Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    71 flashcards    jafce1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sopranistka
start learning
soprano
tycznia
start learning
JANUARY
ej
Ona jest wyższa niż ja.
start learning
than
She is taller than me!
łkać
start learning
sob
he began to sob
monarcha
start learning
monarch
Osik
start learning
Aspens
warkotać
start learning
judder
korespondencja
start learning
correspondence
I WOULD LIKE MY MAIL REDIRECTED
pośrednictwo
An attempt by a third party to make the two sides in an argument agree.
start learning
mediation
formuła
Jaki jest wzór na obwód koła?
start learning
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
pisma
Jaka jest opłata za list do Polski?
start learning
letter
What's the postage for a letter to Poland?
Żary
start learning
Zary
owad
Tropikalna dżungla jest pełna owadów i innych nieprzyjemnych zwierząt.
start learning
insect
Tropical rainforests are full of insects and other unpleasant animals.
tzw
start learning
the so-called
pienie
start learning
singing
rządek
start learning
row
Oh, yeah, Springfield Arena, 1997, Row XX, Seat 64.
Miara
start learning
Measure
ka
each scene
start learning
each
cienki
On był niski i chudy.
start learning
thin
He was short and thin.
kobiecy
jej głos był miękki i kobiecy
start learning
feminine
her voice was soft and feminine
siąść
Usiądź gdziekolwiek chcesz.
start learning
sit
Sit wherever you like.
niemal
Prawie skończyłem tę książkę.
start learning
almost
I’ve almost finished this book.
próbujący
start learning
trying
skrzydło
np. skrzydło ptaka, samolotu, boiska
start learning
wing
dzielny
Strażacy są najodważniejsi
start learning
brave
Firefighters are most brave
koszula
Znasz tego faceta w białej koszuli?
start learning
shirt
Do you know that guy in the white shirt?
przedstawiać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
nocny
Ile kosztuje pokój na jedną noc?
start learning
night
How much is the room per night?
opisać
Czy możesz go opisać?
start learning
describe
Can you describe him?
biały
On nosił białą koszulę i czarne spodenki
start learning
white
He was wearing a white shirt and black shorts
ukryć
Schowała pieniądze w słoiku.
start learning
hide
She hid the money in the jar.
bezpośredni
start learning
direct
She is in direct contact with her clients.
cholerny
start learning
damn
He speaks damn well with his sword though.
porządny
Jill jest bardzo porządna - jej biurko jest zawsze czyste.
start learning
solid
Jill is very tidy - her desk is always clean.
stwierdzić
start learning
state
The new guidelines state that the consultation document must be written using plain language.
scena
Jak to jest stać na scenie i mówić do setek ludzi?
start learning
scene
What's it like to be on stage and talk to hundreds of people?
lista
Proszę o usunięcie mojego nazwiska z państwa listy do korespondencji.
start learning
list
Please remove my name from your mailing list.
Panem
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
start learning
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
pamięć
Mam kiepską pamięć. Moja siostra ma dobrą pamięć do imion. Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.
start learning
memory
I have a bad memory. My sister has a good memory for names. My computer has two gigabytes of memory.
jakiegoś
Mieszkają tu od kilku lat.
start learning
some
They’ve been living here for some years.
trzech
start learning
three
mniej
start learning
less
My town has fewer inhabitants than yours
tydzień
każdy okres siedmiu kolejnych dni
start learning
week
any period of seven consecutive days
stworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
start learning
create
He created a work of art.
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
start learning
similar
They are very much alike.
siła
Byli zmuszeni nieść ciężkie siatki.
start learning
force
They were forced to carry heavy bags.
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
start learning
one
I've got one day to finish this assignment.
pełny
Ulice były pełne ludzi.
start learning
full
The streets were full of people.
żebyś
To byłeś ty!
start learning
you
It was you!
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
start learning
family
They’ve got a big family.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
start learning
page
My teacher told us to open the book at page 45
nieść
I carry a bag.
start learning
carry
zapomnieć
start learning
forget
inf
pokazać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
czym
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
razić
start learning
strike
They have threatened to call a strike.
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
pierwszy
Zobaczyłem go po raz pierwszy.
start learning
first
It’s the first time I’ve seen him.
moje
mój problem
start learning
my
my problem
ten
Ten stolik jest zarezerwowany.
start learning
this
This table is reserved.
mu
Kiedy był w potrzebie, żaden z jego przyjaciół nie opuścił go.
start learning
him
In his time of need none of his friends deserted him.
jej mąż
start learning
her
her husband
być
Co to może być?
start learning
be
What can it be?
start learning
your arms
nowy
Czy wiesz coś o naszych nowych sąsiadach?
start learning
new
Do you know anything about our new neighbours?
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
jaka
Jaka jest stolica Nowej Zelandii?
start learning
what
What is the capital of New Zealand?
widz
Na stadionie wczoraj nie było zbyt wielu widzów.
start learning
spectator
There weren't too many spectators in the stadium last night.
powiedzieć
Jak śmiesz mówić do mnie coś takiego!
start learning
say
How dare you say such a thing to me!
się
start learning
themselves
i
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!

You must sign in to write a comment