Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    83 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kapitałowy
Możesz sprawdzić położenie każdej stolicy w atlasie świata.
start learning
capital
You can check the location of every capital city in a world atlas.
składka
ogromny wkład do społeczeństwa
start learning
contribution
huge contribution to society
petent
start learning
suppliant
waloryzować
start learning
valorize
waloryzacja
start learning
valorization
współwłasność
Powinieneś na bieżąco informować pracowników o zmianach właścicieli firmy.
start learning
ownership
You should keep the employees informed of any changes to the company ownership.
inwestować
Niechętnie inwestuję tyle pieniędzy.
start learning
invest
I'm reluctant to invest so much money.
pewniejszy
start learning
surer
podejmujący
start learning
taking
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
wartość
Wartość ich domu podwoiła się.
start learning
value
The value of their house has doubled.
Żary
start learning
Zary
uzyskiwać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
start learning
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
maleć
cena
start learning
decrease
konsultant
Ona pracuje jako doradca do spraw PR w dużych koncernach.
start learning
consultant
She works as a PR consultant for big companies.
przedsiębiorstwo
To przedsiębiorstwo ma duże szanse by odnieść sukces.
start learning
business
This enterprise has a big chance to succeed.
rosnąć
o cieście
start learning
grow
instytucja
start learning
institution
trafiać
start learning
getting
rachunek
Chciałbym otworzyć rachunek.
start learning
account
I’d like to open an account.
wpłacić
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
start learning
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
udzielać
start learning
grant
zamieniać
To koło musi być wymienione.
start learning
replace
This wheel has to be replaced.
zapis
Oni nagrali swój najnowszy album w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Dzieci nagrały swoje głosy i odtwarzały je.
start learning
record
They recorded their latest album in just one month. Children recorded their voices and were playing them back.
profesjonalny
start learning
professional
A professional is needed to resolve this issue.
opłata
Na szczęście opłatę za kolejny semestr można uiścić w ratach.
start learning
fee
Luckily, the fee for the next semester can be paid in instalments.
akcja
Film jest pełen akcji.
start learning
action
The movie has a lot of action.
coraz
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
start learning
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
firma
Rozpoczął firmę w swoim garażu
start learning
business
He started the company in his garage
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
start learning
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
start learning
account
I’d like to open an account.
Polska
start learning
Poland
I live in Poland.
obietnica
start learning
promise
I can't promise but I will try do it.
informacja
Potrzebuję więcej informacji by ci pomóc
start learning
information
I need more information to help you
uzyskać
obie ksiazki mozna uzyskac z publicznej biblioteki
start learning
obtain
Both of these books can be obtained from the Public Library.
mniejszy
start learning
less
My town has fewer inhabitants than yours
całość
Zjadł całego kurczaka.
start learning
whole
He ate an entire chicken.
wygodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
start learning
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
start learning
access
Do you have access to the Internet?
ach
start learning
s
wyrazić
clearly and intentionally stated; not implied
start learning
express
The UN Charter allows the use of force for the express purpose of restoring international peace and security.
klient
Klient ma zawsze rację.
start learning
customer
The customer is always right.
państwo
W Unii Europejskiej jest dwadzieścia osiem niepodległych państw.
start learning
state
There are twenty-eight independent states in the European Union.
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
start learning
easy
It’s easy to install this software.
zwrócić
Córce nie spodobały się jeansy, które jej kupiłam. Dlatego też postanowiłam zwrócić je.
start learning
return
My daughter didn't like jeans I bought for her, so I decided to take them back to the shop.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
start learning
although
My daughter went to school although she was ill.
warta
He was on ... that night.
start learning
guard
He was on guard that night.
główny
Ona jest główną postacią w książce.
start learning
main
She's the main character of the book.
większy
start learning
greater
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
start learning
reply
There’s no easy answer to this question.
inny
On szuka innej pracy.
start learning
other
He’s looking for another job.
wół
start learning
ox
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
start learning
note
May I have your attention please?
mojej
mój problem
start learning
my
my problem
część
To tylko część prawdy.
start learning
part
It's only part of the true.
uważać
Chciałbym otworzyć rachunek.
start learning
account
I’d like to open an account.
zbyt
zbyt brutalny
start learning
too
too brutal
szybki
szybko
start learning
fast
mojego
mój problem
start learning
my
my problem
moim
Ja jestem
start learning
I
I am
jej
Jego rodzice wyjechali.
start learning
its
His parents are away.
by
Na twoim miejscu nie zrobiłbym tego.
start learning
would
If I were you, I wouldn’t do that.
moje
mój problem
start learning
my
my problem
duży
start learning
large
Our neighbours have a really big house.
będzie
start learning
will
Please, come in - the president wills to see you.
start learning
there are
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
dla
To dla ciebie, kochanie.
start learning
for
This is for you, honey.
o
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
dobro
To naprawdę dobra książka.
start learning
good
It’s a really good book.
Na
na stole
start learning
On
on the table
być
Co to może być?
start learning
be
What can it be?
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
start learning
I
I am a good student.
za
To dla ciebie, kochanie.
start learning
for
This is for you, honey.
się
start learning
themselves
że
Czy mógłbyś mi podać tamtą książkę?
start learning
that
Could you pass me that book?
mamić
start learning
tantalize
móc
start learning
can
Can you open the door?
chcieć
Moi rodzice chcieli, żebym studiowała francuski.
start learning
want
My parents wanted to study French.
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
mnie
Boli mnie brzuch
start learning
me
My stomach hurst me.
jest
Jest 5 godzina
start learning
there is
It is 5 o’clock

You must sign in to write a comment