Nauka i Edukacja

 0    30 flashcards    ambitnyinteligent
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkolnictwo, wychowanie fizyczne
start learning
education, physical education
ćwiczyć, uprawiam wiele sportów, musimy poćwiczyć pływanie
start learning
to practise, I practise a lot of sports, we have to practise swimming
najważniejszy, szkoła podstawowa, prywatna szkoła podstawowa
start learning
primary, a primary school, a public primary school
ponadpodstawowy, szkoła ponadpodstawowa
start learning
secondary, a secondary school
zaświadczać, certyfikat, świadectwo maturalne
start learning
to certify, a certificate, a secondary-school certificate
semestr, od następnego semestru będę chodził do szkoły publicznej
start learning
a term, I'm going to a state school from the next term
profesor
start learning
a professor
egzamin, muszę zdać trzy egzaminy, dostałem 10 punktów z 12 na egzaminie
start learning
an exam, I have to do three exams, I got 10 points out of 12 in the exam
komplikowany, sprawy się skomplikowały
start learning
complicated, things became complicated
oceniać, stopień
start learning
to mark, a mark
zdać, Zdałem egzamin! zdałem maturę w tym roku
start learning
to pass, I've passed the exam! I passed my A-levels this year
nie zdać, nie zdał egzaminu
start learning
to fail, he has failed the exam
błąd, popełniłem błąd
start learning
a mistake, I've made a mistake
korygować, poprawka, muszę wprowadzić poprawkę
start learning
to correct, correction, I have to make a correction
poprawny, niepoprawny
start learning
correct, incorrect
zadanie
start learning
a task
zadanie matematyczne
start learning
a problem
rozwiązywać, rozwiązanie, kiedy znalazłaś rozwiązanie zadania?
start learning
to solve, a solution, when did you find a solution to the problem?
przeszkadzać, nie chciałem ci przeszkadzać
start learning
to disturb, I didn't want to disturb you
porównywać, porównanie, Porównaj to zadanie z innymi!
start learning
to compare, comparision, Compare this problem with the others!
sala, czytelnia
start learning
a room, a reading room
notatka, robisz notatki? zeszyt
start learning
a note, are you taking notes? a notebook
tekst, podręcznik
start learning
a text, a textbook
rodział, próbowałem porównać te dwa rozdziały
start learning
a chapter, I've tried to make comparisons between these two chapters
zapamiętywać, pamięć, z pamięci
start learning
to memorize, memory, from memory
umysł, zmieniłem zdanie, według mnie to niemożliwe
start learning
mind, I've changed my mind, to my mind it's impossible
inteligencja, inteligentny
start learning
itntelligence, intelligent
system, systematyczny, publiczny system szkolnictwa wyższego
start learning
a system, systematic, the state system of higher education
zdolność, zdolny, jestem w stanie szybko się uczyć
start learning
ability, able, I'm able to learn quickly
doświadczenie, doświadczony, doświadczony dyrektor szkoły
start learning
experience, experienced, an experienced head teacher

You must sign in to write a comment