Matura Explorer, Unit 3

 0    75 flashcards    salachnagabriela
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ubiegać się o grant z UE
start learning
apply for an EU grany
możliwość wdrożenia (rozważanego projektu)
start learning
capacity to implement (the project concerned)
waluta
start learning
currency
różnorodność
start learning
diversity
podzielone
start learning
divided
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
gospodarka
start learning
economy
rozszerzenie
start learning
enlargement
Europejski Fundusz Społeczny
start learning
European Social Fund
unijny program edukacyjny
start learning
EU educational program
członkowstwo
start learning
membership
euroentuzjasta
start learning
Euroenthusiast
eurosceptyk
start learning
Eurosceptic
strefa euro
start learning
Eurozone
cztery swobody
start learning
four freedoms
swobodny przepływ (osób/ kapitału/ towarów/ usług
start learning
free transfer of (people / capital / goods / services
obszar bez granic
start learning
frontier-free area
beneficjent grantu
start learning
grant beneficiary
autochtoniczny (mieszkaniec)
start learning
indigenous (inhabitant)
przyłączyć się (do Europy)
start learning
join (to Europe)
Członek Parlamentu Europejskiego
start learning
Member of the European Parliament
pokojowa Europa
start learning
pacefull Europe
polityka, strategia
start learning
policy
polityczny
start learning
political
polityk
start learning
politician
polityka
start learning
politics
proeuropejskie
start learning
pro-European
kandydat
start learning
candidate
kampania na rzecz
start learning
Campaign for
przewodniczący
start learning
chairperson
przekonać wyborców do (czyjejś polityki)
start learning
convince voters about (someone's policy)
wybrać
start learning
elect
polepszyć (życie wyborców)
start learning
improve (voters' lives)
przewodzić (samorządowi szkolnemu)
start learning
lead (the school council)
wprowadzić w życie polityki/ strategie
start learning
put policies into action
(kampania/ akcja) sponsorowana
start learning
(Campaign / action) sponsored
głosować za (zmianą)
start learning
vote for (change)
przyjąć (agendę)
start learning
accept (agenda)
wspierać (żądanie)
start learning
back up (the claim)
przekonać (przeciwników czegoś)
start learning
convince (the opponents of sth)
oddać komuś głos
start learning
hand over to
debatować
start learning
have a debate
przedstawić (sprawę)
start learning
present (case)
zgłosić wniosek
start learning
propose a motion
poruszyć temat (pieniędzy/ bezrobocia)
start learning
raise the subject of (money / unemployment)
odrzucić
start learning
reject
odpowiedzieć na (argument)
start learning
reply to (argument)
odpowiedzieć (innemu mówcy)
start learning
respond to (another speaker)
popierać (kogoś/ ideę)
start learning
advocate (someone / idea)
przerwać (spotkanie)
start learning
suspend (meeting)
zabrać głos
start learning
take the floor
(wspaniałe piaszczyste) plaże
start learning
(goregous sandy) beaches
wydmy
start learning
dunes
przemysł rybny
start learning
fishing industry
kurort
start learning
holiday resort
Ruch "Solidarność"
start learning
"Solidarity" movement
przemysł stoczniowy
start learning
shipyard industry
ptaki
start learning
birds
żuraw
start learning
crane
(czyste) jeziora
start learning
(clean) lakes
parki narodowe
start learning
National Parks
bocian (czarny)
start learning
stork (black)
bezrobocie
start learning
unemployment
puszcza
start learning
wilderness
niedźwiedź (brunatny)
start learning
bear (brown)
kozica
start learning
chamois
szarotka
start learning
edelweiss
muzyka ludowa
start learning
folk music
świstak
start learning
graundhog
góral/ka
start learning
highlander
oscypek
start learning
'oscypek' cheese
taternik
start learning
mountaineer
rzadkie gatunki zwierząt
start learning
rare species of animals
architektura regionalna
start learning
regional architecture
spektakularne widoki
start learning
spectacular views

You must sign in to write a comment