Legalese general

 0    570 flashcards    lukaszizowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to abandon (an agreement)
start learning
zrzec się uprawnień (z tytułu umowy)
absolute majority
start learning
większość bezwzględna
absolute obligation
start learning
zobowiązanie bezwarunkowe
accident insurance
start learning
ubezpieczenie NNW
to keep an account
start learning
posiadać rachunek
to manage an account
start learning
prowadzić rachunek
accounting
start learning
rachunkowość
accounting principles
start learning
zasady rachunkowości
accounting procedures
start learning
zasady rachunkowości
accruals
start learning
rozliczenia międzyokresowe
accruals
start learning
narosłe kwoty
accrued
start learning
narosły
accrued dividend
start learning
przyznana lecz niewypłacona dywidenda
accrued interest
start learning
narosłe odsetki
acquisition
start learning
nabycie
to act in bad faith
start learning
działać w złej wierze
act of God
start learning
siła wyższa
actual situation
start learning
stan faktyczny
administrative costs
start learning
koszty administracyjne
administrative order
start learning
decyzja administracyjna
administrative overhead
start learning
ogólne koszty administracyjne
adhesion agreement
start learning
umowa adhezyjna
administrators
start learning
zarząd komisaryczny
adulteration
start learning
starzenie się
advance filing of a motion
start learning
złożenie wniosku z wyprzedzeniem
advance payment
start learning
zaliczka
adverse possesion
start learning
zasiedzenie
affiliate
start learning
osoba stowarzyszona
affiliated company
start learning
spółka stowarzyszona, filia
affordability of debt
start learning
możliwość zadłużenia się
agenda
start learning
porządek obrad
agent
start learning
pełnomocnik, agent
aggregate
start learning
łączny
aggregate area
start learning
łączna powierzchnia
aggregate value
start learning
łączna wartość
in aggregate
start learning
łącznie
assignment agreement
start learning
umowa cesji
agreement granting the right to perpetual usufruct
start learning
umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
consultancy agreement
start learning
umowa o doradztwo
custody agreement
start learning
umowa przechowania
final agreement
start learning
umowa przyrzeczona
pledge agreement
start learning
umowa zastawu
preliminary agreement
start learning
umowa przedwstępna (też: wstępna - bez możliwości egzekwowania w sądzie)
tenancy agreement
start learning
umowa najmu
transfer agreement
start learning
umowa zbycia
alienation
start learning
zbycie
all or none
start learning
wszystko albo nic (WAN)
allowance
start learning
zasiłek
amicable settlement
start learning
ugoda
amortisation of capital
start learning
amortyzacja kapitału
amount owed
start learning
kwota należna
amount due
start learning
kwota należna
annulment
start learning
unieważnienie
appeal
start learning
apelacja
appendix
start learning
załącznik
application
start learning
wniosek
applicable law
start learning
prawo mające zastosowanie
arbitrage
start learning
spekulacja papierami wartościowymi
arbitration
start learning
arbitraż
arbitration court
start learning
sąd polubowny
arrangement with creditors
start learning
postępowanie układowe z wierzycielami
areas of public access
start learning
pomieszczenia powszechnie dostępne
to assert rights/a claim
start learning
dochodzić praw
to assess (fee)
start learning
naliczyć (opłaty)
award of arbitration court
start learning
wyrok sądu polubownego
average agent
start learning
komisarz awaryjny
auditors` report
start learning
sprawozdanie biegłego rewidenta
attorney ad litem
start learning
pełnomocnik procesowy
at the market price
start learning
po kursie dnia (PKD)
at arm`s lenght
start learning
na warunkach handlowych jakie byłyby wynegocjowane przez niezależne strony
assignment for the benefit of creditors
start learning
przekazanie majątku wierzycielom w zamian za zaspokojenie długu
assignment document
start learning
dokument cesji
bad debt
start learning
należność nieściągalna
bad faith
start learning
zła wiara
balance sheet
start learning
bilans
the profit and loss account
start learning
bilans zysków i strat
ballot
start learning
głosowanie
open ballot
start learning
głosowanie jawne
secret ballot
start learning
głosowanie tajne
written ballot
start learning
głosowanie pisemne
commercial bank
start learning
bank komercyjny
depository bank
start learning
bank powierniczy
investment bank
start learning
bank inwestycyjny
merchant bank
start learning
bank kupiecki
bank guarantee
start learning
gwarancja bankowa
banking day
start learning
bankowy dzień roboczy
bank settlement procedure
start learning
bankowe postępowanie ugodowe
bankruptcy procedure
start learning
postępowanie upadłościowe
bankruptcy trustee
start learning
syndyk masy upadłościowej
bar code
start learning
kod paskowy
bearer security
start learning
papier wartościowy na okaziciela
benefit
start learning
świadczenie, korzyść
to the benefit of somebody
start learning
świadczenie na czyjąś korzyść
employment benefit
start learning
świadczenie przysługujące pracownikom
bill of exchange
start learning
weksel trasowany
bill of quantities
start learning
przedmiar robót
bipartisan approach
start learning
podejście ponadpartyjne
block market
start learning
rynek blokowy
board of directors
start learning
rada dyrektorów
body
start learning
organ, władza
bona fide
start learning
dobra wiara
bona fide transaction
start learning
faktyczna czynność prawna (nie dla pozoru)
bond
start learning
obligacja
callable bond
start learning
obligacja z prawem wcześniejszego wykupu [obligacja, której emitent ma zastrzeżone prawo do jej wykupu przed upływem terminu jej ważności (płatności) w zamian za uiszczenie określonej prowizji (call price)]
debt conversion bond
start learning
obligacja z tytułu konwersji zadłużenia [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
discount bond
start learning
obligacja dyskontowa [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
new money bond
start learning
obligacja na nowe kredyty [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
par bond
start learning
zabezpieczona obligacja parytetowa [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych
past due interest bond
start learning
zabezpieczona obligacja na zaległe odsetki [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
RSTA
start learning
revolving short-term trade agreement
revolving short-term trade agreement
start learning
zabezpieczana obligacja z tytułu kredytów rewolwingowych [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
bookkeeping
start learning
księgowość
book value
start learning
wartość księgowa
book-entry system
start learning
obieg zdematerializowany
books and accounts
start learning
księgi handlowe
borrowing
start learning
zaciągnięcie kredytu
branch office
start learning
oddział
breakdown of costs
start learning
zestawienie wydatków
broker
start learning
makler, pośrednik
brokerage firm
start learning
biuro maklerskie
brokerage house
start learning
dom maklerski
brokering
start learning
pośrednictwo
burden of proof
start learning
ciężar dowodu
to carry business as currently conducted
start learning
prowadzić działalność tak jak dotychczas
ordinary course of business
start learning
normalna działalność gospodarcza
buy-back
start learning
sprzedaż zwrotna (transakcja kompensacyjna)
buy-back
start learning
nabycie przez spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia
by-laws
start learning
statut spółki, regulamin
cap
start learning
górna granica
capped fee
start learning
wynagrodzenie z ustaleniem górnej granicy
capital expenditure
start learning
wydatek inwestycyjny, inwestycje w środki trwałe
capital gain
start learning
dochód kapitałowy, zrealizowany zysk na inwestycji
capital investments
start learning
inwestycje w środki trwałe, inwestycje długoterminowe
capital market
start learning
rynek kapitałowy
capital stock
start learning
akcje/udziały
reserve capital
start learning
kapitał rezerwowy
share capital
start learning
kapitał zakładowy
to increase share capital
start learning
podwyższyć kapitał zakładowy
to reduce share capital
start learning
obniżyć kapitał zakładowy
supplementary capital
start learning
kapitał zapasowy
cash
start learning
gotówka
cash basis
start learning
zasada naliczania (sprzedaży, kosztów) jedynie w momencie zapłaty [odwrotność accrual basis]
cash collateral
start learning
zabezpieczenie gotówkowe
cash flow
start learning
przepływ gotówki
cash management
start learning
zarządzanie gotówką
cashier`s check
start learning
czek bankierski
cassation
start learning
kasacja
to cast a vote
start learning
oddać głos
casting vote
start learning
głos przeważający
CEFTA
start learning
Central European Free Trade Association
Central European Free Trade Association
start learning
Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu
certificate of deposit
start learning
świadectwo depozytowe
certified auditor
start learning
biegły rewident
CPA
start learning
certified public accountant
certified public accountant
start learning
biegły rewident
certified copy
start learning
uwierzytelniony odpis
chairman
start learning
przewodniczący
to charge
start learning
obciążyć
to charge-off
start learning
odpisać
charge
start learning
obciążenie
chart of accounts
start learning
plan kont
charter
start learning
akt założycielski, akt nadania statutu, statut
CEO
start learning
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
start learning
prezes, naczelny dyrektor
CHP
start learning
combined heat and power plant
combined heat and power plant
start learning
elektrociepłownia
circulation
start learning
obieg
by circulation of papers
start learning
w trybie obiegowym
citizen shareholding
start learning
powszechny akcjonariat obywatelski
civil plaintiff
start learning
powód cywilny
clearing house
start learning
izba rozrachunkowa
closing
start learning
sfinalizowanie transakcji
co-insurer
start learning
koasekurant
collateral
start learning
przedmiot zastawu lub innego zabezpieczenia
collateral assignment
start learning
cesja na zabezpieczenie
collateral transfer of ownership
start learning
przewłaszczenie na zabezpieczenie
collective bargaining agreement
start learning
układ zbiorowy pracy
collectively referred to as
start learning
zwani łącznie
commercial paper
start learning
weksel komercyjny, krótkoterminowy papier wartościowy
commercial division of a court
start learning
wydział gospodarczy sądu
commercial register
start learning
rejestr handlowy
committee
start learning
komitet, komisja
commodities contract
start learning
kontrakt na dostawy towarów
common ownership
start learning
współwłasność
common stock
start learning
akcje zwykłe
commune
start learning
gmina
company limited by shares
start learning
spółka publiczna, spółka akcyjna
company`s compensation system
start learning
zakładowy system wynagradzania
competency
start learning
właściwość
competitive bidding
start learning
przetarg, licytacja
completed shell and core
start learning
stan surowy zamknięty (nieruchomości)
compliance with laws
start learning
zgodność z przepisami prawa
compliance officer
start learning
inspektor nadzoru
complaint
start learning
skarga, zażalenie
composition with creditors
start learning
układ z wierzycielami
condition
start learning
warunek
condition precedent
start learning
warunek zawieszający
condition subsequent
start learning
warunek rozwiązujący
confidentiality
start learning
poufność
confidentiality agreement
start learning
umowa o zachowaniu poufności
confidentiality clause
start learning
postanowienie o zachowaniu poufności
consignment
start learning
wysyłka, ekspedycja, partia towaru
to construe provisions of agreement
start learning
interpretować postanowienia umowy
contemporaneous
start learning
równoczesny
contingency
start learning
nieprzewidziana okoliczność
life contingencies
start learning
rezerwa na ubezpieczenie na życie
contingent liability
start learning
zobowiązanie warunkowe
contra asset
start learning
wartość zmniejszająca
contract of custody
start learning
umowa przechowania
contract of deposit
start learning
umowa depozytu
contract of employment
start learning
umowa o pracę
contract of lease and hire
start learning
umowa dzierżawy/najmu
contract of loan
start learning
umowa pożyczki
contract of mandate
start learning
umowa zlecenia
contract for the provision of management services
start learning
umowa o zarządzenie
contract for services
start learning
umowa zlecenia
specific work contract
start learning
umowa o dzieło
contractual nature
start learning
charakter obligacyjny
contractual liability
start learning
odpowiedzialność kontraktowa
contractual obligation
start learning
zobowiązanie kontraktowe
contractual servitude
start learning
służebność kontraktowa
contractual subrogation
start learning
subrogacja kontraktowa
contractual term
start learning
okres obowiązywania umowy
contractual relation
start learning
stosunek umowny
contractor
start learning
wykonawca
general contractor
start learning
generalny wykonawca
sub-contractor
start learning
podwykonawca
controlled company
start learning
spółka zależna
controlling person
start learning
podmiot dominujący
control stock
start learning
pakiet kontrolny
to convert shares
start learning
zamieniać akcje
conversion
start learning
konwersja, zamiana
convertible securities
start learning
papiery wartościowe z opcją zamiany na akcje
conveyance
start learning
przeniesienie, przekształcenie
co-owner
start learning
współwłaściciel
co-ownership
start learning
współwłasność
fractional co-ownership
start learning
współwłasność łączna w częściach ułamkowych
joint co-ownership
start learning
współwłasność łączna
copyright
start learning
prawo autorskie
economic copyright
start learning
prawo autorskie majątkowe
pecuniary copyright
start learning
prawo autorskie majątkowe
personal copyright
start learning
prawo autorskie osobiste
corporate existence
start learning
osobowość prawna
corporate governance
start learning
władze spółki, organizacja spółki
corporate governance rules
start learning
regulamin spółki
corporate loan
start learning
kredyt na cele ogólne (dla osoby prawnej)
corporate name
start learning
firma (w spółce USA z osobowością prawną)
corporate power and authority
start learning
zdolność spółki do dokonania czynności prawnej
cost of sales
start learning
koszt sprzedaży
counterpart of an agreement
start learning
egzemplarz umowy
county
start learning
hrabstwo, powiat
court of competent jurisdiction
start learning
właściwy sąd
court judgement
start learning
orzeczenie sądu
commercial court
start learning
sąd gospodarczy
registry court
start learning
sąd rejestrowy
court decision
start learning
postanowienie, wyrok sądu
court order
start learning
zarządzenie sądu
common court
start learning
sąd powszechny
district court
start learning
sąd rejonowy
regional court
start learning
sąd okręgowy
appelate court
start learning
sąd apelacyjny
supreme court
start learning
sąd najwyższy
voivodeship court
start learning
sąd wojewódzki
covenant
start learning
zobowiązanie
affirmative covenant
start learning
zobowiązanie do działania
negative covenant
start learning
zobowiązanie do zaniechania
credit facility
start learning
kredyt
to credit
start learning
uznać, uznanie konta
to show credit to someone`s account
start learning
uznać czyjś rachunek
creditor
start learning
wierzyciel
criminal case
start learning
sprawa kryminalna
civil case
start learning
sprawa cywilna
cross action
start learning
powództwo wzajemne
custodian
start learning
powiernik
custodian bank
start learning
bank powierniczy
cumulative dividend
start learning
dywidenda skumulowana
current assets
start learning
środki obrotowe
current cost
start learning
aktualna cena składnika majątkowego [w odróżnieniu od historical cost]
current ratio
start learning
stosunek wartości aktywów bieżących do bieżących zobowiązań
currency
start learning
waluta
currency matching
start learning
zasada walutowości (zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym)
currency rate swaps
start learning
opcje walutowe
CTBT
start learning
Comprehensive Test Ban Treaty
Comprehensive Test Ban Treaty
start learning
Światowy Układ o Całkowitym Zakazie Prowadzenia Prób z Bronią Jądrową
damage
start learning
szkoda
damages
start learning
odszkodowanie
debenture
start learning
obligacja zabezpieczona
to debit
start learning
obciążyć
debt
start learning
dług
debt-for-equity conversion
start learning
konwersja długu na akcje/udziały
debtor
start learning
dłużnik
debt-to-equity ratio
start learning
poziom dopuszczalnego zadłużenia (w stosunku do kapitału)
debt restructuring
start learning
restrukturyzacja długu, postępowanie układowe
decision on conditions of land development
start learning
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
decree
start learning
rozporządzenie, dekret
deed
start learning
umowa
deed of partnership
start learning
umowa spółki jawnej
deed of trust
start learning
umowa o zabezpieczenie na nieruchomości
deed on the establishment of a mortgage
start learning
oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
deed of mortgage
start learning
oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
deductibles
start learning
franszyza redukcyjna
deduction
start learning
odpis
deemed to
start learning
uważany za
default
start learning
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
payment in deafault
start learning
opóźniona płatność, świadczenie
defect liability period
start learning
okres rękojmi (też gwarancji)
defence
start learning
zarzut procesowy; obrona
to set up a defence
start learning
podnosić zarzut
statement of defence
start learning
odpowiedź na pozew (zawierająca zarzuty obrony
to delegate
start learning
delegować
delegations
start learning
umocowania
delivery
start learning
dostarczenie, dostawa, doręczenie
delivery of premises
start learning
przekazanie pomieszczeń
delivery of share certificates
start learning
wręczenie akcji
delivery-acceptance report
start learning
protokół zdawczo-odbiorczy
depository bank
start learning
bank depozytariusz/powiernik
depository receipt
start learning
kwit depozytowy
ADR
start learning
American Depository Receipt
American Depository Receipt
start learning
Amerykański Kwit Depozytowy
GDR
start learning
Global Depository Receipt
GLobal Depository Receipt
start learning
Globalny Kwit Depozytowy
IDR
start learning
International Depository Receipt
International Depository Receipt
start learning
Międzynarodowy Kwit Depozytowy
depreciation
start learning
amortyzacja
developed market economies
start learning
kraje rozwinięte gospodarczo
development area
start learning
obsxzar zagospodarowania
development costs
start learning
koszty zagospodarowania
dilligence
start learning
staranność
reasonable dilligence
start learning
należyta staranność
due dilligence
start learning
należyta staranność; badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa
use the highest standard of due dilligence
start learning
zachować najwyższy standard staranności
dilute
start learning
rozwodnić
diluted income
start learning
dochód pośredni
diluted shareholding
start learning
rozwodniony akcjonariat
director
start learning
członek rady dyrektorów
directors` report
start learning
sprawozdanie dyrektorów (zarządu)
disbursement
start learning
wypłata
discharge of liability
start learning
udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków; zwolnienie z odpowiedzialności
disclaimer of warranty
start learning
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
disclosure
start learning
ujawnienie informacji
disclosure letter
start learning
list ujawniający
to disclose
start learning
ujawnić
discount
start learning
dyskonto
discount bond
start learning
obligacja dyskontowa
discount rate
start learning
stopa dyskontowa
discretion
start learning
uznanie (uznaniowość)
at one`s own discretion
start learning
wg własnego uznania
dismiss a claim
start learning
oddalić powództwo
disposal
start learning
zbycie, rozporządzenie
to dispose
start learning
zbyć, rozporządzić
to dispose of and encumber assets
start learning
rozporządzać majątkiem
disposition
start learning
przeniesienie
dissolution
start learning
rozwiązanie
dissolution and winding up
start learning
rozwiązanie i likwidacja
to dissolve a partnership
start learning
rozwiązać spółkę
distribution
start learning
podział, wypłata
distribution companies
start learning
zakłady energetyczne
district heating
start learning
elektrociepłownie
divest sb of rights
start learning
pozbawić kogoś praw
dividend
start learning
dywidenda
dividend declared, paid or set aside for payment
start learning
dywidenda uchwalona, wypłacona lub przeznaczona do wypłacenia
divulge
start learning
udostępnić
double entry system
start learning
podwójna księowość
draft
start learning
projekt; weksel trasowany
bank draft
start learning
weksel trasowany wystawiony przez bank
to draft and transmit notices
start learning
sporządzać i rozsyłać zawiadomienia
duly
start learning
prawidłowo, należycie
duly authorized
start learning
należycie umocowany
duly authorized agent
start learning
należycie umocowany pełnomocnik
duly organized
start learning
prawidłowo utworzony
duly organized and validly existing company
start learning
prawidłowo utworzona i istniejąca spółka
durable goods
start learning
dobra trwałego użytku
duty
start learning
cło, obowiązek (publicznoprawny)
dwelling
start learning
mieszkanie
E-10 (CEE)
start learning
kraje Europy Środkowej i Wschodniej
earning process
start learning
pełny cykl uzyskania przychodu ze sprzedaży
earnings
start learning
przychód
earnings per share
start learning
przychód na jedną akcję
net earnings
start learning
dochód
easement
start learning
służebność
easement of residence
start learning
służebność mieszkania
easement of support
start learning
"służebność belki" (oparcie budynku o budynek sąsiada)
easement of way
start learning
służebność przechodu
economies of scale
start learning
korzyści skali
in effect
start learning
obowiązujący
effective
start learning
obowiązujący
effective date of agreement
start learning
dzień wejścia w życie umowy
effective immediately
start learning
z natychmiastowym skutkiem
employee
start learning
pracownik
employer
start learning
pracodawca
employee`s pension plans
start learning
pracownicze plany emerytalne
employment agreement
start learning
umowa o pracę
employment relationship
start learning
stosunek pracy
to enact
start learning
wydać, uchwalić (akt prawny)
enclosure
start learning
załącznik
to encumber
start learning
obciążać
encumbrance
start learning
obciążenie rzeczowe
endorsement
start learning
indos, pisemne oświadczenie mające na celu przeniesienie własności akcji
endorsement "to bearer"
start learning
indos na okaziciela
endorse
start learning
indosować, złożyć pisemne oświadczenie przenoszące własność akcji
enforceable
start learning
egzekwowalny; zaskarżalny; wykonalny
enforceable in accordance with its terms
start learning
możliwy do wyegzekwowania zgodnie z treścią
enforceable against sb
start learning
możliwy do wyegzekwowania w stosunku do kogoś
enforcement
start learning
przymusowe wykonanie, egzekucja sądowa
enforcement of an agreement
start learning
dochodzenie wykonania umowy na drodze prawnej
enforcement clause
start learning
klauzula wykonalności
enforcement title
start learning
tytuł wykonawczy
engage in activities
start learning
prowadzić działalności
to enhance the value of shares
start learning
zwiększyć wartość akcji
to enjoy
start learning
korzystać
enjoyment
start learning
korzystanie
to enter into liquidation
start learning
rozpocząć postępowanie likwidacyjne
enterprise
start learning
przedsiębiorstwo
to be entitled to the full use and enjoyment of assets
start learning
mieć prawo nie nieograniczonego korzystania z majątku
entity
start learning
podmiot, jednostka organizacyjna
legal entity
start learning
osoba prawna
to entrust
start learning
powiększyć
entry
start learning
wpis (do rejestru), zapis (w księgach)
environmental audit
start learning
analiza środowiskowa
environmental clean-up
start learning
przywrócenie środowiska naturalnego do właściwego stanu
environmental penalty
start learning
kara za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
environmental remediation
start learning
przywrócenie środowiska naturalnego do właściwego stanu
EPC
start learning
engineering, procurement and construction contract
engineering, procurement and construction contract
start learning
umowa o prace konstrukcyjno-budowlane
equipment
start learning
wyposażenie; środki produkcji (acc.)
equity
start learning
kapitał; zasady słuszności
equity financing
start learning
udział kapitałowy
shareholders` equity
start learning
kapitał własny
error
start learning
błąd
error as to a principle
start learning
błąd co do istoty
error as to substance
start learning
błąd co do istoty
error in personam
start learning
błąd co do osoby
error of fact
start learning
błąd co do faktu
error of law
start learning
błąd co do prawa
material error
start learning
istotny błąd
escrow
start learning
depozyt, przechowanie
escrow account
start learning
rachunek powierniczy (zastrzeżony), rachunek escrow
ESA
start learning
European System of Accounts
European System of Accounts
start learning
Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych
event of default
start learning
przypadek naruszenia umowy
event of fate
start learning
przypadek losowy
eviction
start learning
pozbawienie posiadania rzeczy, eksmisja
to evidence
start learning
udokumentować, udowodnić
to evidence authority
start learning
udowodnić umocowanie
excerpt
start learning
wypis
to execute an agreement
start learning
podpisać umowę
execution of an agreement
start learning
zawarcie umowy
execution title
start learning
tytuł egzekucyjny
to exercise a right
start learning
wykonywać prawo, korzystać z prawa
exercise of due dilligence
start learning
dochowanie należytej staranności
exercise of voting rights
start learning
wykonywanie prawa głosu
to exempt from compliance with law
start learning
zwolnić z obowiązku przestrzegania prawa
ex-gratia payment
start learning
świadczenie nie wymagane prawem
exhibit
start learning
załącznik
exoneration
start learning
zwolnienie
exoneration clause
start learning
klauzula zwalniająca z odpowiedzialności
expatriate employee
start learning
pracownik oddelegowany z zagranicy
expenditure
start learning
wydatek, nakład, zużycie
expense
start learning
wydatek
expiration
start learning
wygaśnięcie, upływ
expiration date
start learning
data wygaśnięcia umowy
expiration of a sentence
start learning
upływ okresu kary oznaczonej w wyroku
expire
start learning
wygasać, tracić ważność
expiration of an agreement
start learning
wygaśnięcie umowy
express
start learning
wyraźny
express acceptance/consent
start learning
wyraźna zgoda
express offer
start learning
wyraźna oferta (nie dorozumiana)
express prohibition
start learning
wyraźny zakaz
expropriate
start learning
wywłaszczyć
expropriation
start learning
wywłaszczenie
to extend credit
start learning
udzielić kredytu
to extend a document
start learning
przedłużyć ważność dokumentu
extinction
start learning
wygaśnięcie, umorzenie
extinction of a claim
start learning
wygaśnięcie roszczenia
extinction of debt
start learning
umorzenie długu
extinguishment
start learning
wygaśnięcie, umorzenie
extract
start learning
wyciąg
face amount
start learning
wartość nominalna
on the face of an instrument
start learning
w treści dokumentu
factoring
start learning
faktoring
fault
start learning
wina
feasibility study
start learning
analiza finansowa przedsięwzięcia, studium opłacalności
feasible
start learning
wykonalny
fee
start learning
opłata, wynagrodzenie, prowizja
preparation fee
start learning
opłata za przygotowanie
loan commitment fee
start learning
prowizja od zaangażowania kwot
fiduciary duty
start learning
obowiązek powierniczy
to file an application
start learning
złożyć wniosek
to file an action
start learning
wnieść powództwo
FIFO
start learning
first in, first out
first in, first out
start learning
"pierwsze weszło, pierwsze wyszło, (acc.)
final adjudication
start learning
prawomocne rozstrzygnięcie
final binding agreement
start learning
wiążąca umowa
financial statement
start learning
sprawozdanie finansowe
finder`s fee
start learning
wynagrodzenie dla pośrednika, agenta
right of first refusal
start learning
prawo pierwokupu; prawo pierwszeństwa
fiscal crimes law
start learning
ustawa karno-skarbowa
fiscal year
start learning
rok obrachunkowy
fixed assets
start learning
środki trwałe
fittings
start learning
osprzęt
fixtures
start learning
rzeczy przyłączone do nieruchomości; wyposażenie
fixtures and fittings
start learning
urządzenia i wyposażenie
floating charge
start learning
zastaw ustanowiony na zmiennym zespole składników przedsiębiorstwa
flotation
start learning
oferta publiczna (pierwotna)
for cause
start learning
z uzasadnionych przyczyn
force majeure
start learning
siła wyższa
foreclosure
start learning
egzekucja
foreclosure sale
start learning
sprzedaż w trybie egzekucji
foreing exchange
start learning
dewizy
foreign exchange value
start learning
wartość dewizowa
foreign service premium
start learning
premia za pracę za granicą
for free
start learning
nieodpłatnie
forthwith
start learning
niezwłocznie
founding capital
start learning
fundusz założycielski
fractional co-ownership
start learning
współwłasność w częściach ułamkowych
franchise
start learning
franszyza
franchise agreement
start learning
umowa franszyzowa
franchisee
start learning
franszyzobiorca
franchiser
start learning
franszyzodawca
fraud
start learning
oszustwo, podstęp
freight out
start learning
koszty sprzedaży
freight in
start learning
koszty zakupu
fulfil
start learning
wypełnić, spełnić, wykonać
to fulfil conditions
start learning
spełniać warunki
to fulfil sb`s instructions
start learning
wypełniać czyjeś polecenia
to fulfil an obligation
start learning
wypełnić zobowiązanie
fund
start learning
fundusz
fund management agreement (of NFI)
start learning
umowa o zarządzanie majątkiem NFI
close fund
start learning
fundusz zamknięty
open fund
start learning
fundusz otwarty
mutual fund
start learning
fundusz inwestycyjny zamknięty
pension fund
start learning
fundusz emerytalny
reserve fund
start learning
fundusz rezerowowy
supplementary fund
start learning
fundusz zapasowy
trust fund
start learning
fundusz powierniczy
future thing
start learning
rzecz przyszła
futures contract
start learning
kontrakt giełdowy dotyczący "futures"
GAAP
start learning
Generally Accepted Accounting Principles
Generally Accepted Accounting Principles
start learning
ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
general ledger
start learning
księga główna
general overhead
start learning
koszty ogólnozakładowe
general meeting of shareholders
start learning
walne zagromadzenie / zgromadzenie wspólników
gift
start learning
darowizna
gist of action
start learning
istota powództwa
gloss on law
start learning
komentarz prawniczy (glosa)
good faith
start learning
dobra wiara
agreement entered in good faith
start learning
umowa zawarta w dobrej wierze
good offices to use
start learning
dopomóc
good standing of a company
start learning
[spółka nie naruszyła prawa w sposób, który uzasadniałby jej rozwiązanie przez władze administracyjne]
good title
start learning
ważny tytuł prawny (niepodważalny)
goodwill
start learning
wartość firmy
negative goodwill
start learning
ujemna wartość firmy
governing law
start learning
prawo właściwe
governing bodies of a company
start learning
władze spółki
government
start learning
rząd; administracja publiczna
general government
start learning
sektor publiczny
governmental authorisation
start learning
zezwolenie administracyjne
to grant
start learning
udzielić
to grant a loan
start learning
udzielić kredytu
to grant sth as of right
start learning
udzielić (czegoś) automatycznie
greenfield investment
start learning
inwestycja od podstaw
Grid Law
start learning
prawo energetyczne
gross
start learning
brutto; rażący
gross margin
start learning
osiągnięta marża (nie pomniejszona o koszty handlowe)
gross negligence
start learning
rażące niedbalstwo
gross profit
start learning
zysk brutto
gross proceeds
start learning
przychód brutto
gross value
start learning
wartość brutto
guarantee
start learning
gwarancja
is ancillary
start learning
ma charakter akcesoryjny

You must sign in to write a comment