MWJ - Energetyka

 0    192 flashcards    maciekw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Automatyczna regulacja częstotliwości i mocy (ARCM)
start learning
Automatic load and frequency control
Automatyczna regulacja napięcia elektrowni (ARNE)
start learning
Automatic voltage control system
Automatyczna regulacja stacji transformatorowej
start learning
Automatic Transformer Tap-Changer Control
Autotransformator
start learning
Autotransformer
Awaria sieciowa
start learning
Network disturbance
Awaria w systemie
start learning
System disturbance
Awaryjny układ pracy
start learning
Emergency Network Operating Conditions
Bezpieczeństwo dostaw
start learning
Security of supply
Bezpieczeństwo elektroenergetyczne
start learning
Power and Energy Security
Bezpiecznik
start learning
Fuse
Blackout
start learning
Black out
Blok energetyczny
start learning
Power unit
Centrum dyspozytorskie
start learning
Dispatch office
Czas rozruchu
start learning
Start-up time
Czas trwania awarii
start learning
Disturbance duration
Dostawca
start learning
Supplier
Dyspozytor
start learning
Dispatcher
Dystrybucja
start learning
Distribution
Ekologia
start learning
Ecology
Eksploatacja sieci przesyłowej
start learning
Transmission grid maintenance
Elektrociepłownia
start learning
Thermal-electric power station
Elektrownia
start learning
Power plant
Elektrownia jądrowa/atomowa
start learning
Nuclear power plant
Elektrownia szczytowo
start learning
pompowa; Pumped; storage station
Elektrownia wiatrowa
start learning
Wind power plant
Elektrownia wodna
start learning
Hydro power plant
Energetyka
start learning
Power Industry
Energia
start learning
Energy
Energia elektryczna
start learning
Electricity
Energia elektryczna dostarczona
start learning
Delivered electricity
Energia elektryczna wprowadzona
start learning
Electricity in-put
Energia elektryczna wytworzona
start learning
Generated electricity
Faza
start learning
Phase
Fizyczny punkt pomiarowy (FPP)
start learning
Physical Metering Point (FPP)
Generacja
start learning
Generation
Generacja rozproszona
start learning
Dispersed Generation
Generacja wymuszona
start learning
Must-run Generation
Generacja zdeterminowana
start learning
Determined Generation
Generator
start learning
Generator
Giełda Energii
start learning
Power exchange
Grafik wymiany międzysystemowej
start learning
Cross-Border Exchange Schedule
Hurtowy Rynek
start learning
Wholesale Market
Huta
start learning
Integrated mill
Huta szkła
start learning
Glass-works
Huta żelaza
start learning
Steel mill/plant
Hutnictwo
start learning
Metallurgy
Inżynier elektryk
start learning
Electrical engineer
Inżynier energetyk
start learning
Power engineer
Izolator
start learning
Insulator
Jednostka wytwórcza
start learning
Generating unit
Jednostka wytwórcza centralnie dysponowana (JWCD)
start learning
Centrally Dispatched Generating Unit
Jednostka wytwórcza centralnie koordynowana (JWCK)
start learning
Centrally Coordinated Generating Unit
Jednostka wytwórcza nie będąca jednostką wytwórczą centralnie dysponowaną (nJWCD)
start learning
Non-Centrally Dispatched Generating Unit
Kocioł
start learning
Boiler
Kogeneracja
start learning
Co-generation
Koksownia
start learning
Coking plant
Kompensacja
start learning
Compensation
Kondensator elektroenergetyczny
start learning
Power capacitor
Kondensator
start learning
Capacitor
Konwencjonalna jednostka wytwórcza
start learning
Conventional generating unit
Kopalnia
start learning
Mine
Krajowy System Elektroenergetyczny
start learning
Polish Power System
Krzywa obciążenia
start learning
Load curve
Linia dwutorowa
start learning
Double circuit line
Linia elektroenergetyczna
start learning
Electrical supply line/power line
Linia jednofazowa
start learning
Monophase electric line
Linia napowietrzna
start learning
Overhead line
Linia prądu stałego
start learning
Direct-current line
Linia przesyłowa
start learning
Transmission line
Linia wielofazowa
start learning
Polyphase electric line
Linia wielotorowa
start learning
Multiple line
Maksymalne zapotrzebowanie na moc
start learning
Peak load
Miejsce dostarczania energii
start learning
Energy delivery point
Miejsce przyłączenia
start learning
Connection point
Moc
start learning
Power
Moc dyspozycyjna
start learning
Available capacity
Moc szczytowa
start learning
Peak power
Moc zainstalowana
start learning
Rated capacity
Modernizacja
start learning
Modernization
Najwyższe napięcie (NN)
start learning
Extra High Voltage (EHV)
Napięcie
start learning
Voltage
Napięcie znamionowe
start learning
Rated voltage
Niezawodność systemu
start learning
System reliability
Obciążenie systemu elektroenergetycznego
start learning
Power System Load
Odbiorca energii
start learning
Energy consumer
Odbiorca uprawniony
start learning
Eligible customer
Odchylenia napięcia
start learning
Voltage deviation
Odłącznik
start learning
Disconnecting switch
Odnawialne źródła energii
start learning
Renewable energy sources
Ograniczenie sieciowe
start learning
Congestion
Ograniczenie w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
start learning
Energy supply and off-take curtailments
Operator handlowo-techniczny (OHT)
start learning
Trade-Technical Operator
Operator handlowy (OH)
start learning
Trade Operator
Operator pomiarów (OP)
start learning
Metering Operator
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
start learning
Distribution System Operator (DSO)
Operator Systemu Przesyłowego (elektroenergetycznego) (OSP)
start learning
Transmission System Operator (TSO)
Połączenia międzysystemowe
start learning
Cross-border interconnections
Połączenie międzysystemowe
start learning
Interconnector
Pomiar
start learning
Measurement
Prąd czynny
start learning
Active current
Prąd elektryczny
start learning
Electric current
Prąd przemienny
start learning
Alterneting current
Przepływ mocy
start learning
Power flow
Przepustowość linii
start learning
Line's transmission capacity
Przesyłanie
start learning
Transmission
Przetarg
start learning
Auction
Przewodnik
start learning
Conductor
Przyłącze
start learning
Connection
Punkt pomiarowy
start learning
Metering point
Rezerwa mocy
start learning
Power reserve
Rozdzielnia
start learning
Switching station
Rozłącznik
start learning
Evolving switch
Rozruch
start learning
Starting
Rynek bilansujący
start learning
Balancing market
Rynek energii elektrycznej
start learning
Electricity market
Schładzanie elektrowni jądrowej
start learning
Plant cooldown
Schładzanie pary
start learning
Attemperation of steam
Separator
start learning
Separator
Separator elektromagnetyczny
start learning
Electromagnetic separator
Sieć dystrybucyjna
start learning
Distribution network
Sieć elektroenergetyczna
start learning
Electrical power network
Sieć przesyłowa
start learning
Transmission grid
Sieć wysokiego napięcia
start learning
Hihg-voltage system
Sieć zamknięta
start learning
Meshed grid
Sieć zasilająca
start learning
Supply network
Siła wyższa
start learning
Force Majeure
Słup
start learning
Tower
Stacja elektroenergetyczna
start learning
Power station/Substation
Stan zagrożenia KSE
start learning
Emergency of the Polish Power System
System elektroenergetyczny
start learning
Power system
System przesyłowy
start learning
Transmission system
Taryfa
start learning
Tariff
Transformator
start learning
Transformer
Turbina
start learning
Turbine
Układ pomiarowo-rozliczeniowy
start learning
Metering and settlement system
Układ pomiarowy
start learning
Metering system
Urząd Regulacji Energetyki
start learning
The Energy Regulatory Office
Usługi pomocnicze
start learning
Ancillary services
Usługi sieciowe
start learning
Network services
Użytkownik systemu
start learning
System user
Wahania napięcia
start learning
Voltage oscillation
Węgiel brunatny
start learning
Brown coal, Lignite
Węgiel kamienny
start learning
Black coal, Hard coal
Wielki odbiorca
start learning
Large customer
Wstawka prądu stałego
start learning
Back-to-back converter
Wyłącznik
start learning
Circuit breaker
Wymiana międzysystemowa
start learning
Cross-border electricity exchange
Wytwarzanie
start learning
Generation
Wytwarzanie rozproszone
start learning
Distributed generation
Wytwórca
start learning
Producer
Zakłócenie
start learning
Disturbance
Zapotrzebowanie energii
start learning
Power demand
Zapotrzebowanie szczytowe mocy
start learning
Maximum power demand
Zdolności przesyłowe
start learning
Transmission capacity
Zdolność wydobywcza
start learning
Winding efficiency
energia odnawialna
start learning
renewable energy
zasoby naturalne
start learning
natural resources
światło słoneczne
start learning
sunlight
pływy
start learning
tides
ogrzewanie geotermalne
start learning
geothermal heat
biomasa
start learning
biomass
spalanie drewna
start learning
wood-burning
hydroelektryczność
start learning
hydroelectricity
ogrzewanie słoneczne
start learning
solar heating
przyczynić się
start learning
contribute
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
energia wiatrowa
start learning
wind power
energia słoneczna
start learning
solar power
prawodawstwo
start learning
legislation
zachęty
start learning
incentives
komercjalizacja
start learning
commercialisation
wspinać się
start learning
climb
ropa naftowa
start learning
oil
paliwo
start learning
fuel
emisja
start learning
emission
zredukować
start learning
cut
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
globalne ocieplenie
start learning
global warming
kapitał inwestycyjny
start learning
investment capital
światowy
start learning
worldwide
moc zainstalowana
start learning
installed capacity
produkcja przemysłowa
start learning
manufacturing output
fotowoltaiczny
start learning
photovoltaic
elektrownia
start learning
power station
paliwo etanolowe
start learning
ethanol fuel
trzcina cukrowa
start learning
sugar cane
paliwo samochodowe
start learning
automotive fuel
poza siecią wysokiego napięcia
start learning
off-grid
wiejski
start learning
rural
odległy
start learning
remote
gospodarstwo domowe
start learning
household
wskaźnik własności
start learning
ownership rate

You must sign in to write a comment