Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    81 flashcards    cloudmindtest1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
spektakl
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
start learning
actress
She has always wanted to become an actress.
Na
na stole
start learning
On
on the table
na stole
start learning
On
on the table
kubik
start learning
stere
tyczny
start learning
Tyczny
obyczajowy
start learning
moral
przekraczający
Ona jest wyższa niż ja.
start learning
than
She is taller than me!
władczyni
Queen Mary jest gigantycznym statkiem pasażerskim.
start learning
queen
The Queen Mary is a gigantic passenger ship.
biorca
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
start learning
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
śledzący
start learning
Tracking
ówczesny
start learning
then
I agree and then there is another aspect.
konwencja
start learning
convention
oburzyć
powiedział, że był oburzony, że brytyjscy cenzorzy zażądali oni przycinać wulgarny język
start learning
outrage
he said he was outraged that British censors demanded they trim bad language
kilkakrotny
start learning
Repeated
odpowiednik
start learning
equivalent
The Foreign Minister held talks with his Chinese counterpart.
aktorstwo
start learning
histrionics
I'm fed up with your embarrassing histrionics.
kontekst
start learning
context
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
start learning
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
dziurka
start learning
keyhole
eksperymentować
Nie eksperymentuj z mieszaniem alkoholu.
start learning
experiment
Do not mess with mixing alcohol.
widownia
Publiczność zaczęła bić brawo.
start learning
audience
The audience started clapping.
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
start learning
career
He had a wonderful career in front of him.
granica
start learning
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
aktor
On jest znanym aktorem.
start learning
actor
He’s a famous actor.
przekraczać
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
start learning
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
podlegać
start learning
undergo
... tremendous criticism
odczuć
Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.
start learning
feel
I feel nervous. I can't relax.
róż
na policzki
start learning
pink
zdarzać
Czy sądzisz, że taka straszliwa tragedia zdarzy się jeszcze kiedyś?
start learning
occur
Do you think that such a terrible tragedy will ever occur again?
społeczny
start learning
social
Rising unemployment causes many social problems.
cielić
start learning
calve
emocja
start learning
emotion
męski
męski głos
start learning
male
a masculine voice
przesunąć
Nie przesuwaj proszę stołu
start learning
move
Don't move the table, please.
publiczny
Publiczne egzekucje są wciąż praktykowane w Arabii Saudyjskiej.
start learning
public
Public executions are still practiced in Saudi Arabia.
pomiędzy
między mną a tobą
start learning
between
between you and me
Rola
start learning
Role
akcja
Film jest pełen akcji.
start learning
action
The movie has a lot of action.
sprawdzać
start learning
check
Can somebody check out who is at the door?
doświadczyć
Wiem to z doświadczenia.
start learning
experience
I know that from experience.
obejrzeć
start learning
view
ciało
start learning
body
His body was covered in mud.
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
start learning
possibility
Did you ever consider that possibility
należeć
start learning
belong
Does this pen belong to you?
wrazić
start learning
inculcate
przedstawić
to suggest something, often to another person who will then make a decision
start learning
submit
A real estate developer has submitted plans to build the first 500 houses on the new site.
niesamowity
start learning
weird
Your sense of humour is uncanny.
brak
start learning
lack
a lack of self-awarness
główny
Ona jest główną postacią w książce.
start learning
main
She's the main character of the book.
spędzić
Zazwyczaj jeździmy w góry, ale w tym roku namówiliśmy naszych rodziców na spędzenie dwóch tygodni nad morzem.
start learning
spend
We usually go to the mountains but this year we have talked our parents into spending two weeks at the seaside.
temat
rozmowy
start learning
topic
przypadek
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
case
Don’t interfere with their affairs.
całkiem
Ten film jest całkiem dobry. To jest zupełnie niemożliwe!
start learning
quite
The film's quite good. That's quite impossible!
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
start learning
come
She came home after midnight.
miedza
start learning
balk
póła
start learning
flap
swojej
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
zdać
Jeżeli będziesz pracował wystarczająco ciężko, to zdasz ten egzamin.
start learning
pass
If you work hard enough, you'll pass that exam.
cały
Zjadł całego kurczaka.
start learning
whole
He ate an entire chicken.
podczas
Kiedy znowu się spotkamy?
start learning
when
When are we going to meet?
swój
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
osoba
Ona jest taką uroczą osobą, ze każdy ją lubi.
start learning
person
She is such a lovely person that everybody likes her.
własny
start learning
own
she wants her own room
kilka
Mam kilku dobych przyjaciół
start learning
some
I have a few good friends.
praca
Moja żona jest teraz w pracy.
start learning
work
My wife is at work now.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
ludzi
Tłum ludzi wypełnił plac
start learning
people
A crowd of people filled the square
Im
Ich pies jest świetny.
start learning
Them
Their dog is great.
lud
Tłum ludzi wypełnił plac
start learning
people
A crowd of people filled the square
ząb
start learning
tooth
tooth
nikt
to bylo pierwszy raz kiedy ktokolwiek poprosil mnie zebym to zrobił
start learning
nobody
•It was the first time anybody had ever asked me to do that
nam
start learning
us
Działa
start learning
Works
znaleźć
Wciąż nie znalazłem odpowiedniej osoby.
start learning
find
I still haven't found the right person.
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
raz
start learning
time
I once was lost But now am found
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
tama
Budowa tamy na rzece zmienia cały ekosystem.
start learning
dam
Building a dam on a river changes the whole ecosystem.
start learning
there are
się
start learning
themselves

You must sign in to write a comment