Longman słownik

 0    117 flashcards    adammozdzen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aback/ be taken aback
I was taken aback by Linda's rudness.
start learning
być zaskoczonym
an abacus
start learning
liczydło
abandon
The new policy had to be abandoned.
start learning
porzucić (kogoś)/porzucić (ideę etc.)
abandonment [U]
start learning
porzucienie
abandoned
an abandoned building
start learning
porzucony, opuszczony
abashed
When he saw her, he looked slightly abashed.
start learning
speszony
abate
Our ship could not sail until the storm abated.
start learning
o/słabnąć, stracić na sile
an abattoir BrE
start learning
rzeźnia
an abbess
start learning
ksieni, przełozona opactwa
an abbey
start learning
opactwo
an abbot
start learning
opat
abbreviate (formal)
start learning
skracać
an abbreviation
start learning
skrót
1. abdicate 2. abdicate responsibility (formal)
start learning
1. [I] abdykować 2. zrzec sie odpowiedzialności
abdication [C, U]
start learning
abdykacja, zrzeczenie sie
an abdomen
start learning
brzuch (med.)
abdominal
start learning
brzuszny (med.)
abduct [T]
Police believe that the woman had been abducted.
start learning
uprowadzać
abduction [U/C]
start learning
uprowadzenie, porwanie
aberration [U/C]
start learning
aberracja, odchylenie
abhor [T] (-rr)(formal)
He abhorred violence in any form.
start learning
czuć odrazę do
abhorrent (formal)
start learning
odrażający
abhorrence [U]
start learning
odraza, wstręt
abide (can't abide sth)
I can't abide his stupid jokes.
start learning
nie znosić kogoś/czegoś
abide by sth (phr v)
You have to abide by the rules of the book.
start learning
przestrzegać
abiding (only before noun) literary
abiding love
start learning
wierny, niezłomny
abject 1. abject poverty/misery 2. abject failure 3. abject apology
start learning
1. skrajna nędza/rozpacz 2. sromotna porażka 3. pełne skruchy przeprosiny
ablaze [not before noun] ADJ 1. set sth ablaze 2. ablaze with...
a face ablaze with anger
start learning
1. w płomieniach/stanąć w płomieniach 2. płonąć czymś
twarz płonąca/pałająca złością
able (adj.)
an able student
start learning
zdolny
be able to - 1. z jakimi czasownikami nie używamy? 2. be able to do/ ba capable of doing - różnica
The power station is capable of generating enough eletricity for the whole region
start learning
1. z czasownikami odnoszącymi się do postrzegania zmysłowego i procesów myslowych (wtedy: CAN) 2. ktoś może coś zrobić, bo ma takie umiejętności, wiedzę, pozwala mu na to sytuacja///ktoś ma zdolność i wiedzę do robienia czegoś, ale na ogół tego nie robi
ably
the diretcor was ably assisted by his team of experts. (the think-tank)
start learning
umiejętnie
abnormal
start learning
nienirmalny, anormalny
abnormally
start learning
nienormalnie
abnormality
start learning
nienormalność, anomalia
aboard (adv, prep)
climb aboard
start learning
na pokład, na pokładzie
abode [C] formal
right of abode
start learning
miejsce zamieszkania
prawo pobytu
aboilsh
start learning
znosić (prawa)
abolition [U]
abolition of slavery
start learning
zniesienie
zniesienie niewolnictwa
abominable
an abominable noise
start learning
wstrętny, obrzydliwy
okropny hałas
an aborigine
start learning
aborygen, aborygenka
abort
The space flight had to be aborted because of computer problems.
start learning
przerywać (np. ciążę, misję, pracę programu komputerowego)
abortion [C/U] have an abortion
start learning
aborcja, przerwanie ciąży przerywać ciążę
abortive
start learning
nieudany
abound in/with (literary) phr v
The park abounds with wildlife.
start learning
obfitować w
be about to do sth
start learning
własnie mieć coś zrobić
just about
Dinner's just about ready.
start learning
prawie
about BrE
People were lying about on the floor.
start learning
dookoła
about BrE
Is Patrick about? There's a phone call for him.
start learning
gdzieś tu, w pobliżu
above all (formal)
start learning
przede wszystkim
above suspicion/criticism
start learning
poza podejrzeniami/krytyką
above board adj
Everything seems to be above board.
start learning
całkowicie legalny
abrasive
His abrasive manner offends many people.
start learning
1. szorstki, opryskilwy 2. ścierny
garnish (n/v)
The chicken was garnished with watercress.
start learning
przybierać/przybranie
pre-empt
The company pre-empted the strike by offering workers instant pay-rise.
start learning
uprzedzać
a pre-emptive strike
start learning
pierwszy ruch ruch uprzedzający (military)
shale gas
start learning
gas łupkowy
the extraction of shale gas
start learning
wydobycie gazu łupkowego
abreast adv./ keep abreast of sth
I listen to the radio to keep abreast with the news.
start learning
być na bieżąco z czymć
two/three abreast
The cyclists were riding three abreast, so no one could pass them.
start learning
dwójkami/trójkami jeden to drugim
abridged/ unabridged
start learning
skrócony/nieskrócony (o książce)
abrupt adj
an abrupt change/ She was abrupt on the phone the first time we talked.
start learning
nagły /obcesowy, bezceremonialny
abruptly
start learning
nagle, obcesowo
abruptness [U]
start learning
nagłość, obcesowość
abs pl informal /ebz/
start learning
mięśnie brzucha
ABS
start learning
anti-lock braking system
abscess
start learning
ropień
abscond [I] formal
start learning
zbiec
absence from [C/u]
start learning
nieobecność
in sb's absence
start learning
pod czyjąś nieobecność
absence [U]
the absence of evidence in the murder case
start learning
brak
absentee formal
start learning
nieobecny
absentee landlord/owner
start learning
właściciel przebywający poza miejscem zamieszkania
absent-'minded/ absent mindedness
start learning
roztargniony/ roztargnienie
absent-mindedly
start learning
przez roztargnienie, w roztargnieniu
'absolute (s)
start learning
absolutny, definitywny
Absolutely!
start learning
Jak najbardziej!
Absolutely not!
start learning
W żadnym wypadku!
ab'solve (Z) formal
start learning
rozgrzeszać
absorb (s)
She's a good student who absorbs information quickly.
start learning
wchłaniać/ przyswajać sobie
be absorbed in sth
start learning
być czymś pochłoniętym/ zaabsorbowanym
ab'sorbent /s/
start learning
(dobrze) wchłanijący
ab/sorbing /s/
start learning
absorbujący, wciagający
abstain from formal
start learning
wstrzymywać się od
ab'stention
start learning
1. głos wstrzymujący (się) 2 wstzrymanie się od głosu
abstinence [U]
start learning
abstynencja
abstract
start learning
adj. abstrakcyjny
abstraction
start learning
/n. [U,C] abstrakcja
absurd
start learning
absurdalny
absurdly
start learning
absurdalnie
absurdity [C, U]
start learning
absurd/absurdalność
abundance [U singular] formal
there is an abundance of creative talent.
start learning
obfitość
in abundance
Wild flowers grew in abundance in the hillside.
start learning
w dużych ilościach
abundant
an abundant supply of fresh fruit
start learning
obfity
abundantly
He made it abundantly clear that he was dissatisfied./Poppies grew abundantly in the fields.
start learning
całkowicie/obficie
abuse n. [C,U] /s/
start learning
nadużycie + of
alcohol abuse
start learning
nadużywanie alkoholu
drug abuse
start learning
narkomania
abuse [U]
child abuse/sexual abuse
start learning
wykorzystywanie, maltratowanie
abuse [U]
start learning
obelgi
abuse v. /z/
start learning
znęcać się nad, maltretować
abuse v. /z/
Garton had abused his position by offering jobs to his friends.
start learning
naduzywać
abuse v. /z/
start learning
lzyć
abusive /s/
start learning
obelzywy
abysmal
your son's abysmal performance in the examintations
start learning
fatalny, beznadziejny
abysmally
start learning
fatalnie, beznadziejnie
abyss [C]
the abyss of nuclear war
start learning
piekło
abyss [C] literary
start learning
otchłań
acaDemic
1. students' academic achievements; a program to raise academic standerds 2. the question is purely academic 3. teaching the more academic children
start learning
1. naukowy 2. akademicki 3. zdolny
an academic
start learning
nauczyciel akademicki/ naukowiec
aCademy
start learning
akademia
accelerate
Melissa acceletared as she drove onto the highway./ a plan to ccelerate economic growth
start learning
przyspieszać
acceleration [U]
start learning
przyśpieszenie
accelerator
start learning
pedał przyśpieszenia/gazu
accent [C]
a strong northern accent/ The accent in the word important is on the second syllable.
start learning
akcentr
the accent on
a training proframme with the accent on safety
start learning
nacisk na
accentuate
start learning
za/akcentować
accept
accept a small gift/they offered me a job and I accepted/The manager would not accept her resignation/ We don't accept credit cards. I've been accepted at Harvard./accept an invitation/accept advice, suggestion
start learning
1. przyjmować/ 2. przyjmować do wiadomości The teacher would not accept any excuses./ I accept that (przyznaję, że) I accept that we made mistakes but it's nothing we can't fix./3. pogodzić się z - accept defeat/4. brać na siebie odpowiedzialność/winę - accept responsibility, blame

You must sign in to write a comment