designer
strażak
start learning
a fire fighter
elastyczny
start learning
flexible
stewardesa
start learning
a flight attendant
kwiaciarz
start learning
florist
na pełny etat
start learning
full time
ogrodnik
start learning
a gardener
naukowiec zajmujący się medycyną
start learning
medical resercher
płatny, wypłacalny
start learning
payable
kwalifikacja
start learning
qualification
referencje, rekomendacje
start learning
reference
pensja (miesięczna)
start learning
salary
sprzedawca / sprzedawczyni
start learning
sales assistant
makler giełdowy
start learning
stockbroker
przewodnik turystyczny
start learning
tour guide
szkolenie
start learning
training
dobrze płatny
start learning
well-paid
dostosować się
start learning
adapt
mieć na celu, dążyć do
start learning
aim to
świadomość
start learning
awareness
poza zasięgiem
start learning
beyond the limits
więź
start learning
bond
wychować
start learning
bring up
oddany (czemuś), zaangażowany w coś
start learning
dedicated to
zademonstrować
start learning
demonstrate
tworzyç, opracowywaç; rozwijaç się, rosnàç
start learning
develop
płetwa grzbietowa
start learning
dorsal fin
spotkanie
start learning
encounter
straszny, przerażający
start learning
feared
przerażający, niebezpieczny
start learning
ferocious
stopniowo
start learning
gradually
podkreślać, uwypuklać
start learning
to emphasize/highlight
zahipnotyzować
start learning
hypnotize
bezruch, znieruchomienie
start learning
immobility
interakcja, dialog
start learning
interaction
zinterpretować, zrozumieć
start learning
interpret
zdumiewać się, podziwiać
start learning
marvel at
bezmyślny
start learning
mindless
koszmar
start learning
nightmare
obserwować
start learning
observe
działalność, firma
start learning
operation
postrzeganie, rozumienie
start learning
perception
głaskać
start learning
pet
postawa
start learning
posture
drapieżnik
start learning
a predator
zdobycz
start learning
prey
satysfakcjonującym przynoszący zadowolenie
start learning
rewarding
ubiegać się o coś, dążyć do czegoś
start learning
seek
pysk, ryj
start learning
snout
status, pozycja, stan rzeczy
start learning
status
porzucić opuścić
start learning
abandon
leniuch
start learning
couch potato
utrapienie
start learning
a pain in the neck
aplikant
start learning
applicant
ubiegać się o
start learning
apply for
twardy jak skała
start learning
as hard as nails
przywiązany emocjonalnie
start learning
attached to
staromodny
start learning
behind the times
korzyść, pożytek
start learning
benefit, utility
zarozumiały
start learning
big-headed
granica
start learning
border
nabywca, kupiec
start learning
buyer
kandydat
start learning
a candidate
przewodniczący (rady), prowadzący (zebranie)
start learning
Chair
nieczuły, zimny
start learning
cold-hearted
kolega z pracy
start learning
colleague
zobowiązać się, zdeklarować się
start learning
commit myself
kompan, towarzysz
start learning
comrade
konserwatywny
start learning
conservative
konsument, klient
start learning
consumer
kontrolować
start learning
control
załoga
start learning
a crew
klient
start learning
a customer
ograniczyć zredukować
start learning
cut down on
zajmować się czymś, radzić sobie z czymś
start learning
deal
kierować, zarządzać dowodzić
start learning
direct
przerwać
start learning
dicontinue
zwolnić z pracy
start learning
dismiss
zarobki, dochody
start learning
earnings
beztroski, wyluzowany
start learning
easy-going
uczuciowy, emocjonalny
start learning
emotional
pracownik, zatrudniony
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
wypełnić
start learning
fill out
wywalić/wyrzucić z pracy
start learning
fire
dobroduszny, przyjazny
start learning
good-natured
naiwny, łatwowierny
start learning
gullible
złożyć wypowiedzenie
start learning
hand in my notice
mieć złote serce
start learning
have a heart of gold
limit
start learning
limit
utrzymywać się z czegoś
start learning
live on
kapryśny humorzasty
start learning
moody
krótka wiadomość
start learning
note
partner
start learning
partner
cierpliwy
start learning
patient with
emerytura
start learning
a pension
perfekcjonista
start learning
perfectionist
dodatek do pensji
start learning
perks
zezwolenie
start learning
permit
personel
start learning
personnel
stanowisko
start learning
post
zysk
start learning
profit
awans
start learning
promotion
odłożyć zaoszczędzić
start learning
put by
porywczy
start learning
impulsivequick tempered
zrezygnować, porzucić
start learning
quit
podnieść, zwiększyć
start learning
raise
zrelaxowany
start learning
relaxed
zrezygnować, ustąpić
start learning
resign
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
przejść na emeryturę
start learning
retire
wzrastać, podnieść się
start learning
rise
prowadzić firmę
start learning
run a business
skończyć się
start learning
run out of
wyrzucić z pracy
start learning
sack
skrępowany, zakłopotany, nieśmiały
start learning
self-coscious
sensowny, rozsądny
start learning
sensible
sentymentalny, uczuciowy, czułostkowy
start learning
sentimental
sytuacj
start learning
situation
o łagodnym głosie
start learning
a soft-spoken
specjalizować się w
start learning
specialize in
uzyskać, zaciągnąć
start learning
take out
zespół
start learning
team
gruboskórny, odporny na krytykę
start learning
thick-skinned
więzi, związki
start learning
ties
praktykant
start learning
a trainee
pod presją
start learning
under pressure
wakat, wolna posada
start learning
vacancy
ostrzeżenie
start learning
warning
przystosować się
start learning
adjust
animator
start learning
animator
anorak (kurtka ciepła)
start learning
anorak
około, w przybliżeniu
start learning
approximately
plecak
start learning
backpack
taniec współczesny
start learning
contemporary dance
kontrakt, umowa o pracę
start learning
contract
zdecydowany, zdeterminowany
start learning
determined
ogrodniczki, kombinezon
start learning
dungarees
zemdleć
start learning
faint
opłata za usługę
start learning
fee
biegły, płynny
start learning
fluent
obuwie
start learning
footwear
kończyć studia
start learning
graduate
motywować, zachęcać
start learning
motivate
koński ogon
start learning
ponytail
poszukiwanie, dążenie, pościg
start learning
pursuit
oddzielony, odseparowany
start learning
separate
położony, znajdujący się w
start learning
situated
firma cateringowa
start learning
catering company
wydajny, skuteczny
start learning
efficient
bezpieczeństwo finansowe
start learning
financial security
niebezpieczny
start learning
hazardous
wydatki na życie
start learning
living expenses
opanować
start learning
master
dotyczący, odnoszący się
start learning
concerning, referring
wpuścić, zezwolić na wejście
start learning
admit
pozwalać, umożliwiać
start learning
allow
aprobować, pochwalać, popierać
start learning
approve
wykrywać, dostrzegać
start learning
detect
rozeznać się, dostrzec
start learning
discern
wyposażyć zaopatrzyć się
start learning
equip
pozwalać
start learning
let
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
dostarczać, zaopatrywać
start learning
supply,
chaotyczny
start learning
chaotic
trajkotanie, paplaninam gwar
start learning
chatter
peleryna
start learning
cloak
ożywić, sprawić że coś wydaje się rzeczywiste
start learning
come to life
całkowicie, wyłącznie
start learning
entirely
badać, eksplorować
start learning
explore
nocne zwiedzanie połàczone z gaw´dami o duchach
start learning
ghost tour
punkt kulminacyjny, główna atrakcja
start learning
highlight

You must sign in to write a comment