module 10, 11

 0    226 flashcards    koziol4444
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
grupa etniczna
start learning
ethnic group
imigranci w pierwszym pokoleniu
start learning
first-generation migrants
długo istniejąca społeczność imigrantów
start learning
a long-standing immigrant community
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
głęboko zakorzenione wartości
start learning
deep-rooted values
Bardzo zwarta społeczność
start learning
very close-knit community
spotkania towarzyskie
start learning
social gatherings
bogate dziedzictwo
start learning
rich heritage
odgrywać rolę, być zaangażowanym
start learning
play a part in
robić to co do kogoś należy (w ramach wolontariatu)
start learning
do one's bit for
podać pomocną dłoń
start learning
lend a helping hend to
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
wykazywać troskę o
start learning
show concern for
mieć coś do powiedzenia w
start learning
have a say in
gorący temat
start learning
a hot topic
intencje są dobre
start learning
the intentions are good
Niektóre obowiązki na bardziej ludzkim poziomie
start learning
some duties on a more human level
pewne nieoczekiwane odkrycia
start learning
some unexpected findings
jedna trzecia populacji
start learning
a third of the population
z wyjątkiem
start learning
with the exception of
złożony z czegoś
start learning
to be made up of sth
złe traktowanie, maltretowanie
start learning
maltreatment
podejście do czegoś
start learning
the approach to sth
zejść z tematu
start learning
you are missing the point
(zadania i obowiązki) w stosunku do kogoś
start learning
(duties and responsibilities) to sb
jednoznaczne, proste odpowiedzi
start learning
clear-cut answers
zwracać uwagę na coś, zauważyć coś
start learning
take notice of sth
ocenić coś
start learning
rate sth
przestrzegać, słuchać
start learning
obey sth/sb
ogromna różnorodność
start learning
huge variation
czas wolny
start learning
leisure time
ledwie
start learning
scarcely
wszechobecny
start learning
ubiquitous
kwitnący, rozwijający się
start learning
thriving
szacunkowy
start learning
estimated
zawdzięcza (czemuś)
start learning
owe to
wyrafinowany
start learning
sophisticated
przejawiać, okazywać
start learning
exhibit
płodny
start learning
fertile
parowanie się
start learning
mating with
ciężko pracować
start learning
toil away
niepłodne samice
start learning
sterile females
szukać pożywienia
start learning
forage
głównie
start learning
primarily
feromony
start learning
pheromones
niezrównany, niedościgniony
start learning
unsurpassed
nieustraszony
start learning
fearless
ochoczo, chętnie
start learning
readily
atakować
start learning
take on prey
rój
start learning
swarm
zasypać
start learning
overwhelm
przeżyć (kogoś)
start learning
outlast
ledwo
start learning
barely
cieżko pracować, pracować jak bóbr
start learning
beaver away
dostojnie się prezentować
start learning
swan around
pożreć (szybko)
start learning
wolf down
wykręcić się
start learning
duck out of
ścigać
start learning
hound
papugować
start learning
parrot
nie krępować się
start learning
feel free
nie ma nic za darmo
start learning
there's no such thing as a free lunch
samowolka
start learning
a free for all
wolna ręka
start learning
free rein
wyjść bez szwanku
start learning
get off scot-free
poważanie
start learning
appreciation
wyraz twarzy
start learning
facial expressions
zdumiony
start learning
astonished
zadowolony
start learning
content
zły
start learning
cross
przygnębiony
start learning
despondent
zachwycony
start learning
ecstatic
wściekły
start learning
livid
nieszczęśliwy, załamany
start learning
miserable
skamieniały
start learning
petrified
przestraszony
start learning
scared
zaskoczony
start learning
taken aback
instynkt
start learning
instinct
zdezorientowany, niezorganizowany
start learning
all over the place = confused and disorganised
smutny
start learning
a bit down = sad
radosny, szczęśliwy
start learning
upbeat
być w siódmym niebie
start learning
be over the moon / be thrilled to bits
oburzony
start learning
hot under the collar
oniemiały
start learning
speechless
być bardzo zmęczonym
start learning
be done in
przeczucie
start learning
gut feeling
celowy / rozważać
start learning
deliberate
oddzielny / rozdzielać
start learning
separate
elokwentny / wymawiać
start learning
articulate
kopia / kopiować
start learning
duplicate
nagły ruch, szarpnięcie
start learning
jerk
przysnąć
start learning
nod off
kaskada, wodospad
start learning
cascade
Wyrzucenie
start learning
catapulting
niewtajemniczony
start learning
uninitiated
powtarzać
start learning
replicate
niedomówienie
start learning
understatement
porównanie
start learning
comparison
być poruszonym do łez
start learning
be moved to tears
podróżować, być aktywnym, rozwijać się
start learning
be on the move
wspinać się na szczyt (awansować społecznie)
start learning
move up in the world
drgnąć
start learning
move a muscle
podnieść poprzeczkę, zmienić zasady (w trakcie gry)
start learning
move the goalposts
wrzucić wyższy bieg
start learning
move up a gear
pionowy, wyprostowany
start learning
upright
wprawdzie
start learning
admittedly
nieelastyczny
start learning
inelastic
pralnia
start learning
laundry
straszny, dziwny
start learning
creepy
lokaj
start learning
butler
wrażliwy na nacisk
start learning
pressure-sensitive
sprowadzać się do
start learning
boil down to
klakson
start learning
horn
trąbić
start learning
honk
badać, sondować
start learning
probe
wpatrywać się
start learning
gaze
regulować, dostosować
start learning
adjust
znieważony
start learning
insulted
obrażony
start learning
offended
rzucić monetą
start learning
toss a coin
lepiej na tym wyjść
start learning
be better off
zmieniać
start learning
alter
działanie wojenne
start learning
warfare
niezrównany
start learning
unsurpassed
w przeciwieństwie do
start learning
unlike
związek zawodowy
start learning
union
wszechobecny
start learning
ubiquitous
ślad
start learning
trail
dobrze się rozwijać
start learning
thrive
poważnie
start learning
sorely
poświęcić
start learning
sacrifice
wycofać się
start learning
retreat
rozpoznać, uznawać
start learning
recognise
podążać za czymś
start learning
pursue
zasada
start learning
principle
zdobycz
start learning
prey
drapieżnik
start learning
predator
sposób
start learning
manner
inwentarz żywy, bydło
start learning
livestock
praca
start learning
labour
szalony
start learning
insane
zakaźny
start learning
infectious
następstwo
start learning
implication
rozwijać się
start learning
flourish
płodny
start learning
fertile
wystawienie, narażenie na coś
start learning
exposure to sth
równość
start learning
equality
zazdrość / zazdrościć
start learning
envy
całkowity
start learning
entire
jadalny
start learning
edible
podział
start learning
division
zagęszczenie
start learning
density
pokonać
start learning
defeat
troska
start learning
concern
waleczny, wojowniczy
start learning
combative
obywatelstwo
start learning
citizenship
głowny
start learning
chief
ukąsić / ukąszenie
start learning
bite
siekiera
start learning
axe
niezmącony
start learning
unadulterated
cecha
start learning
trait
pocić się / pot
start learning
sweat
rozprzestrzeniać się
start learning
spread
wyczuwać / zmysł
start learning
sense
mniej więcej, w przybliżeniu
start learning
roughly
postrzeganie
start learning
perception
przytłaczający
start learning
overwhelming
konieczność
start learning
necessity
bez ruchu
start learning
motionless
psotny
start learning
mischievous
umysłowy
start learning
mental
pragnąć czegoś
start learning
long
wściekły
start learning
livid
ograniczenie
start learning
limitation
pranie
start learning
laundry
intuicyjny
start learning
intuitive
zafascynowany, zakochany
start learning
infatuated
rytm serca
start learning
heartbeat
ułamek
start learning
fraction
składać
start learning
fold
wyrażać
start learning
express
zmartwiony
start learning
distraught
niepełnosprawny
start learning
disabled
wyznać
start learning
confess
zatroskany o coś
start learning
concerned with sth
wpaść na kogoś
start learning
bump into sb
zaklinać
start learning
beseech
najwyraźniej
start learning
apparently
osiągnięcie
start learning
accomplishment
obcesowy
start learning
abrupt
samotny
start learning
solitary
wydajny
start learning
efficient
opiekuńczy, współczujący
start learning
considerate
protestować
start learning
remonstrate
wtrącać się
start learning
worm
oszczędzać, odkładać
start learning
squirrel away
zdradzić, wydać kogoś
start learning
rat on sb
pójść szybko
start learning
hare along
zwracać na siebie uwagę
start learning
hog attention
sława
start learning
luminary
współczujący
start learning
compassionate
zamiatać, zgarniać
start learning
sweep
antyspołeczny
start learning
anti-social
wspierać
start learning
underpin = be at the heart of
pogodzenie
start learning
reconcile = bring together
frakcja = grupa
start learning
faction = group
ulotka
start learning
flyer = leaflet
niezmordowany
start learning
tireless = determined
ważny, znaczący
start learning
meaningful = significant
samotne życie
start learning
reclusive life
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
zniekształcać
start learning
distort
olbrzymi
start learning
gargantuan
chichot
start learning
giggle
pożerać
start learning
gobble
niesamowity
start learning
incredible
potężny
start learning
massive
mamrotanie
start learning
mutter
uspokojony
start learning
relieved
krzyk
start learning
scream
wrzask
start learning
shriek
zapadający w pamięć
start learning
memorable
jęk
start learning
groan
rana
start learning
wound
awantura, kłótnia
start learning
row
drobny
start learning
minute
kanał ściekowy
start learning
sewer

You must sign in to write a comment