Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    94 flashcards    sebek1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stosowanie
start learning
usage
zgodzić się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
start learning
agree
Did she agree to go with them?
akcja
Film jest pełen akcji.
start learning
action
The movie has a lot of action.
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
start learning
card
They play cards every Saturday.
spełnienie
start learning
compliance
Safety measures were carried out in compliance with paragraph 6 of the building regulations.
plastikowy
start learning
plastic
zacisk
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
start learning
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
start learning
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
start learning
account
I’d like to open an account.
zakładać że
start learning
posit
If we posit that wage rises causes inflation, it follows we should minimaze them.
rozpuszczalnik
start learning
solvent
wypowiedzenie
dostała wypowiedzenie, zwolniono ją z pracy
start learning
denunciate
she was giving notice
zmiany
start learning
amend
jednostronny
Przedstawili ten incydent jednostronnie.
start learning
unilateral
They only gave a one-sided account of the incident.
problem
start learning
issue
I don't know why it's such an issue.
zorganizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
start learning
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
integralność
Prawość i posłuszeństwo to cechy dobrego żołnierza.
start learning
integrity
Integrity and obedience are qualities of a good soldier.
ustawa
start learning
statute
Act of Parliament
gwarancja
start learning
guarantee
zastrzec
start learning
stipulate
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
start learning
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
ujawniać
start learning
disclose
Some companies have already voluntarily disclosed similar information.
fundusz
start learning
fund
fand
odpowiedzialność
start learning
liability
The company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters.
serwis
25 funtów za noc, włącznie z obsługą.
start learning
service
25 pounds a night, service included.
rozstrzygać
ta sprawa zostanie skierowana do sądu polubownego
start learning
settle
this case will go to arbitration
zastaw
start learning
pledge
to have a lien on sth
przesłanka
start learning
premise
The premise of the book is that you know better than anyone else the direction of your healing path.
zachować
start learning
retain
ability to attract and retain good employees
wyłom
A failure to carry out the terms of an agreement, a contract, etc.
start learning
breach
poufny
Te akta są ściśle poufne.
start learning
confidential
These files are strictly confidential.
ważny
start learning
valid
This ticket is valid throughout Europe.
witryna internetowa
start learning
website
ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
start learning
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
administrować
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
start learning
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
start learning
pay
Are you going to pay with a credit card?
napisany
start learning
written
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
start learning
law
If you break the law you can expect to be punished.
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
start learning
procedure
Everyone must follow the procedure.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
start learning
party
My teacher told us to open the book at page 45
zastosować
start learning
apply
specjalny
start learning
special
ustanawiać
start learning
establish
obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
start learning
observe
Law should be observed
tworzywo
start learning
material
The lawsuit against the organisation was dropped because there was not enough mat____ evidence. (important or relevant)
wpisać
start learning
enter
At that moment Mrs. Weasley entered the bar
wykorzystać
start learning
avail
without avail
ogłoszenie
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
start learning
notice
Read all the ads in today’s newspaper.
obiekt
Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli nikt się nie sprzeciwia.
start learning
object
If no one objects, I would like to say a few words.
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
start learning
subject
My favourite subject has always been maths.
zasada
start learning
rule
We have a rule.
forma
start learning
form
They form part of a division beetwen the North sea and the Atlantic Ocean.
zapewniać
start learning
provide
wysłany
start learning
sent
dodać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
start learning
add
Add some sugar to the cream.
obowiązek
start learning
duty
efekt
a change or changed state occurring as a direct result of action by somebody or something else; success in bringing about a change in somebody or something, or the ability to achieve this
start learning
effect
The stress has had a disastrous effect on my client's marriage.
trzymany
start learning
held
zawierać
List zawierał ważne informacje.
start learning
include
The letter contained important information.
porozumienie
samo przez sie(z własnej woli)
start learning
accord
of its own accord
właściwy
start learning
proper
stosowny
Bas
start learning
bas
pośredniczyć
A neutral party was called in to tedaime between the manager and his staff. (to try to make two sides in an argument come to an agreement)
start learning
mediate
odnosić się
start learning
relate
the power to change the way we relate to our living and working environment
to
to jest doby dzień
start learning
it
it is a good day
typ
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
start learning
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
bezpieczeństwo
start learning
security
We use green for safety.
główny
start learning
main
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
start learning
response
There’s no easy answer to this question.
powinien
start learning
shall
oot/////////////ought to do sth
część
To tylko część prawdy.
start learning
part
It's only part of the true.
znak
Spójrz na ten znak!
start learning
sign
Look at this sign!
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
start learning
which
When is the last time you saw him
bądź
zależy od ktorej strony będzie włożony, będzie albo w kierunku tyłu, wykrywanie ucha albo do przodu.
start learning
either
Depending on which side it’s inserted, it will either point towards the back, detecting the ear, or point towards the front.
między
między mną a tobą
start learning
between
between you and me
chwila
start learning
moment
Life is but an instant.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
case
Don’t interfere with their affairs.
istota
Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem tego.
start learning
being
Being a quiet sort of person, I didn't want it.
może
start learning
may
Perhaps I’m wrong.
jasny
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
start learning
clear
Can you clear the table?
otwarte
start learning
open
You are the most honest and open woman I’ve met.
zarówno
start learning
both
taki
start learning
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
zmiana
start learning
change
ich
start learning
their
musi
Musze powiedziec, ze to jest interesujacy sposob na rozmowe.
start learning
must
I must say, this is an interesting way to speak.
zrobiony
Zrobione w USA
start learning
made
Made in the USA
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
start learning
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
start learning
by
They went through the front doorway.
do
head
start learning
to
wazjemną
użyć
start learning
use
z
wychodząc z domu
start learning
of
inny
On szuka innej pracy.
start learning
other
He’s looking for another job.
dać
on dał mi muj długopis
start learning
give
he giv me my pen

You must sign in to write a comment