Semestr 1 - Unit 08 (EN-PL)

 0    63 flashcards    skrzyszczuk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to negotiate a contract
The contract was negotiated by representatives of the parties.
start learning
negocjować umowę
Umowa była negocjowana przez przedstawicieli stron.
to make an offer
The buyer made an offer that was accepted by the seller.
start learning
sporządzić ofertę
Kupujący złożył ofertę, która została zaakceptowana przez sprzedawcę.
to accept an offer
The buyer made an offer that was accepted by the seller.
start learning
przyjąć ofertę
Kupujący złożył ofertę, która została zaakceptowana przez sprzedawcę.
to make, to prepare, to draw up an agreement
The contract was drawn up by my advocate.
start learning
sporządzić umowę
Umowa została sporządzona przez mojego adwokata.
to draft a contract
The contract was drafted by my advocate.
start learning
przygotować projekt umowy
Projekt umowy został sporządzony przez mojego adwokata.
contract templates
Various types of contract templates are available on the Internet.
start learning
wzory umów
W Internecie dostępne są różne rodzaje wzorów umów.
contract, agrement
Jan Kowalski and Piotr Nowak concluded an agreement.
start learning
umowa
Jan Kowalski i Piotr Nowak zawarli umowę.
to conclude, to execute, to enter into
Jan Kowalski and Piotr Nowak concluded a contract.
start learning
zawrzeć umowę
Jan Kowalski i Piotr Nowak zawarli umowę.
to sign a contract
The contract was dully signed by the parties.
start learning
podpisać umowę
Strony należycie podpisały umowę.
parties to the agreement
The Parties to this Agreement are (...).
start learning
strony umowy
Stronami niniejszej Umowy są: (...).
binding contract, contract in force
The agreement is a legally binding contract between you and the city.
start learning
umowa wiążąca, pozostająca w mocy
Umowa jest prawnie wiążącą umową pomiędzy tobą a miastem.
duration, term
The Contract is concluded for an indefinite period of time.
start learning
okres obowiązywania umowy
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
offer validity
An offer validity is 180 days.
start learning
ważność oferty
Ważność oferty (termin związania ofertą) wynosi 180 dni.
terms and conditions
The terms shall be as follows.
start learning
warunki umowy
Warunki (niniejszej Umowy) są następujące.
provisions
A contract consists of provisions.
start learning
postanowienia
Umowa składa się z postanowień.
section
The manufacturer must draw up the technical documentation described in section 3.
start learning
jednostka redakcyjna umowy, np. artykuł, paragraf
Wytwórca musi sporządzić dokumentację techniczną określoną w ust. 3
to perform agreement
The contract was dully performed by the parties.
start learning
wykonać umowę
Umowa została należycie wykonana przez strony.
contract performance
Performance of a contract may be secured.
start learning
wykonanie umowy
Wykonanie umowy może zostać zabezpieczone.
specified, determined period of time
A contract may be concluded for a specified period of time.
start learning
czas określony
Umowa może zostać zawarta na czas określony.
unspecified, indefinite period of time
The Contract is concluded for an indefinite period of time.
start learning
czas nieoznaczony
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
to expire
This Contract shall expiry after five years.
start learning
wygasać
Niniejsza Umowa wygaśnie po upływie pięciu lat.
expiration date
An expiration date was not set in the contract.
start learning
data wygaśnięcia
Data wygaśnięcia nie została w umowie określona.
to terminate a contrach
The contract was terminated by a mutual consent.
start learning
rozwiązać umowę
Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
to withdraw from/to rescind from the agreement
He rescinded from the contract under provisions of the Polish Civil Code.
start learning
odstąpić od umowy
Odstąpił od umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
to terminate for material reason (immediately)
The Agreement may be terminated for material reasons (immediately).
start learning
z ważnych powodów rozwiązać umowę niezwłocznie
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana z ważnych powodów.
to terminate without any reason
The Agreement shall not be terminated without any reason.
start learning
rozwiązać umowę bez podania powodu
Niniejsza Umowa nie może zostać rozwiązana rozwiązać umowę bez podania powodów.
to breach / to infringe the agreement
The contract was infringed by the seller.
start learning
rozwiązać umowę
Umowa została naruszona przez sprzedawcę.
material breach / infringe of the agreement
The court decided it was a material breach of the contract.
start learning
istotne naruszenie umowy
Sąd uznał, że było to istotne naruszenie umowy.
to terminate with (upon) a notice period
The Agreement may be terminated with a notice period by both Parties.
start learning
rozwiązać umowę za okresem wypowiedzenia
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez obie Strony.
to amend agreement in writing / in the form of a written annex
Amendments to this Agreement shall be in writing in a form of Appendix under pain of being declared null and void.
start learning
zmienić umowę na piśmie / w formie pisemnego aneksu
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem nieważności.
schedule, attachment, appendix
There are following attachments hereto:
start learning
załącznik do umowy
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią:
exhibit
The parties agreed there would be three more exhibits.
start learning
załącznik
Strony uzgodniły, że będą trzy dodatkowe załączniki.
to transfer ownership of sth. to sb.
A transaction by which the person wishing to transfer ownership of one or more goods offers money to the person who acquires them is not a sale, but a different type of contract.
start learning
przenieść własność czegoś na kogoś
Transakcja, w ramach której osoba zamierzająca przenieść własności jednego lub więcej niż jednego składnika majątku oferuje wypłatę środków pieniężnych osobie przejmującej nie stanowi sprzedaży, tylko jest objęta umową innego rodzaju.
perfection of a sale
The thing, the price, and the consent of the parties are requirements for the perfection of a sale.
start learning
wykonanie sprzedaży
Do wykonania sprzedaży konieczne są: przedmiot sprzedaży, cena oraz zgoda (zgodne oświadczenia) obu stron.
to fix a price
The parties fixed the price.
start learning
ustalić cenę
Strony ustaliły cenę.
to deliver a thing
The thing was delivered to the buyer by the seller.
start learning
dostarczyć rzecz
Rzecz została dostarczona kupującemu przez sprzedawcę.
to individualize a thing from a mass of things of the same kind
The parties individualized a thing from a mass of things of the same kind.
start learning
wyodrębnić rzecz z zespołu rzeczy tego samego rodzaju
Strony wyodrębniły rzecz z zespołu rzeczy tego samego rodzaju.
essential elements
Article 535 of the Polish Civil Code specifies essential elements of a contract of sale.
start learning
warunki istotne; essentialia negotii
Art. 535 Kodeksu cywilnego określa elementy przedmiotowo istotne umowy sprzedaży.
price may be determined by the court
In some cases a price may be determined by a court.
start learning
sąd może określić cenę
W niektórych przypadkach cena może zostać określona przez sąd.
transfer of risk
The parties agreed upon transfer of risk.
start learning
przeniesienie ryzyka
Strony porozumiały się co do (kwestii dotyczących) przeniesienia ryzyka.
loss of sth. owing to a fortuitous event
The thing was lost owing to a fortuitous event.
start learning
utrata czegoś z powodu wydarzenia nieprzewidzianego
Rzecz została utracona z powodu nieprzewidzianego wydarzenia.
hidden defects in that thing
A seller is liable for hidden defects in a sold thing.
start learning
ukryte wady w rzeczy
Sprzedawca odpowiedzialny jest z ukryte wady rzeczy sprzedanej.
fitness for intended use
The thing turned out to be fit for intended use.
start learning
przydatność do zamierzonego użycia
Rzecz okazała się przydatna (nadająca się) do zamierzonego użycia.
delivery of an immovable
The Contract provides also terms of delivery of the Immovable.
start learning
wydanie nieruchomości
Niniejsza Umowa określa również warunki, na jakich wydana zostanie Nieruchomość.
to hand sth over to the buyer
The seller handed the keys over to the buyer.
start learning
wręczyć coś kupującemu, wydać ruchomość
Sprzedawca wręczył kupującemu kluczyki (do auta).
to obtain possession of a thing
The buyer obtained possession of the thing.
start learning
uzyskać posiadanie rzeczy
Kupujący uzyskał rzecz w posiadanie.
(costs) borne by the seller
All the costs concerning delivery of the Thing shall be borne by the Seller.
start learning
(koszty) ponoszone przez sprzedawcę
place agreed upon by the parties
The place of delivery was agreed upon by the parties.
start learning
miejsce uzgodnione przez stronę
Miejsce wydania (rzeczy) zostało uzgodnione przez strony.
to seek dissolution of the sale
The seller was seeking dissolution of sale.
start learning
domagać się rozwiązania sprzedaży
Sprzedawca domagał się rozwiązania umowy sprzedaży.
to make a late delivery
The seller made a late delivery.
start learning
wydać z opóźnieniem
Sprzedawca wydał rzecz z opóźnieniem.
to seek dama ges
The buyer was seeking damages resulting from the contract.
start learning
domagać się odszkodowania
Kupujący domagał odszkodowania wynikającego z umowy.
contract’s validity
The contract’s validity was not questioned by the parties.
start learning
ważność umowy
Strony nie kwestionowały ważności umowy.
plain English
Plain English differs from a traditional “legalese”.
start learning
codzienna angielszczyzna
Codzienna angielszczyzna różni się od tradycyjnego żargonu prawniczego.
traditional “legalese”
Plain English differs from a traditional “legalese”.
start learning
tradycyjny żargon prawniczy
Codzienna angielszczyzna różni się od tradycyjnego żargonu prawniczego.
parchment scroll
This parchment scroll was produced by an unknown workshop.
start learning
pergamin
Ten pergamin został wyprodukowany przez nieznany warsztat.
feather quill
Feather quills are quite rare.
start learning
pióro gęsie
Pióra gęsie są dość rzadkie.
sealed with wax
The document was sealed with a wax seal.
start learning
opieczętowany pieczęcią woskową
Dokument został opieczętowany pieczęcią woskową.
mutual exchange
Under a contract of sale there is a mutual exchange between parties.
start learning
wzajemna wymiana
Na podstawie umowy sprzedaży pomiędzy stronami zachodzi wzajemna wymiana.
interest in real estate
My interest in the real estate is bigger than yours.
start learning
udział w nieruchomości
Mój udział w nieruchomości jest większy od twojego.
to satisfy the debt of another person
You can take up an obligation to satisfy a debt of another person.
start learning
zaspokoić długi innej osoby
Możesz zobowiązać się do zaspokojenia długu innej osoby.
to set forth the terms of agreement
The Contract shall be performed in compliance with the terms set forth hereby.
start learning
ustalić warunki umowy
Niniejsza Umowa powinna zostać wykonana zgodnie z warunkami w niej określonymi.
to countersign
The company shall countersign this report and take the necessary corrective measures.
start learning
podpisać obok, kontrasygnować
Spółka jest zobowiązana kontrasygnować to sprawozdanie oraz podjąć niezbędne środki naprawcze.
hearsay
Only one of us seems to think that this might be possible, but his opinion is based on hearsay.
start learning
ze słyszenia
Tylko jeden z nas przypuszcza, że może jest to możliwe, ale bazuje na informacjach zasłyszanych.

You must sign in to write a comment