Managing people and project 51

 0    24 flashcards    99kuba1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sponsor. The person or group of people who decided the project was needed in the first place.
start learning
Sponsor. Osoba lub grupa ludzi, którzy postanowili że projekt był potrzebny w pierwszej kolejności.
Project manager. The person responsible for running the project and delivering on time and within budget.
start learning
Menadżer projektu. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie projektu i dostarczania na czas i w ramach budżetu.
Project team members. Staff chosen for the skills they can bring to the project, often from different departments.
start learning
Członkowie zespołu projektowego. Personel wybrany do umiejętności mogą wnieść do projektu, często z różnych działów.
End users. The people who will benefit from the end results of the project on a day-to-day basis.
start learning
Użytkownicy końcowi. Ludzie, którzy będą korzystać z wyników końcowych projektu na zasadzie z dnia na dzień.
Key stakeholders. Anybody who might be affected by the project, whether positively or negatively.
start learning
Kluczowych interesariuszy. Każdy, kto może mieć wpływ projektu, czy pozytywnie lub negatywnie.
decided
start learning
postanowiła
delivering on time and within budget
start learning
dostarczanie na czas i w ramach budżetu
Read the list of people or groups involved in or affected by a motorway construction project.
start learning
Przeczytaj listę osób lub grup zajmujących się lub związanych z projektem budowy autostrady.
Collocations
start learning
Kolokacji
Complete the sentences with the correct form of the verbs in the box. In some sentences, more than one verb is possible.
start learning
Uzupełnij zdania z poprawnym formy czasowników w polu. W niektórych zdań, więcej niż jeden czasownik jest możliwe.
End-users. truck and car drivers
start learning
Użytkownicy końcowi. kierowcy ciężarówek i samochodów
Sponsor. the Ministry of Transport
start learning
Sponsor. Ministerstwo Transportu
Project manager. a senior engineer in a major civil engineering company
start learning
Menadżer projektu. starszy inżynier w dużej firmie inżynierii lądowej i wodnej
Key stakeholders. a plant hire company, an environmental protection group and villagers living near the proposed route
start learning
Kluczowych interesariuszy. firma wynajem roślin, grupa ochrony środowiska i mieszkańcy mieszkający w pobliżu proponowanej trasy
Project team members. a civil engineer, a surveyor, an environmental engineer and a transport consultant
start learning
Członkowie zespołu projektowego. inżynier, geodeta, inżynier środowiska i konsultant transportu
Unless the team really pulls together, we’ll never meet the deadline on the Malaysian order
start learning
Chyba że zespół naprawdę ciągnie razem, nigdy nie dotrzymać terminu na malezyjskiej porządku
The project has been difficult so far. However, once we reach the next milestone, everything should get easier.
start learning
Projekt był trudny do tej pory. Jednak, gdy docieramy do kolejnego kamienia milowego, wszystko powinno się łatwiejsze.
To make sense of our tasks, we need to establish a timeframe within which we can all work.
start learning
Aby zrozumieć sens naszych zadań, musimy ustalić termin, w którym wszyscy możemy pracy.
Frank is such an unreasonable boss: he always set our targets for overseas sales too high
start learning
Frank jest takie nierozsądne szefem: zawsze ustawić nasze cele sprzedaży zagranicznych zbyt wysokich
Congratulations! We’ve achieve our targets for quality this year due to all your hard work.
start learning
Gratulacje! Mamy osiągnięcia naszych celów w zakresie jakości w tym roku ze względu na wszystkie ciężkiej pracy.
We’ve been vague about the schedule for too long. It’s time we fix a date for definite and moved on
start learning
Byliśmy niejasne o harmonogramie zbyt długo. Nadszedł czas, by ustalić termin określony i przeniósł się na
In the end, I miss my deadline for my accountancy project, but it didn’t matter: everybody else was late too.
start learning
W końcu, ja tęsknię termin mojego projektu rachunkowości, ale nie miało to znaczenia: wszyscy późno też.
Sam’s excellent at getting things done on time, but she finds it impossible to stick to her budget.
start learning
Doskonała Sam na uzyskanie rzeczy zrobić na czas, ale ona uważa za niemożliwe, aby trzymać się jej budżetu.
In small groups, take turns to describe your personality, your strengths and weaknesses, and what you would be good or bad at doing in a project.
start learning
W małych grupach, po kolei, aby opisać swoją osobowość, swoje mocne i słabe strony, a co byś być dobre lub złe robi w projekcie.

You must sign in to write a comment