logistics and the Internet

 0    87 flashcards    oliwia09080702
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fracht, przewóz
start learning
freight
planista
start learning
planner
czas
start learning
time
cena
start learning
price
informacja
start learning
information
rezerwowć
start learning
to book
rezerwacja
start learning
booking
umieszczony w sieci
start learning
web- based
narzędzie do czegoś
start learning
tool for something
rezerwacja elektroniczna
start learning
electronic booking
pokazywać
start learning
to show
aktualne informacje na jakiś temat
start learning
up-to-date information about something
tranzyt
start learning
transit
w czasie rzeczywistym
start learning
real-time
potwierdzenie
start learning
confirmation
usługi
start learning
services
łatwo
start learning
easily
być skonfigurowanym
start learning
to be configured
w taki sposób by
start learning
so that
kontrolować
start learning
to control
przesyłka przychodząca
start learning
inbound shipment
zmniejszać ograniczać
start learning
to reduce
całkowity
start learning
total
spędzać (o czasie), wydawać (o pieniądzać)
start learning
to spend
sprawny, sprawnie działający, wydajny
start learning
efficient
środki transportu
start learning
means of transport
wielu użytkowników
start learning
multiple users
organizacja, tu: firma, przedsiębiorstwo
start learning
organisation
co oznacza
start learning
meaning
departament/ dział spedycji wewnętrznej
start learning
internal shipping department
otrzymywać
start learning
to recive
mniej (do rzeczowników policzalnych)
start learning
fewer
mniej (do rzeczowników niepoliczalnych)
start learning
less
zapytanie
start learning
query
zmienić
start learning
change
świat
start learning
the world
zmienić coś w coś
start learning
turn something into someting
globalna wioska
start learning
global village
dzięki czemuś
start learning
thanks to sth
internet
start learning
the Internet
mieć dostęp, uzyskać dostęp (do)
start learning
to access
używać, wykorzystać
start learning
to use
szeroki zakres czegoś
start learning
a wide range of
ponadto
start learning
moreover
ułatwić
start learning
facilitate
wymiana towarów i usług
start learning
exchange of goods and services
jeśli chodzi o...
start learning
as far as something is concerned
zmienić, dokonać zmiany
start learning
to make a change
dokonać zasadniczej zmiany, dokonać przełomu
start learning
to make a fundamental change
charakter czegoś
start learning
to nature of something
łańcuch dostaw
start learning
supply chain
nie tylko..., lecz także
start learning
not only... but also...
technologie internetowe
start learning
internet technologies
widoczność czegoś
start learning
visibility of something
proces
start learning
process
uzyskiwać przewagę
start learning
to reap the advantages
czerpać korzyści
start learning
to reap benefits
przewaga handlowa
start learning
commercial advantages
elektroniczna wymiana danych (EDI)
start learning
Electronic Data Interchange (EDI)
przestrzegać
start learning
to view
firma
start learning
firm
najważniejsze narzędzie do walki z konkurencją
start learning
a key competitive weapon
nieustannie się zmieniający
start learning
ever-changing
środowisko biznesowe
start learning
business environment
narzędzie komputerowe
start learning
computer tool
oprogramowanie
start learning
software
wymieniać
start learning
to exchange
informacje handlowe
start learning
business information
elektronicznie
start learning
electronically
partnerzy w interesach, współpracujący ze sobą
start learning
business trading partners
spółka (kapitałowa)
start learning
company
wdrażać
start learning
to implement
oświadczać
start learning
to state
zarządzać
start learning
to manage
ponadto
start learning
What is more...
pomagać coś zrobić
start learning
to help sth
ograniczać, zmniejszać zredukować
start learning
to reduce
ilość czegoś, liczba czegoś
start learning
the number of something
praca papierkowa
start learning
paper work
dodać coś
start learning
to add something
nowy
start learning
new
partner w interesach
start learning
trading partner
tylko
start learning
only
kilka (nie za dużo)
start learning
a few
usatysfakcjonować
start learning
to satisfy
klient kluczowy
start learning
key customer
sprawiać, że spółki są bardziej konkurencyjne
start learning
make companies more competetive

You must sign in to write a comment