lekcje 3-6

 0    20 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Te samochody są niebieskie. Czyj jest tamten motocykl?
start learning
These cars are blue. Whose is that motorbike?
Tamte samochody są czarne. Kto to jest?
start learning
Those cars are black. Who is this?
Która godzina? Skąd jesteś?
start learning
What time is it? Where are you from?
Kiedy są twoje urodziny? Dlaczego nie?
start learning
When is your birthday? Why not?
Która kurtka jest twoja? Czyja to książka?
start learning
Which coat is yours? Whose book is this?
Jak się masz? Ile wody ty pijesz?
start learning
How are you? How much water do you drink?
Ile masz dzieci Jak długo to trwa?
start learning
How many children do you have? How long does it take?
On nie ma żadnej rodziny. Nie znam tu nikogo.
start learning
He doesn't have any family. I don't know anybody here.
Czy ktoś był ranny? Zrobię cokolwiek zechcesz.
start learning
Was anyone hurt? I'll do anything you want.
On mógł być wszędzie. W porządku!
start learning
He could be anywhere. All right!
Żadne z was nie zrozumie mojego problemu. Jestem teraz bardzo zajęty.
start learning
None of you will understand my problem. I'm very busy right now.
Czy ona jest ładniejsza niż Agnieszka? Masz dopiero siedemnaście lat.
start learning
Is she prettier than Agnieszka? You're only seventeen.
Na szczęście to był tylko zły sen. Nawet nie wiem gdzie ona jest.
start learning
Fortunately it was just a bad dream. I don't even know where she is.
Nie wyglądasz tak dobrze jak zwykle. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu.
start learning
You don't look as good as usual. I work as a nurse in a hospital.
On pracuje jak niewolnik. To było tak śliczne miejsce.
start learning
He works like a slave. It was such a lovely place.
Jestem z Polski. Teraz idź do łóżka!
start learning
I am from Poland. Now go to bed!
Czy mógłbyś być trochę milszy dla odmiany! Spotkałem go przez przypadek.
start learning
Could you be a little nicer for a change! I met him by chance.
Jesteś ciągle w niej zakochany On podpisał ten papier bez słowa.
start learning
You're still in love with her. He signed the paper without saying a word.
Przez pomyłkę otwarłem jeden z tych listów Co jest w tej torebce?
start learning
By mistake I opened one of these letters. What is in the bag?
Może innym razem. Możesz ze mną iść jesli chcesz.
start learning
Maybe another time. You can go with me if you want to.

You must sign in to write a comment