nowe słówka

 0    71 flashcards    wapno98
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

sędzia do spraw spadkowych i opiekuńczych
start learning
surrogate

Warunkowa Umowa Cesji (sprzedaży lub najmu) (zawarta pomiędzy cedentem a cesjonariuszem
start learning
obligor contract

dłużnik, zobowiązany, kredytobiorca
start learning
debtor

wyrok zapadły na korzyść
start learning
a ruling rendered in favour of

repeal

expire

umowa przyżeczona
start learning
a romised contract

czyn niedozwolony
start learning
delict

oświadczenie woli
start learning
declaration of intent

spełnić świadczenie wzajemne
start learning
to render reciprocal performance

divisible

skreślony
start learning
deleted

moc wsteczna
start learning
retroactive force

wierzytelność
start learning
receivable

przenieść wierzytelność
start learning
to transfer a receivable

współwłasność
start learning
co-ownership

prawo pierwokupu
start learning
right of preemption

stwierdzenie nabycia spadku
start learning
acknowledgement of inheritance acquisition

poświadczenie dziedziczenia
start learning
certificate of inheritance

prawo odkupu
start learning
right of repurchase

ochrona spadkobiercy
start learning
protection of heir

zaliczenie na schedę spadkową
start learning
the inclusion in the inherited share

utracił moc
start learning
abrogated

na posiedzeniu niejawnym
start learning
at a closed door hearing

District Court Judge

sędzia przewodniczący
start learning
presiding judge

cała pozostała część majątku
start learning
all the rest, residue and remainder of my estate

posiadacz, właściciel
start learning
proprietor

nasze długi
start learning
liabilities

długi nam przysługujące
start learning
receivables

poszczególne postanowienia
start learning
individual provisions

pełna zdolnośc do czynności prawnych
start learning
full capacity for juridical acts

wyrazić wolę
start learning
express intent

przypuszczenie
start learning
conjecture

tej treści
start learning
to that effect

należy tak tłumaczyć że
start learning
shall be construed in a manner

testament zwykły
start learning
ordinary testament

opatrzyć datą
start learning
affix a date

wzajemny stosunek
start learning
reciprokal relation

głuchy


przewidziany w
start learning
envisaged in

testament szczególny
start learning
extraordinary testament

rychła śmierć
start learning
imminent death

oświadczyć ostatnią wolę
start learning
declare the last will

head of municipality

zapisobierca
start learning
legatee

reserved portion

udział spadkowy
start learning
share in the estate

obdarowany
start learning
the benefiting party

zastrzeżenie terminu
start learning
reservation of a time limit

być odpowiedzialnym
start learning
be liable

roszczenie z tytułu zachowku
start learning
a claim on account of the reserved portion

przechodzi na spadkobiercę
start learning
devolve onto an heir

zapis obciążony dalszym zapisem
start learning
legacy encumbered with sublegacy

surplus

jednoznaczny z
start learning
tantamount to

uważa się
start learning
it shall be deemed

uchylenie się od skutków prawnych
start learning
freeing oneself from the legal consequences

stwierdzenie nabycia spadku
start learning
acknowledgment of inheritance acquisition

wsplność makątku spadkowego
start learning
community of estate

dział spadku
start learning
division of the estate

spadek przypada
start learning
inheritance falls to

rozporządzić
start learning
dispose of

może nastąpić
start learning
shall come into being

scheda spadkowa
start learning
inherited share

wartość darowizny podlega zaliczeniu
start learning
the value of the donation is subject to the inclusion

wady prawne
start learning
legal deffects

warranty

zrzeczenie się dziedziczenia
start learning
waiver of inheritance

zrzekający się
start learning
the waiving party


You must sign in to write a comment