Module 1: New directions

 0    173 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odrzucić
odrzucić ofertę pracy
start learning
turn down / rejected
turn down a job offer
przejść do / kontynuować
start learning
go on to / continue with
Would you like go on to another course after this one?
zrywać się / zebrać się w sobie
start learning
pluck up
Have you ever had to pluck up the courage to do something?
zacząć
start learning
start off
How did the teacher start off this course?
przegapić
start learning
miss out on
Have you ever miss out on the chance do to something you really wanted?
odbijać
start learning
bounce back / recover quickly
If you have a problem, do you find it easy to bounce back?
uzupełnienia / zrekompensować
start learning
make up for / compensate for
How would you make up for forgetting a friend's birthday?
osiągnąć cel
start learning
achieve a goal
osiągnąć cel
start learning
achieve a target
osiągnięcie ambicji
start learning
achieve an ambition
podjąć ryzyko
start learning
take a risk
podjąć stanowczą decyzję
start learning
take the plunge
zaryzykować
start learning
take a chance
Daj szansę / możliwość
start learning
take a chance /an opportunity
zebranie informacji
start learning
gather information
zbierania informacji
start learning
collect information
natknąć na informacje (przypadkowo)
start learning
come across information
spędzać czas
start learning
spend time
zabić czas
start learning
kill time
czasu
Zajmie on Białorusi niemało czasu, i na tej drodze pojawi się wiele przeszkód.
start learning
take time
It will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
zarazić się malarią
start learning
contract malaria
zarazić się żółtaczką
start learning
contract hepatitis
zarazić się zapaleniem płuc
start learning
contract pneumonia
podjęcie decyzji
start learning
make decision
poświęcić się
start learning
make sacrificies
popełniać błędy
start learning
make mistakes
idealny sposób
start learning
ideal way
Working abroad is an ideal way to learn zbout a country.
przyszłe pokolenia
start learning
future generations
The world is changing fast, and traditions may be lost to future generations.
pozytywne nastawienie
start learning
positive outlook
People with a positive outlook on life trend to be healthier.
Prawdziwe życie
start learning
real world
Now I've finished university, I've got to go out into real world.
osobisty cel
start learning
personal goal
I've finally achieved my personal goal of visiting every European capital city.
zdalny / docelowy
start learning
remote
umiejętności przetrwania
start learning
survival skills
Before travelling in a remote area, it is important to learn basic survival skills.
chowany pod kloszem
start learning
sheltered upbringing
People who have had a sheltered upbringing shocked at how hard life is for some people.
otwarty umysł
start learning
open mind
When travelling, it is important to keep an open mind and not prejudge people.
przesądzać / osądzać
start learning
prejudge
przypomnieć sobie
start learning
recall
podpalanie
start learning
arsen
nagła śmierć
start learning
sudden death
ostrożność
start learning
caution
nurek / dać nura
start learning
plunge
write down formally
start learning
put sth on record
I want to put an aspect of a population's culture on record.
(a period of time) later
start learning
20 years on
walk
start learning
travel on foot
very close to (something happening)
start learning
on the edge of
People who were on the edge of starvation.
decide you want very much
start learning
set sth on
I set my heart on attending.
suddenly and with no good reason
start learning
on a whim
I decided on a whim to go to Peru.
mięso mielone
start learning
minced meat
bulion
start learning
broth
przy
start learning
alongside
He was working alongside the best chefs.
chociaż, mimo
start learning
though
zrezygnować z czegoś przed planowanym ukończeniem
start learning
drop out
Five recruits dropped out.
Innowacyjny
start learning
innovative
wydajność (rzeczownik) / poddawać się (czasownik)
start learning
yield
wczuć się w rolę
start learning
get into character
pomysłowy / genialny
start learning
ingenious
pod opieką dorosłego
start learning
under adult supervisor
kaleka
start learning
cripple
pełni zachwytu nad sobą
start learning
full of themselves
stresować kogoś
Stresujesz mnie!
start learning
make sb nervous
You are making me nervous!
poświęcić/zadedykować się sobie nawzajem
start learning
commited to eachother
pożeracz czasu
start learning
time-consuming
położyć "łapę" na czymś
wziąć dobre przykłady (położyć na nich łapę) z czyjeś dobrej pracy.
start learning
get hold of
get hold of some examples of good work
obudować się marginesami bezpieczeństwa
start learning
build in a safety margin
wpadać na nowe idee
start learning
come up with new ideas
położyć nacisk
start learning
emphasize
zgadzać się
zgadzam się z Tobą
start learning
have a point
You have a point there.
natychmiast coś wymyślić
start learning
... think on your feet...
Jednym sposobem zrobienia tego jest...
start learning
One way of doing this is to...
Dobrym pomysłem jest...
start learning
It's a good idea to...
Nie bądź onieśmielony.
start learning
Don't be shy.
Zawsze za przydatne uważam...
start learning
I always find it useful to...
podkreślić ważność
start learning
emphasise/stress the importance
doradztwo zawodowe
start learning
vocation guidence
zmiana profesji
start learning
retraining
pedagogika
start learning
education study
wchodzić butami w życie
start learning
walk into my life
spadła z nieba (np. okazja)
start learning
out of the blue
zawodówka
start learning
vocation school
potrzeba wyzwania
start learning
the need to challenge
powody finansowe
start learning
financial reasons
zostać zwolnionym
start learning
make a redundant
z powodów rodzinnych
start learning
family reasons
życiowa szansa
start learning
opportunity of a lifetime
postawa kolegów
start learning
the attitude of colleagues
spadek dochodów
start learning
drop in income
niebezpieczny charakter pracy
start learning
insecure nature of the work
obciążać kogoś
start learning
put strain on smb
brak wsparcia
start learning
lack of support
Nakład pracy
start learning
workload
zniechęcony nakładem pracy
start learning
demanding workload
stres związany z przekwalifikowaniem się
start learning
stress involved in retraining
liczba podrózy
start learning
amount of travelling
powierzchowny / sztuczny
start learning
superficial
wysilać się
start learning
stretch
dojeżdzający
start learning
commuter
dojeżdzać
start learning
commute
dojazdy
start learning
commuting
miedź / miedziany
start learning
copper
jajecznica
start learning
scrambled eggs
rozlew krwi
start learning
bloodshed
decydujący / decyzyjny
start learning
decisive
wydajny
start learning
efficient
sprawiedliwy, uczciwy
start learning
fair-minded
elastyczny
start learning
flexible
towarzyski / socjalny
start learning
gregarious
uporczywy
start learning
persistent
sprężysty / odporny na
start learning
resilient
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
taktowny
start learning
tactful
bluźnierstwo
start learning
blasphemy
niesprawiedliwy
start learning
unfair
nieelastyczny
start learning
inflexible
nieprzyjazny
start learning
unfriendly
człekokształtne małpy
start learning
apes
niecierpliwy
start learning
impatient
nie wytrwały
start learning
non-persistent
nieczuły
start learning
insensitive
nierozsądny
start learning
nonsensible
nietolerancyjny
start learning
intolerant
niedecyzyjny
start learning
nondecisive
nieskuteczny / niewydajny
start learning
inefficient
nieenergiczny
start learning
unenergetic
żałoba
start learning
mourning
być w żałobie
start learning
to be in mouring
fryzjer
start learning
hairdresser
żonkil
start learning
daffodil
odwaga
start learning
courage
popierać / zachęcić
start learning
encourage
zniechęcać
start learning
discourage
komórka
start learning
cell
farbowane włosy
start learning
dyed hair
zostać przestraszonym przez coś
start learning
get scared by sth
na sprzedaż
start learning
up for sale
do zgarnięcia/do wzięcia
start learning
up for grabs
rozlać kawę (wylać)
start learning
spill coffee down
zachować powagę/powstrzymać się od śmiechu
start learning
keep a straight face
wyrzucić ludzi z pracy
start learning
lay people off
gwałtowny spadek
start learning
sharp decrease in
orientacyjny/przybliżony
start learning
approximate
orientacyjny
start learning
approximate
rozważany
start learning
under consideration
równie/równo
start learning
equally
Men and women are not treated equally at work.
Popieram to.
start learning
I second that.
Prawda, prawda
start learning
Hear, hear
Jestem zobowiązany powiedzieć...
start learning
I'm bound to say...
Masz w tej kwestii rację/dobry punkt widzenia
start learning
You've got a very good point there.
oddzielny
start learning
separate
nierozerwalny/nierozdzielny
start learning
inseparable
popyt
start learning
demand
do rozważenia
start learning
be considerable
dogodzić każdemu
start learning
to please everybody
wielkie zagrożenie dla czegoś
start learning
great threat to sth
zaspokoić/usatysfakcjonować
start learning
satisfy
please = satisfy
z góry przyjąć za prawdziwe/oczywiste
start learning
for granted
niezapomniane wrażenie
start learning
lasting impression
głęboko dotknięty przez coś
start learning
deeply affected by sth
spełnione
start learning
complied
zatwierdzać
start learning
approve
przyjąć
start learning
accept
na skalę światową
start learning
on a world wide scale
wymyślić
start learning
come up with
dostać się na / pogodzić się z czymś
start learning
get on with
określić / rozpocząć podróż
start learning
set out
pozbyć się / zamordować
start learning
do away with
znaleźć przez przypadek
start learning
find by chance
być znudzony czymś / kims
start learning
tire of sth / someone
dostać bólu głowy
start learning
get headache
ciągle znikają
start learning
keep disappearing
mieszanka różnorodnych styli
start learning
mix diverse style
odrębny styl
start learning
distinct style
wydanie czegoś
start learning
release sth

You must sign in to write a comment