Module 4 - Word formation (p. 60 & p. 40)

 0    172 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zabawiać
start learning
amuse
zabawny
start learning
amusing
zabawiać - zabawne
start learning
amuse - amusing
upadek
start learning
collapse
składany
start learning
collapsible
Upadek - składany
start learning
collapse - collapsible
zależeć
start learning
depend
zależny
start learning
dependent
zależy - zależne
start learning
depend - dependent
różnić się
start learning
differ
inny / różny
start learning
different
różnią - różne
start learning
differ - different
wahać się
start learning
hesitate
niezdecydowany
start learning
hesitant
wahać się - niezdecydowani
start learning
hesitate - hesitant
wpływ
start learning
influence
wpływowy
start learning
influential
Wpływ - wpływowy
start learning
influence - influential
proszę - przyjemne
start learning
please - pleasant
ucieszyć
start learning
please
przyjemny
start learning
pleasant
produkować
start learning
produce
produktywny
start learning
productive
produkować - produktywne
start learning
produce - productive
umiłowanie / uczucia
start learning
affection
kochający
start learning
affectionate
uczucia - kochający
start learning
affection - affectionate
agresja
start learning
aggresion
agresywne
start learning
aggresive
agresja - agresywni
start learning
aggresion - aggresive
niebezpieczeństwo - niebezpieczne
start learning
danger - dangerous
Energia - energiczny
start learning
energy - energetic
zazdrość
start learning
envy
zazdrosny
start learning
envious
Zazdrość - zazdrosny
start learning
envy - envious
zabawy - śmieszne
start learning
fun - funny
Historia - historyczny
start learning
history - historic/historical
historyczny (w odniesieniu do historii)
of or concerning history; concerning past events.
start learning
historical
the historical background to such studies
historyczny (w sensie sławne)
famous or important in history, or potentially so
start learning
historic
we are standing on a historic site
nadzieja - beznadziejna
start learning
hope - hopeless
beznadziejny
start learning
hopeless
pełen nadziei
start learning
hopeful
Sukces - udane
start learning
success - successful
Amuse - rozrywki
start learning
amuse - amusement
rozrywka
start learning
amusement
konfrontować - konfrontacja
start learning
confront - confrontation
podjąć decyzję - decyzja
start learning
decide - decision
bronić- obrona
start learning
defend - defence
odkryć - odkrycie
start learning
discover - discovery
uczestniczyć
start learning
participate
uczestniczyć - uczestnictwo
start learning
participate - participation
upierać się - oporność
start learning
persist - persistance
ucieszyć się - przyjemność
start learning
please - pleasure
chronić - bezpieczeństwo
start learning
save - safety
dokładny
start learning
accurate
dokładność
start learning
accuracy
Dokładność - dokładna
start learning
accuracy - accurate
okrutny - okrucieństwo
start learning
cruel - cruelty
pewni - zaufanie
start learning
confident - confidence
zróżnicowane/różnorodne - przekierowanie
start learning
diverse - diversion
różnorodny
start learning
diverse
szczęśliwy - szczęście
start learning
happy - happiness
zazdrosna - zazdrość
start learning
jealous - jealousy
samotne - samotność
start learning
lonely - loneliness
popularne - Popularność
start learning
popular - popularity
tolerancyjny - tolerancja
start learning
tolerant - tolerance
piękno - piękna
start learning
beauty - beautiful
głębokie - pogłębiać
start learning
deep - deepen
Ogólnie - generalizować
start learning
general - generalise
prawne - zalegalizować
start learning
legal - legalise
popularne - popularyzować
start learning
popular - popularise
siła
start learning
strength
Siła - wzmacniać
start learning
strength - strengthen
Szeroka - poszerzać
start learning
wide - widen
poszerzać
start learning
widen
przyjemny
start learning
pleasurable
wybierać - wybór
start learning
choose - choice
umierać - śmierć
start learning
die - death
lecieć - lot
start learning
fly - flight
wysoka - wysokość
start learning
high - height
długi - długość
start learning
long - length
silny - wytrzymałość
start learning
strong - strength
osiągnąć sukces - sukces
start learning
succeed - success
powiększać
start learning
enlarge
koprodukcja
start learning
co-production
zaległy
start learning
underpaid
różnica
start learning
difference
wytrwałość
start learning
persistence
zaufanie
start learning
confidence
wygląd
start learning
appearance
wydajność
start learning
performance
korespondencja
start learning
correspondence
zależność
start learning
dependence
pomoc
start learning
assistance
egzystencja
start learning
existance
preferencja
start learning
preference
wiarygodne
start learning
believable
obronić
start learning
defensible
godny podziwu
start learning
adorable
odwracalny
start learning
reversible
łamliwy
start learning
breakable
elastyczny
start learning
flexible
nastawny
start learning
adjustable
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej jako bezpieczny od czynnika nieludzkiego)
start learning
safe - unsafe
bezpieczny - niebezpieczny (bardziej wodniesieniu bezpieczny od czynnika ludzkiego)
start learning
secure - insecure
przewidywalne - nieprzewidywalny
start learning
predictable - unpredictable
dobrze - źle
start learning
well - unwell
zdolny - niezdolny
start learning
capable - incapable
formalna - nieformalna
start learning
formal - informal
odpowiednie - niewystarczające
start learning
adequate - inadequate
odpowiedzialny - nieodpowiedzialne
start learning
responsible - irresponsible
istotne - bez znaczenia
start learning
relevant - irrelevant
realistyczne - nierealistyczne
start learning
realistic - unrealistic
racjonalne - irracjonalne
start learning
rational - irrational
cierpliwy - niecierpliwi
start learning
patient - impatient
przyjemne -nieprzyjemne
start learning
pleasant - unpleasant
prawdopodobne - nieprawdopodobne
start learning
probable - improbable
dojrzałe - niedojrzałe
start learning
mature - immature
legalne - nielegalne
start learning
legal - illegal
logiczne - nielogiczne
start learning
logical - illogical
literat - analfabeci
start learning
literate - illiterate
szczęście - nieszczęście
start learning
lucky - unlucky
generalizować
start learning
generalise
uogólnienie
start learning
generalization
ogólnie
start learning
generally
ogólniki
start learning
generalities
przeznaczony
start learning
intended
zamiar
start learning
intention
nieumyślny
start learning
unintentional
celowo
start learning
intentionally
potężny
start learning
powerful
bezsilny
start learning
powerless
upoważniać
start learning
empower
mocarnie
start learning
powerfully
oryginalny
start learning
original
Początki
start learning
origins
oryginalność
start learning
originality
pierwotnie
start learning
originally
banalny
start learning
unoriginal
przyjemność
start learning
pleasure
miły / miła / przyjemne
start learning
pleasant / pleasing / pleasurable
niezadowolony
start learning
displeased
różny
start learning
various
urozmaicony
start learning
varied
zmienna
start learning
variable
warianty
start learning
variants
różnej
start learning
varying
odmiana
start learning
variety
różnorodnie
start learning
variously
narażone na
start learning
expose to
Each child is exposed to a unique set of experiences
Każde dziecko jest narażone na unikalny zestaw doświadczeń
start learning
Each child is exposed to a unique set of experiences
pozostawać (być) pod wpływem
start learning
influenced by
Children are influenced by people from outside the family
Dzieci są pod wpływem osób spoza rodziny
start learning
Children are influenced by people from outside the family
miłość rodzicielska
start learning
parental love
rodzicielski
start learning
parental
ustanawiać
start learning
establish
umiejętności rodzicielskie
start learning
parenting skills
znosić (kogoś lub coś) / to accept someone or something unpleasant in a patient way
start learning
put up with
I will not put up with your bad behaviour any longer!
Nie będę dłużej tolerować twojego złego zachowania!
start learning
I will not put up with your bad behaviour any longer!
wykluczać (to stop considering something as a possibility)
start learning
rule out
Police said arson could not be ruled out.
Policja powiedziała, że podpalenie nie może być wykluczone.
start learning
Police said arson could not be ruled out.
nabyć / przyswoić
start learning
aquire
zależna od kogoś
start learning
dependent on smb
Jego brat jest trochę starszy od niej
start learning
His brother is a fair bit older than her
chronić kogoś
start learning
protective towards smb
Carl feels very protective towards Gabriel
Carla czuje się bardzo opiekuńcza wobec Gabriela
start learning
Carl feels very protective towards Gabriel
make them show their best/worst qualities
start learning
bring out the best/worst in someone
There’s something about her that brings out the worst in me.
to help someone, especially by doing a particular job or by giving them money
start learning
help out
My family has always helped me out.
Moja rodzina zawsze mi pomaga (w sensie w ciężkich chwilach)
start learning
My family has always helped me out.
trudna decyzja
start learning
tough decision
It was really tough decision
to stop being friendly with someone because you have had a disagreement with them
start learning
fall out
I’d fallen out with my parents.
Zerwałem kontakt z rodzicami. (np. w wyniku nieporozumienia)
start learning
I’d fallen out with my parents.

You must sign in to write a comment