Moja lekcja 4

 0    102 flashcards    weronikab1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rządzić się
Ona była jedną z tych która najbardziej się rządziła ze wszystkich.
start learning
to lay down the law
pejoartywne określenie
She was the one who laid down the law the most.
oddać własne życie (za kogoś)
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swojej oddaje za przyjaciół swoich.” (J 15, 13).
start learning
to lay down one's life (for)
to die as a result of doing something good for other people
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
śledztwo
start learning
inquest
A 15-year-old boy was found hanged after claims he may have had sex with a fellow pupil at his school, an inquest heard.
zakuwać
Musze wkuć frazale na jutrzejszy test
start learning
swot up sth
I've got to swot up phrasal verbs for tomorrow's test.
zachęcić kogoś do czegoś
Moja siostra naprawdę zachęciła mnie do poezji
start learning
turned sb on to
My sister really turned me on to poetry
nie do naprawienia, nieodwracalny
Jego mózg został uszkodzony nieodwracalnie.
start learning
irremediable
His brain has suffered irremediable harm.
podłączać się, wpychać się
Nie pochwalam jego wpychanie się do na naszej rozmowy.
start learning
muscle in
I didn't appreciate her muscling in on our conversation.
tarcie
Ogólna efektywność maszyny jest wyższa z powodu niższego tarcia.
start learning
friction
The overall efficiency of the machine is higher because there is less friction.
odraczać
Firma odroczy płatność na czas obojętnie jaki potrzebujesz.
start learning
defer
The company will defer payment for whatever length of time you require.
poddawać się (czyjejś woli), ustępować (komuś)
Ustąpie Panu Waltersowi w tej spraiwe. Dzieci poddały się woli ojca.
start learning
defer to
I will defer to Mr Walters on this point. Children deferred to their father's wishes
obdarowanie, dar, donacja
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji (EED) został stworzony po to by wspierać i zachęcać do demokratyzacji.
start learning
endowment
The European Endowment for Democracy (EED) has been created to foster and encourage democratisation.
wychowywać, wspierać
start learning
foster
nagany, karcić, nicznej
Nauczyciel zganił go za dąsanie się.
start learning
reprimand
The teacher reprimanded him for sulking.
rażący
W koszykówce "flagrant foull" jest bardzo poważnym personalnym faulem. To jest kolejny przykład rażącego naurszenia zawieszenia broni
start learning
flagrant
In basketball, a flagrant foul is a serious personal foul. It is yet another example of a flagrant breach of the ceasefire
kłęby (dymu), falować, kłębić się
Płomienie oświetlały kłęby dymu.
start learning
billows
The flames illuminated billows of smoke.
przerodzić się, przeradzać się w coś większego, znaczniejszego
Ich sprzeczka przerodziła się w wielką awanturę
start learning
billow
Their quarrel billowed into a full-scale argument.
zaopatrzyć się
Mieszkańcom doradzony by zrobili zapasy jedzenie wody i leków.
start learning
stock up
The residents were advised to stock up on food, water and medicine.
usterka
Szkolenie nie mogło się obejść bez jakiejś usterki.
start learning
glitch
The training could not go on without some sort of glitch.
nietknięty
Walczą by utrzymać wioskę nietkniętą
start learning
intact
They are fighting to keep village life intact.
opad radioaktywny
lso nuclear fallout from Chernobyl affected EU states.
start learning
fallout
Opad promieniotwórczy z Czarnobyla także objął swym oddziaływaniem państwa UE.
wchodzą w zakres
Dyskryminacja indywidualnych osób wchodzi w zakres walki z dyskryminacją, do której zostaliśmy powołani.
start learning
fall within scope
Personal discrimination falls within the scope of our fight against discrimination.
odpowiedniość, stosowność
start learning
Applicability
Zgodność
start learning
conformance
przynależność, dodatek
start learning
appurtenance
Appurtenances is a term for what belongs to and goes with something else, with the appurtenance being less significant than what it belongs to.
z przerwami, niereguralnie
start learning
intermittently
ociasionally, irregulary
głównie
Nie życie ale dobre życie jest głównie doceniane
start learning
chiefly
mainly
Not life but good life is to be chiefly valued
przepisać, nakładać, określać
start learning
prescribe
miedza, udarmenić, zniweczyć
nieudane lądowanie
start learning
balk
balked landing
pobocze, (ramię, bark)
start learning
shoulder
wyprowadzać za drzwi, odprowadzać kogoś
Czy mógłbyś odprowadzić Panią Nester?
start learning
show out
Will you show Miss Nester out please?
łagodzić
start learning
mitigate
sztaba złota
start learning
ingot
gold ingot
rygiel, pręt,
start learning
bar
równy (z czymś), wyrównany, będący na tym samym poziomie
materiał podłogowy jest równo z dywanem dlatego więc ludzi na pewno się nie przewrócą
start learning
flush
flooring is flush with the carpet so people won't trip.
wywoływać (wymioty, poród, uczucie)
start learning
induce
zawiadamiać, powiadamiać służby ratownicze
start learning
notify
nagły, gwałtowny
start learning
abrupt
współczynnik
start learning
coefficient
coefficient of lift/friction, drag coefficient
wylądować przed pasem startowym
start learning
undershoot
krótkie kalesony
start learning
undershorts
bez względu na; jednak, mimo wszystko
Niezależnie od niskiej ceny, nie kupiłbym tego. Poszliśmy na plażę, mimo deszczu.
start learning
notwithstanding
Notwithstanding the low price, I wouldn't buy it. We went to the beach, the rain notwithstanding.
rozrastanie się miasta (w sposób nadmierny i/lub niekontrolowany)
Niekontrolowany rozwój miast lub terenów podmiejskich opisuje ekspansję populacji ludzkiej z dala od głównych obszarów miejskich do terenów wiejskich i odległych.
start learning
urban sprawl
Urban sprawl or suburban sprawl describes the expansion of human populations away from central urban areas into previously remote and rural area
rozwalać się, rozciągać się
Mark rozwalił się na kanapie.
start learning
sprawl
Mark sprawled on the couch.
rusztowanie
Ogien rozprzestrzenił się z tektur na drewniane rusztowanie otaczając konstrukcje mostu.
start learning
scaffolding
The fire spread from the boards onto a wooden scaffolding surrounding the bridge’s construction.
pochłaniać, zalewać, ogarniać
Płomienie objęły stodołę w zastarszającym tempie.
start learning
engulf
Flames engufled the barnat a terrifying pace
szerzyć się lotem błyskawicy/w zastraszającym tempie
start learning
to spread like wildfire
przejazd, główna arteria komunikacyjna
Mieszkam tuż obok jednej z tras przelotowych przez Los Angeles, więc moja przecznica jest dość logicznym początkiem dla wszelkiego rodzaju domokrążców.
start learning
thoroughfare
Now, I just live off a main thoroughfare in Los Angeles, and my block is -- well, it's a natural beginning for people who are peddling things door to door.
handlować towarami nielegalnymi lub złej jakości, uprawiać handel domokrążny
Za gówniarza utrzymywał sie z handlu narkotykami.
start learning
peddle
As a youngster he made his living by peddling drugs.
zapał
Anna oddała sie jeździe na skuterze z wielkim zapałem
start learning
gusto
Anna throws herself into the riding bike with great gusto
samozaparcie, wyrzeczenie się (przyjemności)
Wielu Polaków nie jest zbyt surowa jeśli chodzi o traktowanie 6 tygodniowego Postu jako okresu wyrzeczeń.
start learning
self-denial
Many Poles are not overly strict today about observing Lent's six-week period of self-denial.
posypać
Posypała swój placek cukrem pudrem
start learning
dust with
She dusted her cake with icing-powder
nadrzędny, najważniejszy, główny, najwyższy
Dlatego też kapitalne znaczenie dla Europy ma współpraca międzynarodowa.
start learning
paramount
Therefore, international cooperation is of paramount importance to Europe.
biczować
start learning
flog
przebrać się, odstrzelić się, odpicować się
Przebrał się za Czerwonego Indianina...
start learning
rig out
He had rigged himself out as a Red Indian...
psota/ oszustwo, fałszerstwo/
Nie jest to jedyny sposób manipulacji danymi
start learning
rig
That's not the only way you can rig your data.
jak nowy, zdrtrów jak ryba
Przed występem, zgadzali się we wszystkim.
start learning
as right as rain
By showtime, they were right as rain.
to ciekawe, sama w sobie
Wiedżmin jest stam w sobie ciekawy.
start learning
it's interesting in its own right
Witcher it's interesting game in its own right
w zagrożeniu, zagrożony
Tysiące istnień będzie zagrożone, jeśli pomoc nie dotrze do miasta wkrótce.
start learning
at stake
Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon.
Jaka jest stawka?
start learning
What is at stake?
czerstwy chleb
start learning
stale bread
nieświeże jedzenie
start learning
stale food
zużyte/stęchłę powietrze
start learning
stale air
zwietrzałe piwo / cola / woda gaz
start learning
stale beer/coke/gas water
kominiarz
start learning
chimney sweeper
minus, negatywna strona
Zaskakująca strona bycia ekstremalnie pięknym/wspaniałym
start learning
downside
The surprising downsides of being drop dead gorgeous
za wysokie progi
start learning
it's out of my league
umartwienie, potworne zawsztydzenie
start learning
mortification
za kark
start learning
by the scruff of the neck
uśmiech
start learning
smirk
ozdobny
start learning
dashing
Bezczelny
start learning
Cheeky
oczarowany
start learning
smitten
supeł, węzeł
start learning
kink
uporać się z problemami
Wciąż próbujemy uporać się z problemami procesu produkcyjnego.
start learning
work out the kinks
We're still trying to work out the kinks in our manufacturing process.
dostroić, dostrajać (np. sprzęt, gospodarkę)
Może zająć kolejne 6 miesięcy dostrajanie naszego procesu produkcyjnego.
start learning
fine-tune
It could take another six months to fine-tune our manufacturing process
Żadnego ale. Żadnych wymówek.
start learning
No ifs, ands or buts
zostawić sobie niewystarczająco czasu
Jerry obiecał klientowi że przetransportuje sprzęt przed końcem tygodnia. Nie wykonaliśmy montażu. Myślę, że zostawiliśmy sobie nie wystarczająco czasu.
start learning
cut it close/fine
Jerry promised his customer he'd ship out the farm equipment by the end of the week. Since we haven't assembled it yet, I think that's cutting it close.
zejście na ziemię
Myślę, że kilku ludzi powinno zejść na ziemię.
start learning
reality check
I think a few people need to take a reality check.
podjąć działania, podejść do tablicy
inne użycie: to take action
Nasza kultura musi zachęcać mężczyzn do brania odpowiedzialności za tę sferę.
start learning
to step up to the plate
informal plate to baza basebolowa
Our culture needs to encourage men to step up to the plate.
pracować do końca (do ostatniej minuty)
start learning
work down to the wire
zrobić wszystko co konieczne
Uczynimy wszystko, co konieczne, by stworzyć miejsca pracy i zapewnić konieczny nam wzrost.
start learning
do whatever it takes
We will do whatever it takes to create the jobs and the growth we need.
w ostatecznym rozrachunku
Jednakże w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialność spoczywa na szczeblu krajowym.
start learning
at the end of the day
At the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
bezstronność
Turcja nie podjęła też kroków w celu wzmocnienia bezstronności instytucji sądowniczych.
start learning
impartiality
Turkey has not taken steps either to strengthen the impartiality of judicial institutions.
wyrównanie, ustawienie
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu. to jest źle ustawione (względem +gen)
start learning
alignment
You can also adjust the dimensions and alignment of an object. it's out of alignment (with)
równy (z czymś), wyrównany, będący na tym samym poziomie
Cyngiel został obcięty równo z powierzchnią zamka.
start learning
flush
The trigger had been sawn off flush with the surface of the breech.
ubierać w spodenki/odtylcowy/zamek, tylec, komora (w broni)/poród pośladkowy
Zaplombować tylną komorę!
start learning
breech
Sealing the breech!
Lewicowy
Lewicowa waga ciężka wycofała się z prezydenckiego wyścigu
start learning
Leftist
Leftist heavyweight bows out of presidential race
wycofać się, wycofywać się (np. z konkursu)
Kalisz wycofał się z prezydenckiego wyścigu
start learning
bow out
Kaliszt bows out of presidential race
proszę nic nie naklejać (na powierzchnie)
start learning
post no bills
ogłaszać, afiszować, ewidencjonować
Pierwsza tura prezydenckich wyborów została ogłoszona na 10 maja
start learning
bill
The first round of the presidential election is billed for 10 May
podtrzymywać
start learning
uphold
chłopczyca
start learning
tomboy
Tandeta, bzdura, nonsens, ściema
start learning
Baloney
dyrdymały
start learning
phony baloney
Fortuna sprzyja odważnym
start learning
Fortune favors the bold
The motto of the station was "Fortune Favours the Bold".
odrzucać, odtrącać
start learning
spurn
wyczyny za pasem
start learning
feats under his belt
w miejsce
start learning
in lieu of
uniewinniony, oczyszczony z zarzutów
start learning
exonerated
odkryła
start learning
unearthed
surowość/ trudności gospodarcze
start learning
austerity
karawan
start learning
hearse

You must sign in to write a comment