Numbers

 0    17 flashcards    jasix
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zero
start learning
li2ng (líng 零)
one
start learning
yi1 (yī 一)
two
start learning
e4r (èr 二)
three
start learning
sa1n (sān 三)
four
start learning
si4 (sì 四)
five
start learning
wu3 (wǔ 五)
six
start learning
liu4 (liù 六)
seven
start learning
qi1 (qī 七)
eight
start learning
ba1 (bā 八)
nine
start learning
jiu3 (jiǔ 九)
ten
start learning
shi2 (shí 十)
hundred
start learning
ba3i (bǎi 百)
thousand
start learning
qia1n (qiān 千)
fifteen
start learning
shi2 wu3 (shíwǔ 十五)
fifty one
start learning
wu3 shi2 yi1 (wǔshíyī 五十一)
two hundred thirty four
start learning
e4r ba3i sa1n shi2 si4 (èrbǎi sānshísì 二百三十四)
five thousand six hundred seventy eight
start learning
wu3 qia1n liu4 ba3i qi1 shi2 ba1 (wǔqiān liùbǎi qīshíbā 五千六百七十八)

You must sign in to write a comment