lekcja 8- 11

 0    40 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
otwierać Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.
start learning
open We are open to any suggestions.
zamykać Zamknij oczy.
start learning
close Close your eyes.
zamykać Ona zamknęła drzwi.
start learning
shut She shut the door
zamknięty Przykro mi, ale jest już zamknięte.
start learning
closed I'm sorry, but is already closed.
zamknięty Zamknij się!
start learning
shu Shut up!
używać Jak to używać?
start learning
use How do you use it?
użycie Postaraj się zrobić dobry użytek z tego kursu języka angielskiego.
start learning
use Try to make good use of this English course
zakończyć, zatrzymać, przerwać On złamał jej serce.
start learning
break He'd broken her heart.
przerwać Czy mogę na chwilę przeszkodzić?
start learning
interrupt May I interrupt for a moment?
przeminąć Minęło kilka dni.
start learning
pass Several days passed
trwać, kontynuować To nie może trwać dłużej.
start learning
continue This cannot continue much longer.
go on I can't go on like this.
start learning
trwać, dziać się dalej Ja już dalej tak nie mogę.
kontynuować Proszę kontynuuj.
start learning
carry on Please carry on.
przejść dalej, kontynuować Teraz możemy kontynuować z naszą prezentacją.
start learning
proceed Now we can proceed with our presentation.
powtarzać Powtórz, proszę.
start learning
repeat Repeat, please.
chcieć Chcę zostać za granicą.
start learning
want I want to stay abroad.
dać czemuś spokój, porzucić coś Porzuciła studia na drugim roku.
start learning
drop sth She dropped studies in her second year.
tworzyć, stworzyć Febo-Dobrzański created latest trends in spring fashion.
start learning
create Febo-Dobrzański stworzył najnowsze trendy w modzie wiosennej.
skończyć, zakończyć Jego życie się skończyło.
start learning
complete His life was completed.
bawić się, grać (np. w klasy) Moje córki bawią się w ogrodzie.
start learning
play My daughters are playing in the garden.
śpiewać Zaśpiewaj mi piosenkę
start learning
sing Sing me a song.
połamać, rozbić Jeżeli będziesz zbyt mocno naciskał, złamiesz ten patyk.
start learning
break If you press too hard you will break this stick
ciąć, rozcinać Zaciąłem się w palec.
start learning
cut I've cut my finger.
ślad, plama Na podłodze była duża plama.
start learning
mark There was a big mark on the floor.
drzeć Nie podrzyj tych rajstop!
start learning
tear Don't tear this tights!
podrzeć coś (na kawałki) Ania podarła jego list.
start learning
tear sth up Ania tore up his letter.
pakować Potrzebuję spakować swoje książki.
start learning
pack I need to pack my books.
zawijać, owijać Czy możesz mi to zapakowac?
start learning
wrap Can you wrap it?
wisieć, wieszać Rozwieś ubrania żeby wyschły
start learning
hang Hang the clothes up to dry.
wbijać Wbij tą pinezkę w ścianę.
start learning
stick Stick this pin into the wall.
rozkładać Rozłóż obrus żeby się wysuszył.
start learning
spread Spread the tablecloth out to dry.
organizować, planować Zorganizuję spotkanie za dwa dni.
start learning
arrange I'll arrange the meeting in two days.
sprawdzać Kto sprawdza jakość?
start learning
check Who checks the quality?
upewnić się Upewnij się, że drzwi są zamknięte.
start learning
make sure Make sure that the door is locked.
ostrożność, uwaga Uważaj na siebie!
start learning
care Take care!
ostrożny Bądź ostrożny!
start learning
careful Be careful!
ostrożny Musimy być ostrożni.
start learning
cautious We need to be cautious.
ostrożnie, uważnie Słuchaj uważnie
start learning
carefully Listen carefully.
brać w czymś udział Czy on zamierza wziąć udział w konkursie?
start learning
take part in sth Is he going to take part in the competition?
przyłączyć się do czegoś Przyjdźcie i dołączcie do nas.
start learning
join sth Come and join us.

You must sign in to write a comment