My legal terms -11

 0    55 flashcards    Jolo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obraza sądu
start learning
contempt of the court
grzywna sądowa
start learning
court fine
akta sądowe
start learning
court records
księga sądowa
start learning
court's register
wnioski sądu
start learning
findings of the court
sąd opiekuńczy
start learning
guardianship court
protokół rozprawy sądowej
start learning
minutes of the court session
kolegium do spraw wykroczeń
start learning
misdemeanor court, court for petty offences
zostać obciążonym kosztami sądowymi
start learning
to be encumbered with court fees
przekazać sprawę do innego sądu
start learning
to refer the case to another court
rozprawa jawna
start learning
trial in open court
załatwić spór polubownie
start learning
to settle a dispute out of court
umyślny występek
start learning
intentional misdemeanor
obciążać, obarczać
start learning
to encumber
sąd właściwy dla siedzib spółki
start learning
court having jurisdiction over a company's seat
skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę
start learning
shortened notice period
umowa obowiązuje
start learning
the contract is binding
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
start learning
within a non-negotiable deadline of
wpis
start learning
entry in
załatwić polubownie
start learning
resolve amicably
zwany dalej
start learning
hereinafter refered to as
w charakterze
start learning
in the capacity of
działać na szkodę firmy
start learning
act to the detriment of the company
egzekucja komornicza
start learning
debt collection proceedings
sędzia śledczy
start learning
examining magistrate
kodeks etyki zawodowej
start learning
code of professional conduct
kodeks karny wykonawczy
start learning
the executive penal code
komornik sądowy
start learning
court enforcement officer
na mocy
start learning
pursuant to
na mocy ustawy
start learning
by virtue of the act
oddalenie powództwa
start learning
dismissal of a petition
odroczyć wykonanie kary
start learning
to defer a sentence
księga wieczysta
start learning
land and morgage register
odstępuje się od uzasadnienia decyzji
start learning
refrain from justification of the decision
ograniczenie wolności
start learning
restriction of liberty
okoliczności wskazujące
start learning
circumstances pointing to
mecenas
start learning
counsel, counsellor
okres nieskładkowy
start learning
non-contributory period
oskarżony z artykułu
start learning
charged under
płatne do rąk
start learning
payable to
pod sądową kuratelą
start learning
under legal supervision
pokrzywdzony
start learning
aggreviated
poręczenie
start learning
security
powołać pismem
start learning
appoint by virtue of
należności
start learning
dues
prawem przewidziane
start learning
provided for by the law
prezes sądu wojewódzkiego
start learning
chief judge
sąd polubowny
start learning
arbitration court
skład orzekający
start learning
adjudicating panel
sąd z powództwa
start learning
suit brought by
stwierdzam własnoręczność podpisu
start learning
signed in at my presence
stwierdzenie nabycia spadku
start learning
confirmation of inheritance acquisition
sygnatura akt
start learning
file reference number
sąd zważył co następuje
start learning
the court finds that
procedura przetargowa
start learning
tendering procedure

You must sign in to write a comment