Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    80 flashcards    cloudmindtest1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pruski
start learning
Prussian
piernik
ciasteczko ze szreka
start learning
gingerbread
gingerbread shrek
styczność
Straciliśmy z nią kontakt.
start learning
contact
We’ve lost contact with her.
start learning
On
rżeć
konie rżały w stajni
start learning
guffaw
horses were neighing in the stable
polonizacja
start learning
polonization
województwo
start learning
province
hab
start learning
Professor
ogólnopolski
start learning
nationwide
duć
start learning
Duć
prezydent
start learning
president
funkcjonować
start learning
function
rektor
start learning
rector
duński
start learning
Danish
podzielny
start learning
divisible
górujący
start learning
dominant
lewica
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
start learning
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
inwentarz
start learning
inventory
odsyłać
Zostałem skierowany do działu kadr.
start learning
refer
I was referred to the personnel department.
wzajemny
start learning
mutual
They soon discovered a mutual interest in music
pomnik
start learning
monument
moniument
ogarniać
obejmować (pozytywne) wartości
start learning
embrace
to embrace positive values
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to be an astronaut.
podziemie
Gdzie jest najbliższa stacja metra?
start learning
underground
Where is the nearest underground station?
armia
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
start learning
army
He joined the army at the age of 20.
intensywny
start learning
intense
activity, effort
ośródka
start learning
CENTRE
ukazać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
start learning
show
I showed my painting collection to the guests.
produkować
start learning
produce
produce
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
start learning
city
Urban life is too chaotic for me.
polityczny
Mniejszości narodowe są kwestią polityczną.
start learning
political
Ethnic minorities are a political issue.
naukowiec
start learning
scientist
It is something that scientists should investigate
poprawny
Czy to jest poprawne? Proszę, przestań mnie poprawiać!
start learning
correct
Is that correct? Please stop correcting me!
fabryka
start learning
factory
wzrost
Ceny szybko wzrastają
start learning
growth
Prices are rising fast.
zarządzać
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
start learning
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
start learning
press
The press has to compete with other media for our attention.
przepis
Wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać przepisów.
start learning
recipe
All participant must comply with the regulations.
nr
start learning
No.
wspierać
Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.
start learning
support
All I want from you is some support
obszar
Jaka jest powierzchnia Polski?
start learning
area
What’s the area of Poland?
podziać
start learning
mislay
Neville appeared to have mislaid his booklist
dziwić
start learning
surprise
dochodzić
start learning
claim
czwarty
start learning
fourth
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
pomiędzy
między mną a tobą
start learning
between
between you and me
podzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
start learning
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
metrum
start learning
meter
duch
przestawiający meble i rzucający przedmiotami
start learning
spirit
służący
start learning
servant
Many young girls became domestic servants.
widok
start learning
view
wymagać
nie ma jej
start learning
require
she is not in
obecny
start learning
present
she doesn't enjoy her current career
złożyć
start learning
submit
urodzić
Ann urodziła trojaczki w ostatnim dniu grudnia.
start learning
bear
Ann gave birth to triplets on the last day of December.
trzeci
start learning
third
twierdzić
start learning
claim
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
start learning
city
What’s the most beautiful city of the world?
cały
Zjadł całego kurczaka.
start learning
whole
He ate an entire chicken.
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
start learning
four
They want to have four children.
główny
start learning
main
Szkoła
start learning
School
również
Mówię także trochę po hiszpańsku.
start learning
also
I also speak a little Spanish.
założyć
założyła cykl wymienny
start learning
start
She set up a swapping circle
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
nikogo
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
start learning
one
I've got one day to finish this assignment.
dopiero
Tylko czasami!
start learning
only
Only sometimes!
Historia
start learning
History
nimi
start learning
them
swój
start learning
its
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
start learning
right
If you break the law you can expect to be punished.
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
start learning
father
His father works in the mine.
taki
start learning
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
człowiek
Ten człowiek stojący przed domem to mój brat
start learning
man
The man standing in front of the house is my brother
dwa
start learning
two
zająć
start learning
occupy
-Israel still illegally occupies Sheba Farms and Ghajar Lebanese territory. - Sirona occupies a top position in the innovation rankings.
porządek
Czy jesteście państwo gotowi do złożenia zamówienia?
start learning
order
Are you ready to order?
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
start learning
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
bo
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
start learning
because
I went to bed early because I had to get up at 5.

You must sign in to write a comment