moje slowka

 0    224 flashcards    Malinowebzy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umiejetnosc
start learning
ability
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
start learning
He’s got the ability to explain things clearly.
być w stanie coś zrobić, móc
start learning
be able to do something
Na pewno będę mógł przyjść.
start learning
I’m sure I’ll be able to come.
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
start learning
A lot has happened in my absence.
według, zgodnie z
start learning
according
Wszystko poszło zgodnie z planem.
start learning
Everything went according to plan.
oskarżać
start learning
accuse
Oskarżyła go o kłamstwo.
start learning
She accused him of lying.
Musimy działać szybko.
start learning
We must act quickly.
Widziałem nowy dodatek do gazety.
start learning
I’ve seen a new addition to the newspaper.
podziwiać
start learning
admire
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
start learning
He admires his French teacher.
przyznawać
start learning
admit
Przyznaję, że się myliłem.
start learning
I admit I was wrong.
Nastąpił szybki postęp w technice.
start learning
There have been rapid advances in technology.
sprawa
start learning
affair
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
Don’t interfere with their affairs.
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
start learning
I went to England with the aim of improving my English.
pozwalać
start learning
allow
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić z domu?
start learning
Do your parents allow you to go out alone?
wzdłuż
start learning
along
chociaż
start learning
although
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
start learning
My daughter went to school although she was ill.
wśród
start learning
among
suma, kwota
start learning
amount
kąt
start learning
angle
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
start learning
In a square all angles are right angles.
ogłaszać
start learning
announce
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
start learning
They announced they were going to get married.
drażnić, irytować
start learning
annoy
właściwy, odpowiedni
start learning
appropriate
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
start learning
These shoes aren’t appropriate for hiking.
zawstydzony
start learning
ashamed
Powinieneś się wstydzić!
start learning
You should be ashamed of yourself! i
próba; próbować, usiłować
start learning
attempt
Jej ostatnia próba była udana.
start learning
Her last attempt was successful.
przyciągać
start learning
attract
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
start learning
This resort attracts a lot of tourists.
wstecz, do tyłu
start learning
backwards
Mój wujek ma gęstą brodę.
start learning
My uncle has a thick beard.
obok, przy
start learning
beside
Chodź i usiądź przy mnie.
start learning
Come and sit beside me.
poza tym, ponadto
start learning
besides
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
start learning
Besides, I don’t like crowded places.
poza
start learning
beyond
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
start learning
Don’t go beyond the town.
wiązać
start learning
bind
Porywacze związali mu ręce.
start learning
The hijackers bound his hands.
gorzki
start learning
bitter
but; bagażnik
start learning
boot
kabel
start learning
cable
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
start learning
Everybody should care about the environment.
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
start learning
In a case like this we need to be careful.
przyczyna; powodować
start learning
cause
Nie znamy przyczyny wypadku.
start learning
We don’t know the cause of the accident.
pewien, jakiś; pewny
start learning
certain
Jestem pewien, że to była ona.
start learning
I am certain that it was her.
z pewnością
start learning
certainly
łańcuch
start learning
chain
ścigać, gonić
start learning
chase
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
start learning
He claimed compensation for his injuries.
urzędnik
start learning
clerk
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
start learning
The boat sank near the coast.
Rzućmy monetą.
start learning
Let’s toss a coin.
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.
start learning
I combed my hair before I opened the door.
łączyć
start learning
combine
Porównaj te dwie ilustracje.
start learning
Compare the two illustrations.
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
start learning
To have a better comparison we need to have more information.
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
start learning
concern
zainteresowany; zmartwiony
start learning
concerned
Martwię się o niego.
start learning
I’m concerned about him.
rozważać
start learning
consider
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
start learning
You must consider all possibilities.
składać się
start learning
consist
Książka składa się z czterech rozdziałów.
start learning
The book consists of four chapters
zawierać
start learning
contain
List zawierał ważne informacje.
start learning
The letter contained important information.
Zboże kołysało się na wietrze.
start learning
The corn was swaying in the wind.
odwaga
start learning
courage
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
start learning
Alex got up the courage to go in.
Nie bądź tchórzem.
start learning
Don’t be a coward
załoga
start learning
crew
Zbrodnia nie popłaca.
start learning
Crime doesn’t pay.
plon, zbiór
start learning
crop
ciekawy; wścibski
start learning
curious
prąd; bieżący, aktualny, obecny
start learning
current
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
start learning
I’m currently working on a big project.
Zasuń zasłony.
start learning
Draw the curtains.
zwyczaj
start learning
custom
To stary polski zwyczaj.
start learning
It’s an old Polish custom.
Nie odważyłem się tego zrobić.
start learning
I didn’t dare to do it.
dług
start learning
debt
Oni są w długach.
start learning
They are in debt.
Próbowała bronić się sama.
start learning
She tried to defend herself.
opóźniać, odwlekać
start learning
delay
żądać
start learning
demand
Żądam wyjaśnienia.
start learning
I demand an explanation.
zaprzeczać
start learning
deny
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.
start learning
He denied stealing the money.
pragnienie, chęć; pragnąć
start learning
desire
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.
start learning
I have a strong desire to make a trip around the world.
pomimo
start learning
despite
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
start learning
He went out despite the rain.
określać, ustalać
start learning
determine
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.
start learning
The detailed investigation will determine what really happened.
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
start learning
We will certainly visit you in the not distant future.
dzielić
start learning
divide
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
start learning
Mum divided the cake into three equal parts.
wątpliwość
start learning
doubt
Nie ma co do tego wątpliwości.
start learning
There’s no doubt about it.
planowy, oczekiwany
start learning
due
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
start learning
What time is the train due?
nudny
start learning
dull
chętny
start learning
eager
Ona jest chętna, by nam pomóc.
start learning
She is eager to help us.
Jaki miało to wpływ na sytuację?
start learning
What effect did that have on the situation?
wysiłek
start learning
effort
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.
start learning
I put a lot of effort into that essay.
albo
start learning
either
umożliwiać
start learning
enable
zachęcać
start learning
encourage
zapewniać
start learning
ensure
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.
start learning
I can ensure you that all is well.
cały
start learning
entire
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
start learning
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
ustanawiać; zakładać
start learning
establish
oprócz
start learning
except
istnieć
start learning
exist
przedłużać; rozszerzać
start learning
extend
Straciłem wiarę w niego.
start learning
I’ve lost faith in him.
Rozpuszczają fałszywe pogłoski
start learning
They spread false rumours.
Proszę zapiąć pasy.
start learning
Please fasten your seat belts.
Trząsł się ze strachu.
start learning
He was trembling with fear.
Ma ładne rysy twarzy.
start learning
She has fine features.
facet
start learning
fellow
powódź
start learning
flood
głupiec, głupek
start learning
fool
Ale ze mnie głupiec!
start learning
What a fool I am!
Zabraniam ci iść na to przyjęcie.
start learning
I forbid you to go to that party.
Zmusił mnie, bym powiedział mu prawdę.
start learning
He forced me to tell him the truth.
To duży krok naprzód.
start learning
This is a big step forward.
zakładać, tworzyć
start learning
found
Firma została założona w 2004 roku.
start learning
The company was founded in 2004.
Konstytucja gwarantuje wolność wypowiedzi.
start learning
The constitution guarantees the freedom of speech.
Przestraszyłeś mnie!
start learning
You frightened me!
Spodziewane są dalsze opóźnienia.
start learning
Further delays are expected.
zbierać (się)
start learning
gather
Jestem ci bardzo wdzięczny.
start learning
I’m very grateful to you.
grób
start learning
grave
Niska inflacja przyspiesza wzrost ekonomiczny kraju.
start learning
Low inflation accelerates the economic growth of the country.
Wyjął chusteczkę z kieszeni i podał jej
start learning
He took a handkerchief from his pocket and gave it to her.
ledwie, z trudem
start learning
hardly
On nie skrzywdziłby muchy.
start learning
He wouldn’t harm a fly
Jest średniego wzrostu.
start learning
She’s of average height.
wzgórze
start learning
hill
Wynajęliśmy samochód na weekend.
start learning
We hired a car for the weekend.
natychmiastowy
start learning
immediate
Chcę się natychmiast z nim widzieć.
start learning
I want to see him immediately.
To sprawa o wielkim znaczeniu.
start learning
It’s a matter of great importance.
Musisz zgłosić swój dochód na tym formularzu.
start learning
You must declare your income on this form.
Liczba użytkowników rośnie.
start learning
The number of users is increasing.
istotnie; rzeczywiście
start learning
indeed
Ona ma duży wpływ na swojego brata.
start learning
She has a lot of influence on her brother.
Doznał w wypadku poważnych obrażeń.
start learning
He sustained serious injuries in the accident.
przykład
start learning
instance
Na przykład, spójrz na to.
start learning
Look at this, for instance.
chwila; natychmiastowy, błyskawiczny; rozpuszczalny, w proszku
start learning
instant
zamiast
start learning
instead
Lepiej ubezpiecz swój samochód.
start learning
You’d better insure your car.
zamierzać
start learning
intend
To wymaga wiele wysiłku.
start learning
It involves a lot of effort.
To ważna sprawa/kwestia.
start learning
It’s an important issue.
sprawiedliwość
start learning
justice
Nie ma sprawiedliwości na świecie!
start learning
There’s no justice in this world!
bardzo zainteresowany, zapalony
start learning
keen
On jest bardzo zainteresowany sztukami walki.
start learning
He’s keen on martial arts.
Nie mogę zgiąć kolana.
start learning
I can’t bend my knee.
brak; brakować
start learning
lack
Brak jej pewności siebie.
start learning
She lacks confidence.
pochylać się, opierać (się); chudy
start learning
lean
pożyczać (komuś)
start learning
lend
prawdopodobny
start learning
likely
Prawdopodobnie będzie padać.
start learning
It’s likely to rain.
bagaż
start learning
luggage
szalony, wściekły
start learning
mad
I can manage myself.
start learning
I can manage myself.
sposób
start learning
manner
W jaki sposób to robisz?
start learning
In what manner do you do it?
Co znaczy to wyrażenie?
start learning
What does this expression mean?
wzmianka; wspominać
start learning
mention
Maszyna została puszczona w ruch.
start learning
The machine was put in motion
Tajemnica nie została nigdy rozwiązana.
start learning
The mystery was never solved.
Zetrzyj błoto ze swoich butów.
start learning
Wipe the mud off your shoes.
pobliski, w pobliżu
start learning
nearby
przestrzegać; być posłusznym
start learning
obey
obtain
start learning
uzyskać, zdobyć
To oczywiste, że ona go nie chce.
start learning
It’s obvious that she doesn’t want him.
przeciwstawiać się, sprzeciwać się
start learning
oppose
otherwise
start learning
otherwise
być winnym; zawdzięczać
start learning
owe
Jestem mu winien pięćdziesiąt funtów.
start learning
I owe him fifty pounds.
Jej twarz była blada jak śmierć.
start learning
Her face was pale as death.
Połóż boczek na patelnię.
start learning
Put the bacon in the pan.
Nie mam szczególnego powodu.
start learning
I have no particular reason.
przejście, fragment
start learning
passage
wzór, schemat
start learning
pattern
Operację wykonywał dr Jones.
start learning
The operation was performed by Dr Jones.
Czy muszę prosić o pozwolenie?
start learning
Do I have to ask permission?
przekonywać
start learning
persuade
Szkoda, że nie możesz przyjść.
start learning
It’s a pity you can’t come.
gładki; zwyczajny, prosty
start learning
plain
Nalała wody do szklanki.
start learning
She poured water into the glass.
chwalić, pochwała
start learning
praise
Pochwalili nas za naszą ciężką pracę.
start learning
They praised us for our hard work.
duma
start learning
pride
Jak się wymawia to słowo?
start learning
How do you pronounce this word?
On proponuje nowe podejście.
start learning
He’s proposing a new approach.
Dostarczają ofiarom katastrofy żywność i wodę.
start learning
They provide disaster victims with food and water.
pod warunkiem, że
start learning
provided
Wykona tę pracę pod warunkiem, że jej zapłacą.
start learning
She’ll do the work provided they pay her.
cel, zamiar
start learning
purpose
Jaki jest cel spotkania?
start learning
What is the purpose of the meeting?
kłótnia; kłócić się
start learning
quarrel

You must sign in to write a comment