Marzena letter

 0    50 flashcards    sebii123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Szanowni Państwo, / Szanowny Panie Smith
start learning
Dear Sir or Madam, / Dear Mr. Smith
Piszę w związku z...
start learning
I am writing in connection with...
Muszę przyznać że / Moim zdaniem...
start learning
I have to admit that / In my opinion...
Po pierwsze.../ Po drugie...
start learning
Firstly, Scondly
Na przykład
start learning
For example, for instance
Ponadto
start learning
Moreover,... What is more,... Besides,...
Z jednej strony ... / Z drugiej strony...
start learning
On the one hand, ... / ... On the other hand,
Podsumowując... / Na koniec...
start learning
All in all,... / T o sum up,... / Finally ,...
Oczekuję odpowiedzi z Państwa strony.
start learning
I look forward to hearing from you.
Z poważaniem (do konkretnej osoby)
start learning
Sincerely (a specific person)
Z poważaniem (nie znamy)
start learning
Yours faithfully,
Piszę odnośnie Pana listu (negatywny aspekt)
start learning
I am writing with regard to your letter
Piszę w nawiązaniu do ogłoszenia...
start learning
I am writing in reference to the announcement...
Piszę w związku z Pana listem
start learning
I am writing in connection with your letter
Piszę w odpowiedzi na Pana email
start learning
I am writing in reply to your email
Piszę w imieniu Jane Smith
Dzwonię w imieniu Jane Smith.
start learning
I am writing on behalf of Jane
I'm calling on behalf of Jane Smith.
Piszę aby zapytać Pana o coś
start learning
I am writing to ask you about something
Piszę aby zaprosić Pana
start learning
I am writing to invite you
Piszę aby poinformować Pana że
start learning
I am writing to inform you that
Piszę aby dać znać że
start learning
I am writing to let you know that
Z przykrością muszę poinformować Pana
start learning
I regret to inform you
Jestem zachwycony żeby poinformować Pana
start learning
I am delighted to inform you
Czuję się zobowiązany żeby poinformować Pana
start learning
I feel obliged to inform you
Piszę w odpowiedzi na Pana list
start learning
I am writing in response to your letter
Piszę w związku z twoim zapytaniem o...
start learning
I am writing in connection with your inquiry about...
Co więcej chciałbym zaakcentować
start learning
Moreover, I would like to stress
Ostatecznie sądzę że powinienieś wiedzieć
start learning
Finally, I think that you should know
Ostatecznie sądzę że powinienieś być świadomy fakty że
start learning
Finally, I think that you should be aware of the facts that
Mam nadzieję że te informacje będą pewnym wsparciem
start learning
I hope this information will be of some support
Mam nadzieję że będę zdolny odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania
start learning
I hope I will be able to answer all of your questions
Będę zadowolony zapewniając tobie dodatkowe informacje
start learning
I would be pleased to provide you with any additional information
Proszę nie wahaj się skontaktować ze mną mając inne informacje
start learning
Please do not hesitate to contact me should you have any other information
Mam nadzieję że byłem pewną pomocą
start learning
I hope I have been of some assistance
Prosze bądź poinformowany
start learning
Please be informed
Chcę poinformować ciebie
start learning
I want to inform you
Pozwól że poinformuję ciebie
start learning
Let me inform you
Pozwól że uściślę pewne detale w związku z
start learning
Let me specify some details in connection with
Żeby uczynić naszą współpracę bardziej wydajną, Ja potrzebuję uściślić pewne detale
start learning
To make our cooperation more efficient, I need to specify some details
Żeby lepiej przygotować się do zadania
start learning
To get prepared well to the task
Żeby przygotować wszystko dobrze do zadania
start learning
To prepare everything well to the task
Po pierwsze pozwól mi zapewnić w pewne niezastąpione informacje o...
start learning
To start with, let me provide you some indispensable information about
Proszę bądź poinformowany że twoje prośba została zatwierdzona przez mojego dowódcę
start learning
Please be informed that your request has been approved by my commander
jestem oficerem odpowiedzialnym za zadanie i otrzymałem zadanie od mojego dowódcy zrobienia czegoś
start learning
I am an officer responsible for the task and I have been task by my commanders to do something
Proszę zaakceptuj moje szczere przeprosiny za
start learning
Please accept my sincere apologies for
W odniesieniu do twojego listu pragnę przeprosić za
start learning
With regard to your letter, I want to apologize for
Pozwól mi wyjaśnic pewne powody dla...
start learning
Let me explain some reasons for...
Mam nadzieję że moje przeprosiny będą zaakceptowane
start learning
I hope that my apologies will be accepted
Jeszcze raz moje najszczersze przeprosiny
start learning
Once again, my sincere apologies for...
Mam nadzieję że ta sytuacja nie będzie sprawiała tobie kłopotu zbyt wiele
start learning
I hope that this situation will not inconvienience you too much
W razie jakichkolwiek dalszych szczegółów nie wahaj się skontaktowac ze mną
start learning
If you require any further details do not hesitate to contact with me

You must sign in to write a comment